dia2pdf.sh

#!/bin/bash

tmpdir="/tmp"
tmpfile=`mktemp "$tmpdir/pcb2pdf.XXXXXX"`

convert_dia2pdf() { (
 set -e
 cd $tmpdir
 
 base_name=`basename $1`
 base_name="${base_name%.dia}"
 
 dia -e ${tmpfile}.eps "$2/$base_name.dia" &> /dev/null
 
 epstopdf ${tmpfile}.eps -o ${tmpfile}.pdf
 
 # optional write png
 if [ "$3" = "true" ]; then
  # convert ${tmpfile}.pdf "$2/$base_name.png"
  pdftoppm -r 60 ${tmpfile}.pdf ${tmpfile}
  pnmtopng ${tmpfile}-*1.ppm > "$2/$base_name.png" 2> /dev/null
 fi
 
 # move pdf to workdir
 mv ${tmpfile}.pdf "$2/$base_name.pdf"
) }

base_pwd=$PWD
for f in "$@"; do
 convert_dia2pdf "$f" "$base_pwd" "true" || echo "dia2pdf fail for $f" > /dev/stderr
done

rm ${tmpfile}*

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from dia2pdf.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/soft4electronic/dia2pdf.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-09-06 23:17:20 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).