engine-parse_menu.awk

# funkcja zwracajaca sciezke do pliku (czesc nazwy przed ostatnim /)
function dirname(path_in) {
 # aby nie wyjść za wysoko
 if (path_in=="/" || path_in=="")
  return "/"
 
 # rozkladamy sciezke
 tmp = split(path_in, tmp2, "/");
 
 # pomijamy koncowe puste pola
 while (tmp2[tmp] == "" && tmp > 0) tmp--;
 
 # generujemy nowa sciezke
 path_in="";
 for (i=1; i<tmp; i++)
  if (path_in == "" || path_in == "/")
   path_in=sprintf("/%s", tmp2[i]);
  else
   path_in=sprintf("%s/%s", path_in, tmp2[i]);
 
 return path_in
}

# funkcja zwracjajaca rozszerzenie (czesc nazwy po ostatniej kropce)
function ext(path_in) {
 # rozkladamy sciezke
 tmp = split(path_in, tmp2, ".");
 
 # pomijamy koncowe puste pola
 while (tmp2[tmp] == "" && tmp > 0) tmp--;
 
 # zwracamy wynik gdy nie bylo kropki ciag pusty
 if (tmp <= 1)
  return ""
 else
  return tmp2[tmp]
}

# funkcja zwracajaca nazwe pliku (czesc nazwy po ostatnim /)
function basename(path_in) {
 # rozkladamy sciezke
 tmp = split(path_in, tmp2, "/");
 
 # pomijamy koncowe puste pola
 while (tmp2[tmp] == "" && tmp > 0) tmp--;
 
 return tmp2[tmp]
}

function is_file(path_in) {
 return system( "ls >/dev/null 2>&1 " path_in ) == 0
}

BEGIN {
 RS="<"
 # zamyknięcia znaczników i to co po nich wyrzucamy jako nieinteresujące nas atrybuty a nie przez:
 # RS="(>?[^><]*<)|(>)"
 FS="[ \n\t]+"
 
 # ustawienie wartosci poczatkowych zmiennych,
 # w tym zmiennych odpowiadających wybranym zmiennym środowiskowym
 is_comments=0; is_text=0; is_menutext=0; cur_dir="";
 SRC_DIR=ENVIRON["SRC_DIR"];
 PAGE_DIR=ENVIRON["PAGE_DIR"];
 SITE_MAP_FILE=PAGE_DIR "/" ENVIRON["SITE_MAP_DIR"] "/body.xml";
 TMP_DIR=ENVIRON["TMP_DIR"];
 SCRIPT=ENVIRON["SCRIPT"];
 OUT_MODE=ENVIRON["OUT_MODE"];
 
 # zmienna zawierjaca komende ustawiajaca srodowisko w niektorych wywolaniach system():
 set_env=sprintf("SRC_DIR=\"%s\"; PAGE_DIR=\"%s\"; TMP_DIR=\"%s\"; SCRIPT=\"%s\"; ", SRC_DIR, PAGE_DIR, TMP_DIR, SCRIPT);
 
 pdf_level_index=0
 pdf_level[0]=0
}

END {
 close(PAGE_DIR "/id_index")
 close(SITE_MAP_FILE)
}

$0=="" || $0=="\n" {
 next
}


#############################
### ZNACZNIKI "BLOKOWE" ###
#############################

# komentarze
$1=="!--" {
 is_comments = 1
}
is_comments==1 {
 for (i=1; i<NF; i++) {
  if ($i=="--" && $(++i)==">") {
   is_comments = 0
   break;
  }
 }
 next; # zapobiega realizacji kolejnych instrukcji gdy trwa komentarz
}

# teskt
$1=="text" {
 is_text = 1
 next;
}
$1=="/text" {
 printf("\n") >> PAGE_DIR "/" cur_files_dir "/body.xml"
 close(PAGE_DIR "/" cur_files_dir "/body.xml")
 is_text = 0
 next;
}
is_text==1 {
 gsub(" *\"", "\"")
 gsub(" *=\" *", "=\"")
 gsub(" >", ">")
 printf("<%s", $0) >> PAGE_DIR "/" cur_files_dir "/body.xml"
 next; # zapobiega realizacji kolejnych instrukcji gdy trwa text
}

$1=="/menutext" {
 close(menutext_file)
 is_menutext = 0
 next;
}
is_menutext==1 && OUT_MODE !~ "^latex" {
 gsub(" *\"", "\"")
 gsub(" *=\" *", "=\"")
 gsub(" >", ">")
 printf("<%s", $0) >> menutext_file
 next; # zapobiega realizacji kolejnych instrukcji gdy trwa text
}#############################
###    ATRYBUTY    ###
#############################

# atrybuty znaczników które takowe posiadają
$1=="menutext" || $1=="cmd" || $1=="dir" || $1=="file" || $1=="tar" || $1=="addtar" || $1=="gallery" || $1=="soft_db" {
 delete ATTR; ATTR["art_menu"] = 1;
 for (i=1; i<NF; i++) {
  if ($i == "=\"") {
   # nazwa atrybutu
   tmp = $(i-1)
   
   # wartosc atrybutu
   attrib = ""
   for (i++; i<=NF; i++) {
    if ($i == "\"")
     break
    if (attrib == "")
     attrib = sprintf("%s", $i);
    else
     attrib = sprintf("%s %s", attrib, $i);
   }
   
   # zapamietanie wartosci atrybutu
   ATTR[tmp] = attrib
  }
 }
}#############################
### ZNACZNIKI SPECJALNE ###
#############################

# menu teskt
$1=="menutext" {
 is_menutext = 1
 
 if ("inmenu" in ATTR && ATTR["inmenu"] != 0)
  menutext_file = PAGE_DIR "/" cur_dir "/" ATTR["inmenu"] "/menu.xhtml"
 else
  menutext_file = PAGE_DIR "/" cur_dir "/menu.xhtml"
 
 next;
}

# komenda
$1=="cmd" {
 name = ATTR["name"]
 gsub("&gt;", ">", name)
 gsub("&lt;", "<", name)
 gsub("&amp;", "&", name)
 gsub("&quot;", "\"", name)
 printf("\033[34mExec command: %s \033[0m\n", name)
 system(set_env "cd \"" PAGE_DIR "/" cur_files_dir "\"; " name);
 
 next
}


#############################
###    KATALOGI    ###
#############################

# katalog
$1=="dir" {
 # name na podstawie ostatniego członu path
 if (! ("name" in ATTR)){
  ATTR["name"] = basename(ATTR["path"])
 }
 
 # aktaulizacja zmiennej zawierającej aktualne położenie
 if (cur_dir == "" || cur_dir == "/")
  cur_dir=sprintf("/%s", ATTR["name"]);
 else
  cur_dir=sprintf("%s/%s", cur_dir, ATTR["name"]);
 
 # TODO FIXME kontrola zgodności cur_dir i/lub znacznika path
 
 if (OUT_MODE !~ "^latex") {
  cur_files_dir = cur_dir
  INFO_FILE = PAGE_DIR "/" cur_files_dir "/body.info"
  
  # utworzenie katalogu
  printf("\033[32mCreate: %s\033[0m\n", cur_dir)
  system( "mkdir -p \"" PAGE_DIR "/" cur_dir "\"" )
  
  # obsługa informacji dodatkowych (title i menu) dla parsera katalogowego XHTML
  if ("title" in ATTR)
   printf("title=\"%s\"\n", ATTR["title"]) >> INFO_FILE
  if ("menu" in ATTR) 
   if (ATTR["menu"] == "no" || ATTR["menu"] == "0")
    printf("use_menu=\"NO\"\n") >> INFO_FILE
   else if (ATTR["menu"] == "never")
    printf("use_menu=\"NEVER\"\n") >> INFO_FILE
   else if (ATTR["menu"] == "static")
    printf("use_menu=\"STATIC\"\n") >> INFO_FILE
   else if (ATTR["menu"] == "dynamic")
    printf("use_menu=\"DYNAMIC\"\n") >> INFO_FILE
   else if (ATTR["menu"] != 0)
    printf("use_menu=\"SPECIAL\"\nuse_menu_spec=\"%s\"\n", ATTR["menu"]) >> INFO_FILE
  if ("art_menu" in ATTR)
   printf("art_menu=\"%d\"\n", ATTR["art_menu"]) >> INFO_FILE
 } else {
  cur_files_dir = ""
  
  # wartosc domyslna dla pdf_base_level
  if (! pdf_base_level in ATTR || ATTR["pdf_base_level"] == "")
   ATTR["pdf_base_level"] = "+1"
 
  # obsługa stosu przechowującego aktualną wartość pdf_base_level
  pdf_level_index++
  if (substr(ATTR["pdf_base_level"], 1, 1) == "+") {
   pdf_level[pdf_level_index] = pdf_level[pdf_level_index-1] + ATTR["pdf_base_level"]
  } else {
   pdf_level[pdf_level_index] = ATTR["pdf_base_level"]
  }
 }

 # obsługa dir z atrybutem path
 if ("path" in ATTR) {
  ATTR["level"] = 0
  $1 = "filedir"
 }
 
 close(INFO_FILE)
}
$1=="/dir" {
 # aktaulizacja zmiennej zawierającej aktualne położenie
 cur_dir = dirname(cur_dir);
 
 if (OUT_MODE !~ "^latex") {
  cur_files_dir = cur_dir
 } else {
  # obsługa stosu przechowującego aktualną wartość pdf_base_level
  delete pdf_level [pdf_level_index]
  pdf_level_index--
 }
}
  
  
##################################
### TRESC DOKUMENTU GLOWNEGO ###
##################################

function make_id(id, level) {
 if (substr(cur_files_dir, length(cur_files_dir), 1) != "/") {
  sep = "/"
 } else {
  sep = ""
 }
 printf("%s\t%s%s\n", id, cur_files_dir, sep) >> PAGE_DIR "/id_index"
  
 if (OUT_MODE !~ "^latex" && level != 0) {
  # obsługa znaczników id i menu artykułu
  if ("title" in ATTR) {
   printf("<a class=\"art_menu%d\" href=\"#%s\">%s</a> ", level, id, ATTR["title"]) \
    >> PAGE_DIR "/" cur_dir "/art_menu.xhtml"
   close(PAGE_DIR "/" cur_dir "/art_menu.xhtml")
  }
 }
}

# obsługa poziomu menu - na razie z atrybutu, w przyszłości być może ze struktury XMLa
function get_level() {
 if ("level" in ATTR)
  return ATTR["level"] + pdf_level[pdf_level_index]
 else
  return pdf_level[pdf_level_index]
}

# obsługa zmiennych środowiskowych wramach atrybutu path
function get_path( path, envvar) {
 path = ATTR["path"]
 if ( substr(path, 1, 1) == "$" ) {
  envvar = gensub("[^_A-Za-z0-9].*$", "", "g", substr(path, 2));
  path = sprintf("%s%s", ENVIRON[envvar], gensub("[$][_A-Za-z0-9]*", "", "g", path))
 }
 return path
}

# wstawki dokumentu głównego katalogu oraz zawartość katalogu
$1=="file" || $1=="filedir" {
 printf("\033[34mParse: %s -> %s\033[0m\n", ATTR["path"], cur_dir)
 INFO_FILE = PAGE_DIR "/" cur_files_dir "/body.info"
 
 head_level = get_level()
 path = get_path()

 # obsługa tytułu
 if ($1=="filedir" && !("title" in ATTR)) {
  if ( is_file( "\"" SRC_DIR "/" path "/body\"*.xml" ) ) {
   cmd = SCRIPT " -f gettitle " path
   cmd | getline ATTR["title"]
  } else if ( is_file( "\"" SRC_DIR "/" path "/body\"*.src" ) ) {
   ATTR["title"] = ATTR["name"]
  }
  printf("title=\"%s\"\n", ATTR["title"]) >> INFO_FILE
 }
 
 # obsługa indeksu
 if ("name" in ATTR && $1=="file") {
  id = ATTR["name"]
 } else {
  id = ATTR["path"]
  gsub("/", ":", id)
  gsub("^[.:]*", "", id)
 }
 make_id(id, head_level)
 
 # obsługa plików
 if ( is_file( "\"" SRC_DIR "/" path "/body\"*.xml" ) ) {
  system( SCRIPT " -f incxml2xml \"" path "\" \"" cur_dir "\" " head_level " \"" id "\"")
 } else if ( is_file( "\"" SRC_DIR "/" path "/body\"*.src" ) ) {
  system( SCRIPT " -f source2xml \"" path "\" \"" cur_dir "\" " head_level " \"" id "\" - " ext(path) " " ATTR["download"] )
 } else {
  printf("\033[33mWARNING: no find body file in %s !!!\033[0m\n", path) > "/dev/stderr"
 }
 
 # obsługa daty modyfikacji artykułu
 system( "env TZ=UTC ls -ld --time-style=+\"|time='%Y-%m-%d %H:%M:%S (%Z)'|\" \"" SRC_DIR "/" path "/body\".* \
  2> /dev/null | cut -f2 -d\"|\" >> \"" INFO_FILE "\"")
 
 # obsługa informacji dodatkowych (inhead)
 if ( system( "test -f \"" SRC_DIR "/" path "/body.info\"" ) == 0 ) {
  system( "cat \"" SRC_DIR "/" path "/body.info\" >> \"" INFO_FILE "\"" )
  printf("\n") >> INFO_FILE
 }
 
 # linkowanie pozostałych plików z wskazanego katalogu
 system( "find \"" SRC_DIR "/" path "\" -maxdepth 1 -type f ! -name body*.xml ! -name body*.src \
  ! -name TODO.tmp.txt ! -name intro*.src ! -name body.info ! -name *.xhtml ! -name body.translate.sed \
  | while read f ; do ln -srf \"$f\" \"" PAGE_DIR "/" cur_files_dir "\" ; done" )
 
 # linkowanie targetów linków znajdujących się w wskazanym katalogu
 system( "find \"" SRC_DIR "/" path "\" -maxdepth 1 -type l ! -name body*.xml ! -name body*.src \
  ! -name TODO.tmp.txt ! -name intro*.src ! -name body.info ! -name *.xhtml ! -name body.translate.sed \
  | while read l; do f=`readlink $l`; ln -srf \"" SRC_DIR "/" path "/$f\" \"" PAGE_DIR "/" cur_files_dir "\" ; done" )
 
 close(INFO_FILE)
}

# spisy oprogramowania
$1=="soft_db" {
 printf("\033[34mParse soft list %s -> %s\033[0m\n", ATTR["name"], cur_dir)
 
 id = "softdb:" ATTR["name"]
 head_level = get_level()
 make_id(id, head_level)
 
 system( SCRIPT " -f softdb2xml \"" ATTR["name"] "\" \"" cur_dir "\" \"" head_level "\" \"" id "\"" )
 
 next
}

# galerie obrazków
$1=="gallery" {
 printf("\033[34mParse: %s -> %s\033[0m\n", ATTR["path"], cur_dir)
 
 system( SCRIPT " -f make_gallery \"" get_path() "\" \"" cur_dir "\"")
 next
}############################################
### OPERACJE DODATKOWE TYLKO DLA XHTML ###
############################################
OUT_MODE ~ "^latex" {
 next
}

##################################
###  ARCHIWA, PACZKI ITP   ###
##################################

# generowane archiwa *.tar.gz 
function make_tar(name, show_dir, tar_path, add_path) {
 system( SCRIPT " -f make_tar \"" name "\" \"" show_dir "\" \"" tar_path "\" \"" add_path "\"" )
}
$1=="tar" {
 printf("\033[34mParse TAR: %s -> %s\033[0m\n", ATTR["path"], ATTR["name"])
 if ("show_dir" in ATTR && ATTR["show_dir"] == 1)
  show_dir = sprintf("%s/%s.notar", cur_dir, ATTR["name"])
 else
  show_dir = "-"
 make_tar(ATTR["name"], show_dir, cur_dir "/" ATTR["name"] ".tgz", ATTR["path"])
 next
}
$1=="addtar" {
 printf("\033[34mParse TAR: %s -> %s\033[0m\n", ATTR["path"], ATTR["name"])
 make_tar(ATTR["name"], "-", "-", ATTR["path"])
 next
}

##################################
###  MENU I MAPA SERWISU   ###
##################################

# obsługa dodawania dir i notar do menu i mapy
$1=="dir" || $1=="filedir" || ($1=="tar" && "show_dir" in ATTR && ATTR["show_dir"] == 1) {
 if ($1=="tar") {
  ATTR["name"]=sprintf("%s.notar", ATTR["name"]);
  cur_dir=sprintf("%s/%s", cur_dir, ATTR["name"]);
 }
 
 # obsługa menu
 if (!("inmenu" in ATTR) || ATTR["inmenu"] != 0) {
  if (! "title" in ATTR || ATTR["title"] == "") {
   #printf("\033[33mWARNING: menu entry (%s) use name instead title !!!\033[0m\n", cur_dir) > "/dev/stderr"
   ATTR["title"] = ATTR["name"]
  }
  if (("inmenu" in ATTR) && ATTR["inmenu"] ~ /[./]*/) {
   upper = ATTR["inmenu"]
   if (ATTR["inmenu"] ~ /[.]*[/][.]*/)
    li_class = "subsub"
   else
    li_class = "sub"
  } else {
   upper = ""
   li_class = ""
  }
  printf("<li%s><a class=\"int\" href=\"[[!URL""PREFIX!]]%s/[[!URL""POSTFIX!]]\">%s</a></li%s>",
   li_class, cur_dir, ATTR["title"], li_class) >> PAGE_DIR "/" cur_dir "/" upper "/../menu.xhtml"
  close(PAGE_DIR "/" cur_dir "/" upper "/../menu.xhtml")
 }
 
 # obsługa mapy serwisu
 if (!("inmap" in ATTR) || ATTR["inmap"] != 0) {
  if (! "title" in ATTR || ATTR["title"] == "") {
   #printf("\033[33mWARNING: map entry (%s) use name instead title !!!\033[0m\n", cur_dir) > "/dev/stderr"
   ATTR["title"] = ATTR["name"]
  }
  printf("\n<li><a class=\"int\" href=\"[[!URL""PREFIX!]]%s/[[!URL""POSTFIX!]]\">%s</a>",
   cur_dir, ATTR["title"]) >> SITE_MAP_FILE
 }
 
 # dalszy ciąg obsługi mapy - specyficzny dla dir / tar
 if ($1=="tar") {
  if (!("inmap" in ATTR) || ATTR["inmap"] != 0) {
   printf("</li>") >> SITE_MAP_FILE
  }
  cur_dir = dirname(cur_dir);
 } else if ($1=="dir" || $1=="filedir") {
  if (!("inmap" in ATTR) || ATTR["inmap"] != 0) {
   printf("<ul>") >> SITE_MAP_FILE
  } else {
   printf("<li><ul>") >> SITE_MAP_FILE
  }
 }
 
 next
}
# zamykanie <dir /> w mapie serwisu
$1=="/dir" {
 printf("</ul></li>") >> SITE_MAP_FILE
 next
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from engine-parse_menu.awkCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/engine-parse_menu.awk) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-19 22:34:01 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).