generate_google_sitemap.sh

#!/bin/bash

echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset
 xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84
           http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84/sitemap.xsd">'

TZ=UTC find . -type f -a ! -path './archiwum*' -a ! -path './MIRRORS*' -a ! -path '*/.*' -a ! -path './~rrp*' -exec ls -ld --time-style=+"%FT%TZ" \{\} \; |
 grep -v 'page[.][A-Z-]+[.]xhtml' | cut -d' ' -f6- | awk ' {
  gsub("^./", "", $2)
  printf("<url><loc>http://www.opcode.eu.org/%s</loc>", $2)
  printf("<lastmod>%s</lastmod><priority>0.5000</priority></url>\n", $1)
 }'

echo '</urlset>'

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from generate_google_sitemap.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/generate_google_sitemap.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-20 17:32:03 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).