engine-parse_out.sh

#######################################
#   PRZETWARZANIE DO XHTML/LaTeX  #
#######################################

# funkcja odpowiedzialna za zamianę <id_link id="i:d">Opis</id_link> na linki globalne
# w dokumencie określonym przez $1 lub w standardowym wejściu
link_parser() {
 awk '
  BEGIN {
   RS="<"
  }
  /^[ \n\t]*$/ {
   next
  }
  
  $1 != "id_link" {
   printf("<%s", $0)
  }
  
  $1 == "id_link" {
   split(gensub("^id_link.*id *= *\"(.*)\".*>(.*)$", "\\1>\\2", "g"), tmp, ">")
   # powyzsza linijka robi to samo co:
   # i = match($0, "id *= *\""); if (i!=0) { $0 = substr($0, i); i = match($0, "\"") + 1 ; $0 = substr($0, i) ;
   # i = match($0, "\"") - 1 ; tmp[1] = substr($0, 0, i) ; i = match($0, ">") + 1 ; tmp[2] = substr($0, i) }
   tmp[4]=""
   
   for (i=0; i<9; i++) {
    # komenda okresolna przez cmd wyszukuje w bazie indeksów pasujący
    cmd=sprintf("grep \"^%s%s:*\t\" \"'"$PAGE_DIR"'/id_index\"", tmp[4], tmp[1])
    
    # do tmp[3] zapisujemy liczbę pasującyh indeksów, jeżeli >1 to błąd nie jest unikalny
    # jeżeli < 1 to nie odnaleziono pasującego - modyfikacja przedrostka wyszukiwania i następny obieg
    cmd2 = sprintf("%s | wc -l", cmd)
    cmd2 | getline tmp[3]
    close(cmd2)
    if (tmp[3] > 1 ) {
     printf("<a class=\"int\" href=\"[[!URL""PREFIX!]]/system.system?id=%s\">%s", tmp[1], tmp[2])
     printf("\n\033[1;31mERROR: not univocal ID ( %s ) in <id_link />\033[0m\n", tmp[1]) > "/dev/stderr"
     next
    } else if (tmp[3] < 1 ) {
     tmp[4]=sprintf("[^:]*:%s", tmp[4])
     tmp[3]=""
     continue
    } else {
     cmd2 = sprintf("%s | tr -d \"\\n\"", cmd)
     cmd2 | getline tmp[3]
     close(cmd2)
     break
    }
   }
   
   if (tmp[3]=="") {
    printf("\n\033[1;31mERROR: not found ID ( %s ) from <id_link />\033[0m\n", tmp[1]) > "/dev/stderr"
    printf("<a class=\"int\" href=\"[[!URL""PREFIX!]]/system.system?id=%s\">%s", tmp[1], tmp[2])
   } else {
    split(tmp[3], tmp2, "\t")
    printf("<a class=\"int\" href=\"[[!URL""PREFIX!]]%s#%s\">%s", tmp2[2], tmp2[1], tmp[2])
   }
  }
 ' "$1" | sed \
  -e '# zamieniamy zamknięcia id_link na odpowiedni tag xhtml
   s#</id_link>#</a>#g'
}

# generacja obrazkowych równań w oparciu o ich zapis w formacie latex
parse_eq_latex() {
 awk '
  BEGIN {
   RS="<eq_latex>";
   FS="</eq_latex>";
   OFS="";
   tmp=sprintf("%s/eq_latexuation.tex", ENVIRON["TMP_DIR"])
   cmd="blahtexml --png < " tmp " | tr -d \"\n\""
  }
  
  NR>1&&$1!=""{
   # zapis równania do pliku tymczasowego
   unxml_eq=$1
   gsub("&lt;", "<", unxml_eq)
   gsub("&gt;", ">", unxml_eq)
   gsub("&amp;", "\\&", unxml_eq)
   print unxml_eq > tmp
   close(tmp)
   
   # wygenerowanie obrazka
   cmd | getline wynik
   close(cmd)
   
   # wygenerowanie tagu xhtml
   gsub("<blahtex><png><md5>", "", wynik)
   gsub("</md5></png></blahtex>", "", wynik)
   $1=sprintf("<img class=\"center\" src=\"./%s.png\" alt=\"$$%s$$\" />", wynik, $1)
  }
  {
   print $0
  }
 ' "$1"
}

# przetworzenie dokumentu xml określonego przez $1 na xhtml lub latex (zależnie od wartości $OUT_MODE)
xml2view() { (
 set -e; set -o pipefail
 case $OUT_MODE in
  "xhtml"*)
   { echo '<!DOCTYPE poem [
    <!ENTITY gt "&#62;">
    <!ENTITY lt "&#60;">
    <!ENTITY nbsp "&#160;">
    <!ENTITY amp "&#38;">
    ]><document>';
    
    link_parser "$1";
    
    echo '</document>';
   } | xsltproc --param tryb "'xhtml'" --param photo_dir "'$PHOTO_DIR'" $ENGINE_DIR/base.xsl/body.pl.src - |
    sed \
    -e '# dodanie spacji w tagach samozamykających się - kompatybilność wsteczna
     s#/># />#g' \
    -e '# wywalenie nagłówka xml - to tylko fragment większego dokumentu
     s#<?xml version="1.0" encoding="[UTFutf]*-8"?>##g' |
   parse_eq_latex
   # xsltproc oraz xalan są około 10 razy szybsze od saxonb-xslt, ale nie wspierają xsl 2.0 (a ono potrzebne
   # dla latex'a (fn:replace)), ponaddto xalan zgłasza błąd gdy występuje ends-with nawet w nieuzywanym kodzie
   #
   # uwaga xsltproc i xalan wymagają dziwnego podawania parametrów (muszą byc zabezpieczone przekazanym do niego ')
   #
   # wywołanie dla xalan:
   #   xalan -xsl $ENGINE_DIR/base.xsl/body.pl.src -param tryb "'xhtml'" -param photo_dir "'$PHOTO_DIR'" 
   ;;
  "latex"*)
   # ponadto w trybie latex ignorujemy nadmiarowe spacje w dokumencie wejsciowym
   { echo '<!DOCTYPE poem [
    <!ENTITY gt "&#62;">
    <!ENTITY lt "&#60;">
    <!ENTITY nbsp "&#126;">
    <!ENTITY amp "&#38;">
    ]><document>';
    
    link_parser "$1";
    
    echo '</document>';
   } > page.xml
   cat page.xml | sed -e 's#> <#><space /><#g' |
    saxonb-xslt -strip:all - $ENGINE_DIR/base.xsl/body.pl.src page_url=$PAGE_URL tryb=latex photo_dir=$PHOTO_DIR |
     sed -e 's#<?xml version="1.0" encoding="[UTFutf]*-8"?>##g'
   ;;
 esac
) }


############################################
#   GENEROWANIE OBIEKTÓW POMOCNICZYCH  #
############################################

# funckja wywołuje generacje obiektów (grafik, ...) tworzonych dynamicznie ze źródeł
# dla wszystkich plików źródłowych znajdującyh się w katalogu zadanym przez $1
make_objects() {
 pushd "$1" > /dev/null
 # generowanie pdf/png z gch
 for f in *.sch; do
  if [ -e "$f" -a ! -e "${f%.sch}.png" -a ! -e "${f%.sch}.pdf" ]; then
   suma_kontrolna=`md5sum $f | cut -f1 -d ' '`
   if [ -e "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.png" -a -e "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.pdf" ] ; then
    ln -sr "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.png" "${f%.sch}.png"
    ln -sr "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.pdf" "${f%.sch}.pdf"
   else
    gsch2pdf.sh $f
    cp "${f%.sch}.png" "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.png"
    cp "${f%.sch}.pdf" "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.pdf"
   fi
  fi
 done
 
 # generowanie pdf/png z dia
 for f in *.dia; do
  if [ -e "$f" -a ! -e "${f%.dia}.png" -a ! -e "${f%.dia}.pdf" ]; then
   suma_kontrolna=`md5sum $f | cut -f1 -d ' '`
   if [ -e "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.png" -a -e "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.pdf" ] ; then
    ln -sr "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.png" "${f%.dia}.png"
    ln -sr "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.pdf" "${f%.dia}.pdf"
   else
    dia2pdf.sh $f
    cp "${f%.dia}.png" "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.png"
    cp "${f%.dia}.pdf" "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.pdf"
   fi
  fi
 done
 
 # generowanie pdf z pcb
 for f in *.pcb; do
  if [ -e "$f" -a ! -e "$fpdf" ]; then
   suma_kontrolna=`md5sum $f | cut -f1 -d ' '`
   if [ -e "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.pdf" ] ; then
    ln -sr "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.pdf" "$f.pdf"
   else
    pcb2pdf.sh $f
    cp "$f.pdf" "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.pdf"
   fi
  fi
 done
 popd > /dev/null
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from engine-parse_out.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/engine-parse_out.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2016-11-13 00:27:01 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).