expr2pla.sh

#!/bin/bash

# skrypt generuje plik PLA (z liczbą wyjść równą 1) dla podanej formuły boolowskiej
# formuła ta jest wyrażeniem zapisanym przy pomocy operatorów logiki bitowej:
#  a AND b => a & b
#  a OR b  => a | b
#  a XOR b => xor(a,b)
#  NOT a  => not(a)
# argumenty można grupować z wykorzystaniem nawiasów ()
# kolejne argumenty nazywane są x0 x1 ... xN
# np. "x1 & ( x2 | x0 )" lub "( not(x0 & x1) | x2 ) & x3"

# pliki PLA są wykorzystywane przez systemy minimalizacji takie jak espresso

FORMULA=$1

MAX_X=`echo "$FORMULA" | awk 'BEGIN{FS="[ |&,)(]"; RS="x"; MAX=0} NR>1{if (MAX<$1) MAX=$1} END{print MAX}'`

# definujemy dla calc bitowy not nie dokonujący przeniesienia dla liczb <= 32 bitowych
CALC="define not(a) {return (0xFFFFFFFF >> (32-digits(a,2))) & ~a};"

# genrujemy skrypt dla calc
CALC_1=""
CALC_2="printf(\""
CALC_3=""
for i in `seq 0 $MAX_X`; do
 CALC_1="$CALC_1 for (x$i=0; x$i<=1; x$i++)"
 CALC_2="$CALC_2%b"
 CALC_3="$CALC_3 x$i, "
done
CALC_2="$CALC_2 %b\n\", $CALC_3 $FORMULA );"

echo .type fr
echo .i $(( $MAX_X+1 ))
echo .o 1
echo .p `calc "2^($MAX_X+1)" | grep -v defined`

calc "$CALC $CALC_1 $CALC_2"

echo .end

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from expr2pla.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/soft4electronic/expr2pla.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).