softdb.xsl

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
 exclude-result-prefixes="fn"
>
 <xsl:output method='xml' encoding='utf-8' />
 <!-- zaleznie od trybu -> ustawiane przez opcje parsera <xsl:strip-space elements="*" /> -->
 
 <!-- parametry globalne arkusza: -->
 <xsl:param name="cat_name" />
 
 
 
 <!-- element główny -->
 <xsl:template match="soft_db">
  <!-- dla każdej kategori której nazwa zgadza się z podaną w parametrze -->
  <!-- ta petla ma zazwyczaj JEDEN obieg,
     ale jej zastosowanie jest wygodna metoda sprawdzania warunku na nazwe kategorii -->
  <xsl:for-each select="soft_cat[@name=$cat_name]">
   <!-- stosujemy odpowiedni szablon -->
   <xsl:apply-templates select="." />
  </xsl:for-each>
 </xsl:template>
 
 <!-- przetwarzamy wszystkie elementy w kategorii, w tym podkategorie
    poprzez odwolania do odpowiednich szablonow -->
 <xsl:template match="soft_cat">
  <!-- umieszczamy opis kategorii ... -->
  <xsl:apply-templates select="desc" />
  <ul>
   <!-- ... i dla każdego elementu w kategori ... -->
   <xsl:for-each select="soft_cat|app_link|app">
    <!-- ... posortowanego w kolejniości alfabetycznej ... -->
    <!--xsl:sort select="@name" /-->
    <!-- ... stosuj odpowiedni szablon,
       umieszczając jego wynik w elemencie listy -->
    <li><xsl:apply-templates select="." /></li>
   </xsl:for-each>
  </ul>
 </xsl:template>
 
 <!-- dla elementów app_link wyszukujemy w całej bazie elementu app o takiej samej nazwie -->
 <xsl:template match="app_link">
  <!-- pewnie dałoby sie zapisać warunek for-each bez tworzenia tej zmiennej,
     ale tak jest chyba czytelniej itd ... -->
  <xsl:variable name="name">
   <xsl:value-of select="@name"/>
  </xsl:variable>
  <!-- ta petla ma zazwyczaj JEDEN obieg,
     ale jej zastosowanie jest wygodna metoda znalezienia odpowiedniego tagu -->
  <xsl:for-each select="//app[@name=$name]">
   <xsl:apply-templates select="." />
  </xsl:for-each>
 </xsl:template>
 
 <!-- dotarliśmy do elementu opisującego dany program, w tym miejscu generujemy
    zawartość <li/> opisującego dany program w oparciu o informacje z bazy ... -->
 <xsl:template match="app">
  <xsl:variable name="prio"><xsl:choose>
   <xsl:when test="@priority">
    <xsl:value-of select="@priority"/>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:text>normal</xsl:text>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose></xsl:variable>
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="@type='cmd'">
    <code class="{$prio}-app">
     <xsl:value-of select="@name" />
     <xsl:if test="@attr">
      <xsl:text> </xsl:text>
      <var>
       <xsl:value-of select="@attr" />
      </var>
     </xsl:if>
    </code>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="homepage">
    <a class="ext_homepage {$prio}-app" href="{homepage/text()}">
     <xsl:value-of select="@name" />
    </a>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <span class="{$prio}-app">
     <xsl:value-of select="@name" />
    </span>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  
  <!-- podajemy w nawiasie dodatkow nazwy komend i programu -->
  <xsl:if test="alt_name|cmd_name">
   <xsl:text> (</xsl:text>
    <xsl:for-each select="cmd_name|alt_name">
     <xsl:choose>
      <xsl:when test="name() = 'cmd_name'">
       <code><xsl:apply-templates select="." /></code>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
       <xsl:apply-templates select="." />
      </xsl:otherwise>
     </xsl:choose>
     <xsl:if test="position() != last()">
      <xsl:text>, </xsl:text>
     </xsl:if>
    </xsl:for-each>
   <xsl:text>)</xsl:text>
  </xsl:if>
  
  <!-- opis -->
  <xsl:text> - </xsl:text><xsl:apply-templates select="desc" />
  
  <!-- id_link'i -->
  <xsl:if test="id_link">
   <br /><xsl:text>Dodatkowe informacje: </xsl:text>
   <xsl:apply-templates select="id_link" mode="full_rewrite" />
  </xsl:if>

  <!-- dodatkowe strony domowe -->
  <xsl:if test="alt_homepage or (homepage and @type='cmd')">
   <br /><xsl:text>Homepage: </xsl:text>
   <xsl:if test="@type='cmd'">
    <xsl:for-each select="homepage">
     <a class="ext_homepage" href="{text()}">
      <xsl:value-of select="text()" />
     </a>
    </xsl:for-each>
   </xsl:if>
   <xsl:for-each select="alt_homepage">
    <a class="ext_homepage" href="{text()}">
     <xsl:value-of select="text()" />
    </a>
   </xsl:for-each>
  </xsl:if>
  
  <!-- linki do paczek Debiana -->
  <xsl:if test="deb">
   <br /><xsl:text>Debian: </xsl:text>
   <xsl:for-each select="deb">
    <xsl:choose>
     <xsl:when test="@repo">
      <xsl:value-of select="text()" />
      <xsl:text>@</xsl:text>
      <xsl:value-of select="@repo" />
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <a class="ext_homepage" href="http://packages.debian.org/{text()}">
       <xsl:value-of select="text()" />
      </a>
     </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <xsl:text> </xsl:text>
   </xsl:for-each>
  </xsl:if>
  
  <xsl:apply-templates select="id_link" mode="full_rewrite" />
 </xsl:template>
 
 
 
 <!-- tryb pełnego przepisywania
    na potrzeby wstawiania fragmentów XML z bazy danych do pliku wynikowego -->
 <xsl:template match="*|@*|processing-instruction()|text()" mode="full_rewrite">
  <xsl:copy>
   <xsl:apply-templates mode="full_rewrite" select="*|@*|processing-instruction()|text()" />
  </xsl:copy>
 </xsl:template>
 <!-- szablon dla tagów których zawartość ma być przepisywana bez zmian -->
 <xsl:template match="desc">
  <xsl:apply-templates select="*|text()" mode="full_rewrite" />
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from softdb.xslCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/softdb.xsl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-09-20 21:11:49 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).