onewire.c

/**
 * Plik stanowi zestaw funkcji do obsługi interfejsu 1-wire
 * do wykorzystania zarówno w mikrokontrolerach jak i sprzęcie PC
 * konieczne jest wstawienie odpowiedniej wersji definiowania funkcji:
 *  onewire_send_zero() onewire_send_jeden() onewire_read() - patrz poniżej
 *
 * a także włączenie "util/delay.h"
 * lub odpowiednika (np. dla PC - patrz onewire_get_rom.c)
**/

/* PRZYKŁADY DEFINICJI FUNKCJI ZALEŻNYCH OD IMPLEMENTACJI:
1) dla portu LPT w komputerze PC:
 #define onewire_send_zero() outb(0x00, 0x37a)
 #define onewire_send_jeden() outb(0x04, 0x37a)
 #define onewire_read() (inb(0x37a) & 0x04) >> 2

2) dla mikrokontrolera z pojedyńczym interfejsem na PB6
 #define onewire_send_zero() DDRB |= 0x40; PORTB &= 0xbf
 #define onewire_send_jeden() PORTB |= 0x40; DDRB &= 0xbf
 #define onewire_read() (PINB & 0x40) >> 6

3) dla mikrokontrolera z 8-cioma interfejsami na PORTB
 #define MULTI_BIT 6
 #define onewire_send(byte) DDRB = ~byte; PORTB = byte
 #define onewire_read()   PINB
*/

#ifdef MULTI_BIT
# define onewire_send_zero() onewire_send(0x00)
# define onewire_send_jeden() onewire_send(0xff)
#endif

/// funkcja resetująca szyne onewire
void onewire_reset() {
 cli();
 
 onewire_send_zero();
 _delay_ms( 0.5 ); // 500 us
 onewire_send_jeden();
 sti();
 _delay_ms( 10 );
}

/// funkcja przesyłająca pojedyńczy bit poprzez onewire
/// dla trybu jednoliniowego wysyła bit 1 gdy b!=0
/// dla trybu wieloliniowego wysyła na kolejnych liniach kolejne bity b
uint8_t onewire_bit(uint8_t b) {
 cli();
 
 onewire_send_zero();
#ifdef MULTI_BIT
 onewire_onewire_send(b);
#else
 if (b) onewire_send_jeden();
#endif
 _delay_us( 20 );
 b = onewire_read();
 _delay_us( 50 );
 onewire_send_jeden();
 
 sti();
 return b;
}

/// funkcja przesyłająca pojedyńczy bajt poprzez onewire
/// dla trybu jednoliniowegozwraca otrzymany bajt odpowiedzi
uint8_t onewire_byte(uint8_t b_in) {
#ifdef MULTI_BIT
 uint8_t i, j, tmp;
 for (j=0; j<8; j++) {
  // powielenie bierzącego bitu na cały bajt
  if (b_in & (1<<j))
   tmp=0xff;
  else
   tmp=0x00;
  
  // obsługa interfeju
  onewire_bit(tmp);
 }
#else
 uint8_t c;
 for (c=8; c; c--)
  b_in = ( onewire_bit( b_in & 0x01 ) << 7 ) | ( b_in >> 1 );
  // w najstarszy bit zapisuje zczytana wartosc
  // wykonuje binarne lub z
  // poprzednia wartoscia b przesunieta o 1 w prawo
#endif
 return b_in;
}

/// funkcja przesyła bajt w trybie liniowym,
/// ale wartości dla poszczególnych bitów brane są z osobnych komórek
/// tabeli a nie poprzez powielenie bitu pojedyńczego bajtu
/// jak ma to miejsce w onewire_byte()
#ifdef MULTI_BIT
void onewire_byte_array(const uint8_t *b_in) {
 uint8_t i, j, tmp1, tmp2;
 for (j=0; j<8; j++) {
  // konstrukcja bajtu (tmp1) zlozonego z aktualnego bitu (j <=> tmp2) każdej linii
  tmp1=0x00;
  tmp2=(1<<j);
  for (i=0; i<MULTI_BIT; i++) {
   tmp1 |= (b_in[i] & tmp2) << i;
  }
  
  // obsługa interfeju
  tmp1 = onewire_bit(tmp1);
 }
}
#endif

/// funkcja wysyłając same jedynki odbiera odpowiedz z onewire_get_rom
/// dla trybu jednoliniowego jest to alias do onewire_byte(0xff)
///  i wynik zwracany jest przez return
/// dla trybu wieloliniowego wynik zwracany jest w podanej jako argument
///  tablicy o wielkości określonej przez MULTI_BIT
#ifdef MULTI_BIT
void onewire_reply_array(uint8_t *b_out) {
 uint8_t i, j, tmp;
 for (j=0; j<8; j++) {
  // obsługa interfeju
  tmp = onewire_bit(0xff);
  
  // analiza otrzymanej odpowiedzi
  // (podział bajtu na bity do osobnych komórek tabeli)
  for (i=0; i<MULTI_BIT; i++) {
   b_out[i] |= (tmp & (1<<i)) << j;
  }
 }
}
#else
# define onewire_reply() onewire_byte(0xff)
#endif

/// funkcja przesyła komendę onewire
void onewire_command(uint8_t command, const uint8_t *adres) {
 onewire_reset();
 
 if (adres == NULL) {
  onewire_byte( 0xcc ); // skip room
 } else {
  char c;
  onewire_byte( 0x55 ); // match rom
  for (c=8; c; c--) {
   onewire_byte(*adres);
   adres++;
  }
 }
 onewire_byte(command);
}

#ifdef MULTI_BIT
/// funkcja przesyła komendę poprzez wieloliniowy onewire, gdzie
/// na poszczególnych liniach wystawiane są niezależne adresy urządzeń
/// adresy podawane są jako tablica 8*MULTI_BIT w postaci:
/// adr0[7], ..., adr0[0], adr1[7], ..., adr1[0], ...
void onewire_command_array(uint8_t command, const uint8_t *adres) {
 uint8_t i, j, addr_tmp[8];
 onewire_reset();
 
 onewire_byte( 0x55 ); // match rom
 for (i=0; i<8; i++) {
  for (j=0; j<MULTI_BIT; j++) {
   addr_tmp[j]= adres[j*8+i];
  }
  onewire_byte_array(addr_tmp);
 }
 
 onewire_byte(command);
}
#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from onewire.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/libs4avr/onewire.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).