lcd.c

/**
 * Plik stanowi zestaw funkcji do obsługi wyświetlacza na bazie HD44780
 * do wykorzystania zarówno w mikrokontrolerach jak i sprzęcie PC
 * konieczne jest wstawienie odpowiedniej wersji definiowania funkcji:
 *  lcd_send() - patrz poniżej
**/

/*
#ifndef lcd_send
 //#define lcd_send(byte) outb(byte, 0x378)
 #define LCD_E    0x10
 #define LCD_RS_DATA 0x20
 #define LCD_RS_CMD  0x00
 #define LCD_DATA_OFFSET 0
 #define lcd_send(byte) PORTC = byte
#endif
*/

/// wysłanie komendy lub danych z obsługą przełączania E, RS
/// gdy mode == 0x00 to komenda
/// gdy mode == 0x10 to dana
void lcd_switch_and_send(uint8_t val, uint8_t mode) {
 val &= 0x0f;
 
 lcd_send(mode); // RS = mode E = 0
 lcd_send((val << LCD_DATA_OFFSET) | LCD_E | mode); // E =1
 _delay_ms(1);
 lcd_send(mode); // E = 0
}

/// wysłanie komendy lub danych z obsługą przełączania E, RS
/// gdy jmamy 4 bitową szynę
void lcd_switch_and_send_4bit(uint8_t val, uint8_t mode) {
 lcd_switch_and_send((val >> 4) & 0x0f,  mode);
 lcd_switch_and_send(val & 0x0f, mode);
}

/// pomcnicze makra związane z wysyłaniem komend / danych
#define lcd_send_comand(val) lcd_switch_and_send_4bit(val, LCD_RS_CMD)
#define lcd_send_data(val)  lcd_switch_and_send_4bit(val, LCD_RS_DATA)

/// pomocnicza funkcja obsługująca wysyłanie napisu
void lcd_send_string(const char *napis, uint8_t dlugosc) {
 uint8_t i;
 for (i=0; i<dlugosc; i++) {
  lcd_send_data( napis[i] );
 }
}

/// pomocnicze makra związane z ważnymi komendami
// Function Set (2 linie 4 bit) = 0010, 0010 10**
#define lcd_set_4bit_2line() lcd_switch_and_send(0x20, LCD_RS_CMD); lcd_send_comand(0x28)
// On-Off Control (wyświetlacz włączony, kursor wyłączony) = 0000 1100
#define lcd_set_display_on_cursor_off() lcd_send_comand (0x0c);
// Entry Mode Set (przesówanie w prawo przy zapisie do DD RAM) = 0000 0110
#define lcd_set_move_right() lcd_send_comand (0x06);

#define lcd_init_4bit_2line() \
 lcd_set_4bit_2line();\
 lcd_set_display_on_cursor_off();\
 lcd_set_move_right();

// Clear Display = 0000 0001
#define lcd_clear() lcd_send_comand(0x01)
// First line (Return Home) = 0000 0010
#define lcd_first_line() lcd_send_comand(0x02)
// Second line (Return Home 2) = 1100 0000
#define lcd_second_line() lcd_send_comand(0xc0)

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from lcd.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/libs4avr/lcd.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).