system.php

<?php

// KONFIGURACJA HTTPD na potrzeby użytkowania tego skryptu
//  umieszczonego pod nazwą system.system
//  
//  # konfiguracja vhosta
//  <VirtualHost *:80>
//   DirectoryIndex page.xhtml
//   
//   RewriteEngine On
//   
//   # obsługa skróconej nazwy dla system.system
//   RewriteRule ^/sys[?] /system.system [L]
//   RewriteRule ^/sys$ /system.system [L]
//   
//   # XHTML tylko dla Mozilla - rozwiązanie problemu z GoogleBot oraz IE
//   AddType text/html;charset=utf-8 .xhtml
//   BrowserMatch "Mozilla/5" xhtml_head=yes
//   BrowserMatch "Mozilla/6" xhtml_head=yes
//   RewriteCond %{ENV:xhtml_head} =yes
//   
//   # nazwa domeny z www.
//   RewriteCond %{HTTP_HOST} !=www.opcode.eu.org
//   RewriteRule ^/(.*)$ http://www.opcode.eu.org/$1 [R=301,L]
//   
//   # zabezpieczenie przed wywołaniem pliku page.xhtml lub README.html
//   RewriteRule ^([^~]*)/page.xhtml$ $1 [R=301,L]
//   RewriteRule ^([^~]*)/README.xhtml$ $1 [R=301,L]
//  </VirtualHost>
//  
//  # konfiguracja dla katalogu na którym operuje vhost oraz odwołania poza-vhostowe
//  <Directory ~ /home/rrp/public_html[^_].*>
//   RewriteEngine On
//   # gdy nie jest to moj vhost oraz istnieje plik page.xhtml w wskazywanym katalogu
//   # to korzystamy z system.system
//   RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT} !/home/rrp/public_html
//   RewriteCond "%{REQUEST_FILENAME}/page.xhtml" -f
//   RewriteRule ^[^~]*/$ /~rrp/system.system [L]
//   # uwaga: warunek ^[^~]*/$ implikuje że jest to plik domyślny katalogu
//   #    wygenerowany przez mój silnik, a więc xhtml ...
//  
//   # obsługa skróconej nazwy dla system.system
//   RewriteRule ^/~rrp/sys /~rrp/system.system [L]
//  
//   # automatyczne indeksy
//   IndexOptions XHTML HTMLTable Charset=utf-8
//   ReadmeName README.xhtml
//   IndexIgnore README.xhtml
//   
//   # .php traktujemy jako zwykly tekst a .system jako php
//   AddType text/plain .php
//   AddType application/x-httpd-php .system
//  </Directory>


/// obsługa (dynamiczne generowanie) pliku robots.txt
if ( $_GET["robots"] == "old_site" ) {
 header("Content-Type: text/plain", 1);
 echo "User-agent: ia_archiver\nDisallow:\n\n";
 echo "User-agent: Googlebot\nDisallow: /\n\n";
 echo "User-agent: *\nDisallow: /archiwum/\n\n";
 exit;
}/*******************************
 * PRZETWARZANIE ŚCIEŻEK i URL *
 *******************************/

/// wyrzucamy pytajniki
$tmp = explode("?", urldecode($_SERVER['REQUEST_URI']));
$REQUEST_URL = $tmp[0];


/// wybieramy wariant serwera - vhost lub ~user
if ($REQUEST_URL[1] != "~") {
 $BASE_PATH = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
 $BASE_URL = "";
 
 /// wycinamy rozpoczynający system.system lub sys (jeżeli był)
 if ( substr($REQUEST_URL, 0, 14) == "/system.system") {
  $url_args = "system.system";
  $REQUEST_URL = substr($REQUEST_URL, 14);
 } else if ( substr($REQUEST_URL, 0, 4) == "/sys") {
  $url_args = "sys";
  $REQUEST_URL = substr($REQUEST_URL, 4);
 }
} else {
 $BASE_PATH = "/home/rrp/public_html";
 $BASE_URL = "/~rrp";
 $url_args = "";
 
 /// wycinamy rozpoczynające ~rrp
 $tmp = explode("~rrp", $REQUEST_URL);
 $REQUEST_URL=$tmp[1];
}

/// ustalenie $URL_POSFTIX w oparciu o argumenty rządania (id i page - obsługiwane poniżej)
$URL_POSFTIX = "?";
foreach(array("no_pl", "no_redirect", "static_menu") as $arg) {
 if (isset($_GET[$arg]))
  $URL_POSFTIX .= $arg . "&amp;";
}

/// obsługujemy id_link (id) i page
if (isset($_GET["id"])) {
 $request_id=$_GET["id"];
 $tmp[0]="";
 for ($i=0; $i<9; $i++) {
  # komenda okresolna przez cmd wyszukuje w bazie indeksów pasujący
  $cmd=sprintf("grep \"^%s%s:*\t\" id_index", $tmp[0], $request_id);
  
  exec ($cmd, $tmp2);
  
  if (count($tmp2) < 1 ) {
   $tmp[0]=sprintf("[^:]*:%s", $tmp[0]);
   continue;
  } else if (count($tmp2) > 1 ) {
   $REQUEST_URL="not_found";
   break;
  } else {
   $tmp=explode("\t", $tmp2[0]);
   $tmp=explode("#", $tmp[1]);
   $REQUEST_URL=$tmp[0];
   break;
  }
 }
 if ( ! isset($_GET["no_redirect"]) && ! isset($_GET["no_pl"]) && ! isset($_GET["static_menu"]) ) {
  # gdy nie zakazano redirectu to go robimy
  $REQUEST_URL = $_SERVER['HTTP_HOST'] . $BASE_URL . $REQUEST_URL . "#" . $request_id;
  header("Location: http://" . ereg_replace("//+", "/", $REQUEST_URL), 1);
  exit;
 }
 
 /// FIXME to powinno być tak: $URL_POSFTIX .= "id=";
 $URL_POSFTIX = ""; $url_args = "";
} else if ($url_args != "") {
// domyslne dla linkowania gdy wywolano z vhosta bez id
// takze gdy wywolano jawnie z page -> if (isset($_GET["page"]))
 $tmp=explode("#", $_GET["page"]);
 $REQUEST_URL=$tmp[0];
 
 $URL_POSFTIX .= "page=";
}

/// korekcja $BASE_URL i $URL_POSFTIX w oparciu o $url_args
if ($url_args != "") {
 // było jawne wywołanie system.system o postaci podanej w $URL_ARGS
 // zatem argumenty URL dodajemy do URL_BASE zamiast korzystać z URL_POSTFIX
 $BASE_URL = $url_args . $URL_POSFTIX;
 $URL_POSFTIX = "";
}

/** w tym miejscu mamy ustawione poprawne:
  $REQUEST_URL - wskazuje na ścieżkę rządanego zasobu na serwerze względem $BASE_PATH
  $BASE_URL - uzupełnienie url z lewej strony
  $URL_POSFTIX - uzupełnienie url z prawej strony
  $BASE_PATH - uzupełnienie ścieżki do pliku na serwerze **//**********************************************
 * PRZETWARZANIE I WYSYŁANIE TREŚCI DOKUMENTU *
 **********************************************/

/// obsługujemy usuwanie PL znaczków i zmianę nagłóka na ASCII
if (isset($_GET["no_pl"])) {
 /* $WITHOUT_PL = ' | awk \'
 BEGIN {
  LENG=split("ą ę ś ć ż ó ź ń Ą Ę Ś Ć Ż Ó Ź Ń ł Ł", IN, " ");
  split("a e s c z o z n A E S C Z O Z N l L", OUT, " ");
 }
 {
  for (i=1; i<=LENG; i++) {
   gsub(IN[i], OUT[i]); 
  };
  print $0;
 }\''; */
 $WITHOUT_PL = ' | konwert UTF8-ascii';
 $CONTENT_TYPE="Content-Type: text/html; charset=ASCII";
} else {
 $WITHOUT_PL = '';
 $CONTENT_TYPE="Content-Type: text/html; charset=UTF-8";
}

/// tworzymy pelną scieżkę do pliku ($FILE_PATH) w oparciu o $BASE_PATH i $REQUEST_URL
/// w tym gdy nie zawiera określenia dokumentu to je dodajemy
/// chyba że jest istniejącym plikiem (obrazek, etc) - wtedy wysyłamy
$FILE_PATH = $BASE_PATH . $REQUEST_URL;
$tmp = explode("/", urldecode($_SERVER['REQUEST_URI']));
if ( $tmp[count($tmp)-1] != "page.xml" ) {
 if ( is_file("$FILE_PATH") && strstr(realpath("$FILE_PATH"), $BASE_PATH) != "" ) {
  $cmd = popen("/usr/bin/file -bi '$FILE_PATH'", 'r');
  $CONTENT_TYPE = "Content-Type: ";
  $CONTENT_TYPE .= fread($cmd, 2096);
  pclose($cmd);
  header($CONTENT_TYPE, 1);
  system("cat '$FILE_PATH'");
  exit;
 } else if ( is_file("$FILE_PATH/page.xhtml") ) {
  $FILE_PATH .= "/page.xhtml";
 } else if (is_dir("$FILE_PATH")) {
  // dla indeksowanych automatycznie katalogów
  // w trybie v-hostowym wypisujemy katalog i kończymy
  // w trybie nie v-hostowym nie powinien być wywoływany
  $listing=file_get_contents("http://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . $REQUEST_URL);
  echo str_replace("href=\"", "href=\"" . $BASE_URL . $REQUEST_URL, $listing);
  exit;
 }
}

// finalna korekcja zmiennych $BASE_URL, $URL_POSFTIX, $REQUEST_URL
// tak aby zabezpieczyć je przed sed'em
$BASE_URL  = str_replace('&', '\&', $BASE_URL);
$URL_POSFTIX = str_replace('&', '\&', $URL_POSFTIX);
$REQUEST_URL = str_replace('&', '\&', $REQUEST_URL);

/// obsługujemy alternatywne arkusze CSS
if (isset($_GET["static_menu"])) {
 $MOD_CSS = ' -e \'s#<link[^>]*layout_dynamic.css[^>]*>#<link rel="stylesheet" href="' .
  $BASE_URL . '/layout_static.css" type="text/css" />#g\'';
} else {
 $MOD_CSS = '';
}

/// gdy istnieje wypisujemy stosowny dokument wraz z modyfikacjami:
/// * linki globalne poprzedzone $BASE_URL
/// * meta name="robots"
/// * PL znaczki
header($CONTENT_TYPE, 1);
if ( is_file("$FILE_PATH") && strstr(realpath("$FILE_PATH"), $BASE_PATH) != "" ) {
 system ('sed ' .
  // brak indeksowania przez roboty (indeksujemy tylko normalną stronę)
  ' -e \'s#<title>#<meta name="robots" content="noindex, nofollow" /><title>#g\'' .
  $MOD_CSS .
  // linki globalne "/COS" (dwa warianty - gdy mamy # i gdy go nie ma)
  ' -e \'s%<\([^<]*\)"/\([^>"]*\)#\([^>"]*\)"%<\1"' . $BASE_URL . '/\2' . $URL_POSFTIX . '#\3"%g\' ' .
  ' -e \'s%<\([^<]*\)"/\([^>#"]*\)"%<\1"' . $BASE_URL . '/\2' . $URL_POSFTIX . '"%g\' ' .
  // linki lokalne "./COS"
  ' -e \'s#<\([^<]*\)"./\([^>"]*\)"#<\1"' . $BASE_URL . $REQUEST_URL . '/\2"#g\' ' .
  // brak PL znaczków (jeżeli był żądanay)
  $FILE_PATH .
  $WITHOUT_PL);
 exit;
}


/// gdy nie istnieje wypisujemy stronę błędu 404
header("Content-Type: application/xhtml+xml; charset=utf-8", 1);
header("HTTP/1.0 404 Not Found", 1);
header("Status: 404 Not Found", 1);
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" ?>";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl">
<head>
 <title>HTTP 404 error (www.opcode.eu.org)</title>
 <link rel="home" title="Strona główna" href="http://www.opcode.eu.org/" />
</head><body>

<h1>HTTP 404 error (Not Found)</h1>

<p>Strona o podanym adresie URL nie istnieje</p>
<p>Zapraszamy na <a href="http://www.opcode.eu.org/">stronę główną</a>.</p>

</body></html>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from system.phpCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/system.php) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).