engine-parse_in.sh

#########################################
#   FUNKCJE - PRZETWARZANIE PLIKÓW  #
#########################################

FUNCTIONS_HELP="$FUNCTIONS_HELP"

# funkcja zwraca ścieżkę do odpowiedniej wersji językowej lub wersji uniwersalnej
# $1 - katalog z plikiem do przetwarzania
# $2 - nazwa pliku to przetworzenia $3 - rozszerzenie pliku to przetworzenia
lang_file_name() {
 if [ -e "$1/$2.$WWW_LANG.$3" ]; then
  echo "$1/$2.$WWW_LANG.$3";
 elif [ -e "$1/$2.$3" ]; then
  echo "$1/$2.$3";
 else
  echo "/dev/null"
 fi
}

# $1 - katalog z plikem z którego zwrócić wartość pierwszego znacznika <title>
gettitle() {
 awk '
  BEGIN {
   RS="<title>"; FS="</title>"
  }
  NF>=2 {
   print $1
  }
 ' "$(lang_file_name "$SRC_DIR/$1" body xml)" | tr '\n' ' '
}


#####################################
#   PRZETWARZANIE *.src DO XML  #
#####################################

# funkcja łączy body.src, intro.src oraz noty copyright
# $1 - katalog z plikami do przetwarzania
# $2 - typ
# $3 - czy wstawiać Copyright
# $4 - podaje informacje o dacie dla Copyright
# $5 - współautorzy
# $6 - dodatkowe informacje Copyright
#
# jeżeli $3 == no to $4 $5 $6 są ignorowane
#
# jeżeli $3 == yes to $4 jest obowiązkowy
#           $5 i $6 są opcjonalne (ale $6 implikuje podanie $5)
#
# jeżeli $3 == special to ostatni podany argument zawiera specjalną (pełną) notę Copyright
#             jeżeli podane zostały jakieś argumenty pomiędzy $3 a ${!#} to są ignorowane
source_join() {
 file_name=$(lang_file_name "$SRC_DIR/$1" body src)
 
 # obsluga zastepowania /**TRSTRING**/ poprzez napisy z pliku tlumaczen
 # /**TRSTRING**/ powinno być umieszczane w ramach stałych napisowych "", ''
 # lub komentarzy innych niż komentzre C (/**/)
 # w przypadku komentarzy C powinno być umieszczane zamiast nich)
 # gdyż samo stanowi komentarz języka C
 : > $TMP_DIR/body.translate.sed
 if [ "`basename $file_name`" = "body.src" -a -f $SRC_DIR/$1/body.translate ]; then
  # format pliku body.translate:
  # TR_STRING1 LANG /* komentarz C */
  # TR_STRING2 LANG inny teskt
  while read tr lang str; do
   if [ "$lang" = "$WWW_LANG" ]; then
    echo "s#/**$tr**/#${str//#/\\#}#g" >> "$TMP_DIR/body.translate.sed"
   fi
  done < body.translate
 fi
 
 pierwsza=`sed -n -e '1p' "$file_name" | egrep '(^#!)|(<\?php)'`
 if [ "$pierwsza" = "" ] ; then
  [ "$3" = "yes" ] && std_copyright "$2" "$4" "$5" "$6"
  [ "$3" = "special" ] && special_copyright "$2" "${!#}"
  cat "$(lang_file_name "$SRC_DIR/$1" intro src)"
  sed -f "$TMP_DIR/body.translate.sed" "$file_name"
 else
  echo "$pierwsza"
  [ "$3" = "yes" ] && std_copyright "$2" "$4" "$5" "$6"
  [ "$3" = "special" ] && special_copyright "$2" "${!#}"
  cat "$(lang_file_name "$SRC_DIR/$1" intro src)"
  sed -e '1d' -f "$TMP_DIR/body.translate.sed" "$file_name"
 fi
}

# przetworzrenie źródeł skryptu/programu określonego przez $1 na xml
# (zawierający xhtml, latex lub inne kodowanie kodu)
# $1 - katalog z plikiem do przetwarzania $2 - katalog wynikowy $3 - poziom nagłówka $4 - id
# $5 - extra rozszerzenie $6 - typ pliku $7 - czy generować plik do pobrania
source2xml() {
 cd "$SRC_DIR"
 dir_name="$1"
 ext="$6"
 if [ -f "$dir_name/body.info" ]; then
  source "$dir_name/body.info"
 fi
 
 case $OUT_MODE in
 "xhtml"*)
  # przygotowanie informacji o pliku do pobrania
  src_link_name=`basename "$dir_name"`
  if [ "$5" != "-" ] ; then
   ext_ext="$5"
  else
   ext_ext=""
  fi
  
  # przygotowanie pliku do pobrania
  if [ "$7" = "no" ]; then
   info=""
  else
   info="<p class=\"fotter\">XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/)
   from <a href=\"./$src_link_name$ext_ext\">$src_link_name$ext_ext</a></p>"
   
   source_join "$dir_name" "$ext" "${copyright_mode:-"yes"}" "$years" "$coauthors" "$copyright_add" \
    > "$PAGE_DIR/$2/$src_link_name$ext_ext"
  fi
  
  # wstawienie nagłówka
  if [ "$7" != "no" ]; then
   echo "<head$3 id=\"$4\">`basename "$dir_name"`</head$3>" >> "$PAGE_DIR/$2/body.xml"
  else
   echo "<div id=\"$4\" />" >> "$PAGE_DIR/$2/body.xml"
  fi
  
  # wstawienie kodów xhtml w ramach <pre />
  echo "<pre>" >> "$PAGE_DIR/$2/body.xml"
  if [ "$ext" = "conf" ]; then ext="txt"; fi
  source_join "$dir_name" "$ext" "no" | sed -e 's#\t# #g' | highlight -f --force -S $ext --out-format=xhtml >> "$PAGE_DIR/$2/body.xml"
  echo "</pre>$info" >> "$PAGE_DIR/$2/body.xml"
  ;;
 "latex"*)
  # wstawienie nagłówka
  if [ "$7" != "no" ]; then
   echo "" >> "$PAGE_DIR/body.xml"
   echo "<head$3 id=\"$4\">`basename "$dir_name"`</head$3>" >> "$PAGE_DIR/body.xml"
  else
   echo "<div id=\"$4\" />" >> "$PAGE_DIR/body.xml"
  fi
  
  # wstawienie kodów latex w ramach <latex />
  echo "<latex>" >> "$PAGE_DIR/body.xml"
  [ "$ext" = "conf" ] && ext="txt"
  source_join "$dir_name" "$ext" "no" | highlight -f --force -S $ext --out-format=latex --line-length=93 --wrap-simple -K small |
   sed -e 's#&#\&amp;#g' -e 's#<#\&lt;#g' >> "$PAGE_DIR/body.xml"
  echo -n '</latex>' >> "$PAGE_DIR/body.xml"
  ;;
 esac
}

############################################
#   PRZETWARZANIE ZBIORU *.src DO TAR  #
############################################

# $1 - nazwa katalogu pakowanego
# $2 sciezka do umieszczenia postaci rozpakowanej (- gdy nie zamieszczać)
# $3 - sciezka do pliku wynikowego (- gdy nie budowac)
# $4 ... $N lista plikow do dodania do katalogu
make_tar() {
 cd "$SRC_DIR"
 name="$1"
 tar_name=`echo $1 | cut -f1 -d'/'`
 out_tar="$3"
 out_dir="$2"
 
 mkdir -p "$PAGE_DIR/$name"
 
 shift 3
 for f in $@ ; do
  base_name=`basename "$f"`
  if [ -f "$SRC_DIR/$f/body"*.src ] ; then
   ext=`echo $base_name | awk 'BEGIN {FS="."} {print $NF}'`
   if [ -f "$SRC_DIR/$f/body.info" ]; then
    source "$SRC_DIR/$f/body.info"
#     echo "coauthors=$coauthors" >> "$PAGE_DIR/$tar_name/body.info"
#     echo "copyright_add=$copyright_add" >> "$PAGE_DIR/$tar_name/body.info"
   fi
   
   source_join "$f" "$ext" "yes" "$years" "$coauthors" "$copyright_add" \
    > "$PAGE_DIR/$name/$base_name"
   file_name=`lang_file_name "$SRC_DIR/$f" body src`
   touch -m -r "$file_name" "$PAGE_DIR/$name/$base_name"
  elif [ -e "$SRC_DIR/$f" -a ! -e "$PAGE_DIR/$name/$base_name" ] ; then
   ln -sf "$SRC_DIR/$f" "$PAGE_DIR/$name/$base_name"
  fi
 done
 
 if [ "$out_tar" != "-" ] ; then
  cd "$PAGE_DIR"
#   if [ -f "$PAGE_DIR/$name/body.info" ]; then
#    coauthors="`grep "coauthors" "$PAGE_DIR/$name/body.info" | cut -s -f2 -d"=" | sort | uniq`"
#    rm "$PAGE_DIR/$name/body.info"
#   else
#    coauthors=""
#    copyright_add=""
#   fi
#   echo -e "$TAR_COPYRIGHT_INTRO" > "$name/LICENCE.txt"
#   std_copyright "txt" "$STD_YEAR" "$coauthors" >> "$name/LICENCE.txt"
#   touch -m -t "$TAR_TIME" "$PAGE_DIR/$name/LICENCE.txt"
  
  find "$name" -type d -exec touch -m -t "$TAR_TIME" \{\} \;
  tar -ch --exclude="*.svn*" --exclude="*README.notar.xhtml" -f "tmp.tar" "$name"
  gzip -n "tmp.tar"
  mv "tmp.tar.gz" "$PAGE_DIR/$out_tar"
  
  if [ "$out_dir" != "-" ] ; then
#    notar_copyright_intro "$out_tar" > "$name/README.notar.xhtml"
#    std_copyright "htm" "$STD_YEAR" >> "$name/README.notar.xhtml"
   
   mv -f "$name" "$PAGE_DIR/$out_dir"
   echo "notar_url_prefix=`revpath $out_dir`" >> "$PAGE_DIR/$out_dir/body.info"
   echo "use_menu=\"NEVER\"" >> "$PAGE_DIR/$out_dir/body.info"
  else 
   rm -fr "$name"
  fi
  unset coauthors
  unset copyright_add
 fi
 
 unset name tar_name out_tar out_dir
}

#####################################
#   PRZETWARZANIE *.xml DO XML  #
#####################################

# sprawdza czy jest tak <TODO /> i jeżeli tak dodaje artykuł do spisu
check_todo() {
 if grep -q '<TODO' "$1"; then
  todo_title=`xmlstarlet select -t -v '//*/TODO/@title' $1`
  echo "<li><a class=\"int\" href=\"[[!URL""PREFIX!]]$2/[[!URL""POSTFIX!]]#todo\">$todo_title</a></li>" >> "$TMP_DIR/todo_links.xml"
 fi
}

# funkcja łączy pliki xml w większą całość $1 - źródło $2 - cel $3 - poziom nagłówka $4 - id
incxml2xml() {
 input="$(lang_file_name "$SRC_DIR/$1" body xml)"
 
 case $OUT_MODE in
  "xhtml"*)
   check_todo "$input" "$2"
   sed \
    -e '# zamiana znacznika <title> na odpowiedni znacznik <h*>
     s%<title>\(.*\)</title>%<head'$3' id="'$4'">\1</head'$3'>%g' \
    -e '# zamiana znacznika <subtitle /> na odpowiedni znacznik <h*>
     s%<subtitle id="\([^"]*\)">\(.*\)</subtitle>%<div id="'$4':\1" /><head'$(( $3 + 1 ))'>\2</head'$(( $3 + 1 ))'>%g' \
    -e 's%<subtitle>\(.*\)</subtitle>%<head'$(( $3 + 1 ))'>\1</head'$(( $3 + 1 ))'>%g' \
    "$input" >> "$PAGE_DIR/$2/body.xml"
   ;;
  "latex"*)
   sed \
    -e '# zamiana znacznika <title> na odpowiedni znacznik <h*>
     s%<title>\(.*\)</title>%<head'$3' id="'$4'">\1</head'$3'>%g' \
    -e '# zamiana znacznika <subtitle /> na odpowiedni znacznik <h*>
     s%<subtitle id="\([^"]*\)">\(.*\)</subtitle>%<head'$(( $3 + 1 ))' id="'$4':\1">\2</head'$(( $3 + 1 ))'>%g' \
    -e 's%<subtitle>\(.*\)</subtitle>%<head'$(( $3 + 1 ))'>\1</head'$(( $3 + 1 ))'>%g' \
    -e '# uzupełnienie linków do zawartości bierzącego katalogu jego pełnym położeniem on-line
     s%<img_from_src %<img_from_src dir="'$2'/" %g' \
    -e '# uzupełnienie linków do zawartości bierzącego katalogu jego pełnym położeniem on-line
     s%<sch_link %<sch_link dir="'$2'/" %g' \
    -e '# uzupełnienie linków do zawartości bierzącego katalogu jego pełnym położeniem on-line
     s%<pcb_link %<pcb_link dir="'$2'/" %g' \
    -e 's%href="\./\([^#]\)%href="'$2'/\1%g' \
    "$input" | grep -v '^[[:space:]]*$' >> "$PAGE_DIR/body.xml"
   ;;
 esac
}

##########################################
#   PRZETWARZANIE softdb.xml DO XML  #
##########################################

# funkcja generuje liste oprogramowania w zadanej kategorii do wyjsciowego formatu xml
# $1 - kategoria $2 - cel $3 - poziom nagłówka $4 - id
softdb2xml() {
 cd "$SRC_DIR"
 
 case $OUT_MODE in
  "xhtml"*)
   out_dir="$2"
   ;;
  "latex"*)
   out_dir=""
   ;;
 esac
 
 xalan -in $SOFTWARE_DB -xsl $ENGINE_DIR/softdb.xsl/body.pl.src -param cat_name "'$1'" -indent 2 | sed \
  -e '# usuniecie naglowka XML
   s#<?xml version="1.0" encoding="[UTFutf]*-8"?>##g' \
  -e '# zamiana znacznika <title> na odpowiedni znacznik <h*>
   s%<title>\(.*\)</title>%<head'$3' id=\"'$4'\">\1</head'$3'>%g' >> "$PAGE_DIR/$out_dir/body.xml"
}

#########################################################
#   PRZETWARZANIE KATALOGU DO GALERII MINIATUR XML  #
#########################################################

# funkcja generuje galerie obrazków w oparciu o tagi umieszczone w plikach img_name.txt
# pliki te definiuja zmienne bash'owe tags (rozdzielana spacjami lista tagów) i desc (opis zdjęcia)
# $1 - wejściowy katalog z fotkami $2 - wynikowy katalog z galeria i fotkami
make_gallery() {
 cp -r -s "$SRC_DIR/$1"/* "$PAGE_DIR/$2/"
 cd "$PAGE_DIR/$2"
 symlinks -rc . &>/dev/null
 
 # zabraniamy używania menu dla podkatalogów
 echo "use_menu=\"NEVER_DOWN\"" >> ./body.info
 
 find -name .svn -type d -exec rm -fr \{\} \; 2> /dev/null
 
 out_file_list="body.xml"
 
 # uzyskanie listy wszystkich plików wraz z tagami
 grep --include=*.txt -R '^tags[ \t]*=' * |
  sed -e 's%^\([^:]*\):[^=]*=\(.*\)$%\1:\2%g' -e 's%[\t ][\t ]*% %g' |
  tr -d "\"'" > $TMP_DIR/lista_plikow.txt
 
 # uzyskanie listy tagów
 cut -f2 -d':' $TMP_DIR/lista_plikow.txt | tr ' ' '\n' | sort | uniq > $TMP_DIR/lista_tagow.txt
 
 echo "<head0>Galerie wg tagów</head0><ul>" > body.xml
 
 # generacja galerii dla każdego z tagów
 while read tag; do
  # nagłówek ...
  col=0
  row=0
  file_num=0
  
  # lista plików z aktualnie przetwazranym tagiem ...
  # możnaby to dac strumieniem do while read ale wtedy problem z zakresem zmiennych w pętli
  grep $tag $TMP_DIR/lista_plikow.txt | cut -f1 -d':' | sort | uniq > $TMP_DIR/liasta_plikow_z_tagiem.txt
  # dla każdego pliku z tagiem $tag ..
  while read plik; do
   if [ $row -eq 0 -a $col -eq 0 ]; then
    # nagłówek ...
    out_file="body.$tag.$file_num.xml"
    echo "<head0>Galeria zdjęć dla tagu \"$tag\"</head0>" > $out_file
    echo "<table style=\"text-align: center;\">" >> $out_file
   fi
   # gdy rozpoczeliśmy nowy wiersz
   [ $col -eq 0 ] && echo "<tr>" >> $out_file
   
   # skalowanie obrazka
   fimg="${plik%.txt}"
   
   if [ -e "$fimg" -a ! -e "$fimg.small" ]; then
    suma_kontrolna=`md5sum $fimg | cut -f1 -d ' '`
    if [ -e "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.small_img" ] ; then
     ln -sr "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.small_img" "$fimg.small"
    else
     convert -resize 200x200 "$fimg" "$fimg.small"
     cp "$fimg.small" "$CACHE_DIR/$suma_kontrolna.small_img"
    fi
   fi
   
   # obrazek i informacje o nim
   source "$plik"
   echo " <td>" >> $out_file
   echo " <a href=\"$fimg\"><img src=\"$fimg.small\" alt=\"$desc\" /></a>" >> $out_file
   echo " <br />Description: $desc" >> $out_file
   echo " <br />Tags:" >> $out_file
   for ltag in $tags; do
    echo " <a href=\"./$ltag.0.index.xhtml\">$ltag</a>" >> $out_file
   done
   fparam=`TZ=UTC ls -lLh --time-style=+"%F %T UTC" "$fimg"`
   fdate=`echo $fparam | awk '{printf("%s %s %s", $6, $7, $8)}'`
   fsize=`echo $fparam | awk '{printf("%s", $5)}'`
   echo " <br />$fsize, $fdate" >> $out_file
   echo " </td>" >> $out_file
   
   # zwiększenie numeru kolumny w wierszu i sprawdzenie czy nie zakończyliśmy wiersza
   col=$(( $col + 1))
   if [ $col -eq 4 ]; then
    col=0
    echo "</tr>" >> $out_file
    row=$(( $row + 1))
    if [ $row -eq 10 ]; then
     row=0
     file_num=$(( $file_num + 1))
    fi
   fi
  done < $TMP_DIR/liasta_plikow_z_tagiem.txt
  
  # zakończenie ostatniej tabelki
  if [ $col != 0 ]; then
   for col in `seq $col 3`; do
    echo '<td>&nbsp;</td>' >> $out_file
   done
   echo '</tr>' >> $out_file
  fi
  
  # stopki ...
  for out_file in body.$tag.*.xml; do
   echo "</table>" >> $out_file
   
   file_num=`echo ${out_file} | cut -f3 -d.`
   prev_file="$tag."$(( $file_num-1 ))
   next_file="$tag."$(( $file_num+1 ))
   echo "<p>" >> $out_file
   [ -f body.$prev_file.xml ] && echo "<a href=\"./$prev_file.index.xhtml\">POPRZEDNIA STRONA</a> " >> $out_file
   [ -f body.$next_file.xml ] && echo "<a href=\"./$next_file.index.xhtml\">NASTEPNA STRONA</a>" >> $out_file
   echo "</p>" >> $out_file
   
   out_file_list="$out_file_list $out_file"
  done;
  
  # obsługa listy tagów z linkami do galerii w body.xml
  echo "<li><a href=\"./$tag.0.index.xhtml\">$tag</a></li>" >> body.xml
 done < $TMP_DIR/lista_tagow.txt
 
 echo "</ul>" >> body.xml
 
 # zapisanie listy plików dla kolejnych etapów generowania strony
 echo "multi_body=\"$out_file_list\"" >> body.info
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from engine-parse_in.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/engine-parse_in.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2017-07-17 21:53:55 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).