engine-generate.sh

##############################
#   FUNKCJE - GENERACJA  #
##############################

FUNCTIONS_HELP="$FUNCTIONS_HELP"

# $1 - kompleksowy plik menu
parse_menu_file() {
 mkdir -p "$PAGE_DIR/$SITE_MAP_DIR"
 echo -n "<head1>Mapa serwisu OpCode</head1><ul>" > "$PAGE_DIR/$SITE_MAP_DIR/body.xml"
 :> "$PAGE_DIR/id_index"
 
 sed -f <(echo '
  # obsluga ewentualnych pustych dir
  s#<dir\([^>]*\)/>#<dir\1></dir>#g
  
  # odpowiednie ułożenie spacji przy argumentach podawanych do atrybutów znacznika
  s#"# " #g
  s#[ \n\t]*=[ \n\t]*"# =" #g
  
  # spacja po znaczniku otwierającym komentarz oraz po i przed zamykającym 
  s#<!--#<!-- #g
  s#--># --> #g
  
  # poprzedzenie zamykającego /> lub > spacją
  s#\(/*\) *># \1>#g') "$1" | gawk -f $PARSE_MENU_AWK

 echo "</ul>" >> "$PAGE_DIR/$SITE_MAP_DIR/body.xml"

 # usunięcie pustych wpisów z mapy
 while grep '<ul></ul>' "$PAGE_DIR/$SITE_MAP_DIR/body.xml" > /dev/null ; do
  sed -f <(echo '
   s#<ul></ul>##g
   s#<li></li>##g
  ') "$PAGE_DIR/$SITE_MAP_DIR/body.xml" > "$PAGE_DIR/$SITE_MAP_DIR/body2.xhtml"
  mv "$PAGE_DIR/$SITE_MAP_DIR/body2.xhtml" "$PAGE_DIR/$SITE_MAP_DIR/body.xml"
 done
}
# funkcja przetwarzająca zadany przez $1 katalog powinien być określony ścieżką
# względem $PAGE_DIR rozpoczynającą się od katalogu podrzędnego (nie od .)
parse_xhtml_dir() {
 echo -e "\\033[34mParse $1\\033[0m"
 
 # informacje dodatkowe włączonych dokumentów <file /> oraz przetwarzanego katalogu na podstawie menu.xml
 use_menu=""; inhead=""; coauthors=""; copyright_add=""; years=""; multi_body=""
 title=`basename $1`
 if [ -f "$1/body.info" ] ; then
  source "$1/body.info"
  coauthors=`grep "coauthors" "$1/body.info" | cut -s -f2 -d"=" | sort | uniq`
 fi
 [ "$years" = "" ] && years="$STD_YEAR";
 
 # zapamiętanie danych dla nagłówka
 header_title="$title"
 header_inhead="$inhead"
 header_use_menu="$use_menu"
 if [ "$header_use_menu" != "STATIC" -a "$header_use_menu" != "DYNAMIC" ]; then
  header_use_menu="$DEFAULT_MENU_MODE"
 fi
 header_art_menu="$art_menu"
 
 # zapamietanie danych dla stopki
 footer_years="$STD_YEAR"
 footer_coauthors="$coauthors"
 footer_copyright_add="$copyright_add"
 
 # obsługa daty modyfikacji artykułu
 footer_max_date=`grep "^time=" "$1/body.info" 2>/dev/null | cut -f2 -d= | sort -r | grep UTC | sed -n -e '1p'`
 footer_max_date=${footer_max_date:-"?"}
 
 # znajdowanie pliku menu
 if [ "$use_menu" != "NO" -a "$use_menu" != "NEVER" -a $OUT_MODE = "xhtml" ]; then
  # gdy chcemy menu to sprawdzamy czy
  if [ "$use_menu" = "SPECIAL" ]; then
   # chcemy specjalnego
   menu="$1/$use_menu_spec"
  elif [ -f "$1/menu.xhtml" ]; then
   # mamy standardowe w bierzącym katalogu
   menu="$1/menu.xhtml"
  else
   # mamy standardowe w jakimś nadrzednym katalogu i nie ma tam use_menu ustawionego na NEVER*
   for par_dir in ".." "../.." "../../.."; do
    if test -f "$1/$par_dir/body.info" && egrep 'use_menu="?NEVER' "$1/$par_dir/body.info" > /dev/null; then
     menu="no"
     break;
    elif [ -f "$1/$par_dir/menu.xhtml" ]; then
     menu="$1/$par_dir/menu.xhtml"
     break;
    else
     menu="no"
    fi
   done
  fi
 else
  menu="no"
 fi
 
 # ustalenie listy plików body.xml do przetworzenia
 if [ "$multi_body" != "" ]; then
  body_files="$multi_body"
 elif [ -f "$1/body.xml" -o "$menu" != "no" ]; then
  body_files="body.xml"
 fi
 
 # tworzenie nagłówka menu
 if [ "$menu" != "no" ] ; then
  up_dir="$1"
  menu_head="$title:</p>"
  while [ "$up_dir" != "/" -a "$up_dir" != "." -a "$up_dir" != "" ] ; do
   up_dir=`dirname "$up_dir"`
   if [ -f "$up_dir/body.info" ] ; then
    . "$up_dir/body.info"
    if [ $up_dir != "" ]; then
     menu_head="<a class=\"int\" href=\"[[!URL""PREFIX!]]/$up_dir/\">$title</a> -&gt; $menu_head"
    else
     menu_head="<a class=\"int\" href=\"[[!URL""PREFIX!]]/\">$title</a> -&gt; $menu_head"
    fi
   fi
  done
  menu_head="<p class=\"menu_path\">$menu_head"
  
  sed -e 's#</li><lisub>#<ul class="submenu_link">\n\t<li>#g' \
    -e 's#</lisub><li>#</li>\n</ul></li>\n<li>#g' \
    -e 's#</lisub><lisub>#</li>\n\t<li>#g' \
    -e 's#</lisub><lisubsub>#<ul class="subsubmenu_link">\n\t\t<li>#g' \
    -e 's#</lisubsub><lisub>#</li>\n\t</ul></li>\n\t<li>#g' \
    -e 's#</lisubsub><lisubsub>#</li>\n\t\t<li>#g' \
    -e 's#</lisubsub><li>#</li>\n\t</ul></li>\n</ul></li>\n<li>#g' -i $menu
 else
  menu_head="-"
 fi
 
 # przygotowywanie menu artykułu
 if [ "${header_art_menu:-0}" -ge "1" ]; then
  # gdy istnieje plik z menu artykułu używamy go (wprowadzając pewne modyfikacje)
  if [ -f "$1/art_menu.xhtml" ]; then
   sed -i -e '1i<p class="art_menu">' -e 's#</a> <a #</a> :: <a #g' "$1/art_menu.xhtml"
   echo '</p>' >> "$1/art_menu.xhtml"
  # w przeciwnym razie generujemy go z pliku z treścią artykułu
  elif [ -f "$1/body.xml" ]; then
   echo -n '<p class="art_menu">' >> "$1/art_menu.xhtml"
   
   tr '\n' ' ' < "$1/body.xml" | sed 's#<head[0-9] id="\([^<>"]*\)">\([^<>]*\)</\(head[0-9]\)>#\n<art_menu>\1<art_menu>\2<art_menu>\3<art_menu>\n#g' | awk '
    BEGIN {FS="<art_menu>"; separator="";}
    $2=="" {next}
    $4=="head1" {
     printf("%s<a href=\"#%s\" class=\"art_menu1\">%s</a>", separator, $2, $3);
     separator=" :: ";
    }
    $4=="head2" {
     printf("%s<a href=\"#%s\" class=\"art_menu2\">%s</a>", separator, $2, $3);
     separator=" :: ";
    }
    $4=="head3" {
     printf("%s<a href=\"#%s\" class=\"art_menu3\">%s</a>", separator, $2, $3);
     separator=" :: ";
    }
   ' >> "$1/art_menu.xhtml"
   
   echo '</p>' >> "$1/art_menu.xhtml"
  fi
 # gdy wyłączone czyścimy ewentualne śmieci w art_menu.xhtml
 else
  :> "$1/art_menu.xhtml"
 fi
 
 # gdy są standardowe dokumenty do przetworzenia to dla każdego z nich
 [ "$body_files" != "" ] && for body_file in $body_files; do
  if [ ! -e "$1/$body_file" -a "$menu" = "no" ]; then
   continue
  fi
  
  # ustalamy nazwę pliku wyjściowego
  out_file=`expr $body_file : 'body[.]\(.*[.]\)xml'`
  out_file="${out_file}index"
  
  # wstawiamy naglowek dokumentu
  if [ "$header_use_menu" = "STATIC" ]; then
   std_xhtml_header "$header_title" "[[!URL""PREFIX!]]" "static" "$header_inhead" > "$TMP_DIR/page.base.xhtml"
  else
   std_xhtml_header "$header_title" "[[!URL""PREFIX!]]" "dynamic" "$header_inhead" > "$TMP_DIR/page.base.xhtml"
  fi
  
  # wstawiamy menu artykulu
  [ -f "$1/art_menu.xhtml" ] && cat "$1/art_menu.xhtml" >> "$TMP_DIR/page.base.xhtml"
  
  # wstawiamy artykul
  if [ -f "$1/$body_file" ] ; then
   pushd "$1" > /dev/null
   xml2view "$body_file" >> "$TMP_DIR/page.base.xhtml" || mv -n "$body_file" "$body_file.error.bck"
   popd > /dev/null
  fi
  
  # wstawiamy stopke wraz z menu
  std_xhtml_fotter "$1" "$footer_max_date" "$menu" "$menu_head" "[[!URL""PREFIX!]]" \
   "$footer_years" "$footer_coauthors" "$footer_copyright_add" >> "$TMP_DIR/page.base.xhtml"
  
  #
  # w tym momęcie mamy poprawny XHTML ale zawierający [[!URL''PREFIX!]] i [[!URL''POSTFIX!]]
  # które będą służyły do generacji wariantów strony
  #
  # znaki '' (lub "") w powyzszych napisach zostały wprowadzone w treści skryptu aby napisy te
  # nie były podmieniane w trakcie generacji stron prezentujących kod silnika
  #
  
  URL_PREFIX=`revpath $1`
  if [ "$URL_PREFIX" = "" ]; then
   URL_PREFIX="."
  fi
  URL_PREFIX="$BASE_URL_PREFIX$URL_PREFIX"
  
  sed \
   -e '# wstawienie prefiku URL zamiast stałej napisowej URLPREFIX
    s#\[\[!URLPREFIX!\]\]#'"$URL_PREFIX"'#g' \
   -e '# wstawienie nazwy pliku xhtml zamiast stałej napisowej URLPOSTFIX dla katalogów mających wiele plików NUM.page.xhtml
    s#[.]\[\[!URLPOSTFIX!\]\]#'.index.xhtml'#g' \
   -e '# wstawienie nazwy pliku xhtml zamiast stałej napisowej URLPOSTFIX dla pozostałych linków
    s#\[\[!URLPOSTFIX!\]\]#'"$LINK_PAGE_FILE"'#g' "$TMP_DIR/page.base.xhtml" > "$1/$out_file.xhtml"
  
#   # podstawowy wariant (linkowanie absolutne do katalogu)
#   sed \
#    -e '# wstawienie prefiku URL zamiast stałej napisowej URLPREFIX
#     s#\[\[!URLPREFIX!\]\]#'"$BASE_URL_PREFIX"'#g' \
#    -e '# wstawienie nazwy pliku xhtml zamiast stałej napisowej URLPOSTFIX dla katalogów mających wiele plików NUM.page.xhtml
#     s#[.]\[\[!URLPOSTFIX!\]\]#'.page.xhtml'#g' \
#    -e '# wstawienie nazwy pliku xhtml zamiast stałej napisowej URLPOSTFIX dla pozostałych linków
#     s#\[\[!URLPOSTFIX!\]\]#'"$LINK_PAGE_FILE"'#g' "$TMP_DIR/page.base.xhtml" > "$1/$out_file.xhtml"
#   
#   # inne warianty - linkowana względnie
#   URL_PREFIX=`revpath $1`
#   if [ "$URL_PREFIX" = "" ]; then
#    URL_PREFIX="."
#   fi
#   URL_PREFIX="$BASE_URL_PREFIX$URL_PREFIX"
#   sed -i -e '# dodanie blokady robotów
#     s#<title>#<meta name="robots" content="noindex, nofollow" /><title>#g' \
#    -e '# wstawienie prefiku URL zamiast stałej napisowej URLPREFIX
#     s#\[\[!URLPREFIX!\]\]#'"$URL_PREFIX"'#g' "$TMP_DIR/page.base.xhtml"
#   
#   # wersja offline
#   sed \
#    -e '# wstawienie nazwy pliku xhtml zamiast stałej napisowej URLPOSTFIX
#     s#\[\[!URLPOSTFIX!\]\]#page.OFFLINE.xhtml#g' \
#     "$TMP_DIR/page.base.xhtml" > "$1/$out_file.OFFLINE.xhtml"
#   
# 
#   # ascii
#   konwert UTF8-ascii "$TMP_DIR/page.base.xhtml" | 
#    sed \
#    -e '# wstawienie nazwy pliku xhtml zamiast stałej napisowej URLPOSTFIX
#     s#\[\[!URLPOSTFIX!\]\]#page.ASCII.xhtml#g' \
#    -e '# podmiana kodowania w nagłówku <meta />
#     s#<meta \([^<>]*\) charset=utf-8" />#<meta \1 charset=ascii" />#g' > "$1/$out_file.ASCII.xhtml"
# 
#   # z statycznym menu
#   #sed \
#   # -e '# wstawienie nazwy pliku xhtml zamiast stałej napisowej URLPOSTFIX
#   #  s#\[\[!URLPOSTFIX!\]\]#page.STATIC-MENU.xhtml#g' \
#   # -e '# podmiana css na statyczne menu
#   #  s#\(<link[^>]*layout\)_dynamic[.]\(css[^>]*>\)#\1_static.\2#g' \
#   #  "$TMP_DIR/page.base.xhtml" > "$1/$out_file.STATIC-MENU.xhtml"
 done
 unset out_file body_file body_files menu menu_head header_art_menu\
  header_title title header_inhead inhead header_use_menu use_menu \
  footer_years footer_coauthors coauthors footer_copyright_add copyright_add
 
 # gdy jest README.xhtml katalogu notar
 if [ -f "$1/README.notar.xhtml" ]; then
  URL_PREFIX="$BASE_URL_PREFIX$notar_url_prefix"

  sed 's#<a href="\([^"]*\)">\([^<>]*\)</a>#<a href="'"$URL_PREFIX"'/\1">'"$URL_PREFIX"'/\2</a>#g' \
   "$1/README.notar.xhtml" > "$1/README.xhtml"
  rm "$1/README.notar.xhtml"
 fi
 
 # generowanie obiektów tworzonych dynamicznie ze źródeł
 make_objects $1
}# funkcja buduje plik latex z podanego w $1 katalogu
parse_latex_dir() {
 pushd "$1" > /dev/null
 
 # uzyskujemy informacje dla stopki z body.info
 coauthors=""
 copyright_add=""
 # informacje dodatkowe włączonych dokumentów <file /> oraz przetwarzanego katalogu na podstawie menu.xml
 if [ -f "./body.info" ] ; then
  coauthors=`grep "coauthors" "./body.info" | cut -s -f2 -d"=" | sort | uniq`
 fi
 years="$STD_YEAR"
 
 # generujemy plik page.tex
 std_latex_header > "page.tex"
 xml2view "body.xml" | sed -e 's#&gt;#>#g' -e 's#&lt;#<#g' -e 's#&amp;#\&#g' \
  -e '# wstawienie prefiku URL zamiast stałej napisowej URLPREFIX
   s#\[\[!URLPREFIX!\]\]#'"$URL_PREFIX"'#g' \
  -e '# wstawienie nazwy pliku xhtml zamiast stałej napisowej URLPOSTFIX
   s#\[\[!URLPOSTFIX!\]\]#'"$LINK_PAGE_FILE"'#g' >> "page.tex"
 std_latex_fotter "$years" "$coauthors" "$copyright_add" >> "page.tex"
 
 # generujemy obiekty tworzone dynamicznie ze źródeł
 make_objects .
 
 popd > /dev/null
}# funkcja budująca drzewo wynikowe lub generująca wersję latex i pdf
# (w zależności od zmiennej OUT_MODE)
# $1 == menu.xml
build_out_tree() {
 # funkcja wspomagająca pdflatex w tworzeniu zakładek pdf'owych
 # jako $1 przyjmuje wychodzący z pdflatex plik .out
 correct_hierarhy_in_pdf_bookmark() {
  mv $1 $1.old
  awk '
  BEGIN {
   FS="[{}]"
   types["chapter"]=0
   types["section"]=1
   types["subsection"]=2
   types["subsubsection"]=3
  }
  # ustalamy typ rekordu bierzącego i typ podawanego mu rodzica
  {
   rtype=gensub("[*.].*", "", "g", $2)
   ptype=gensub("[*.].*", "", "g", $6)
  }
  # jeżeli bierzący rekord obniżył się gwałtownie w hierarchi to zapamiętujemy jego rodzica
  types[ptype] < types[rtype]-1 {parent=$6}
  
  # jeżeli rodzić rakordu jest tego samego typu co rekord to rodzica zastepujemy zapamiętanym
  rtype == ptype {
   printf("%s{%s}{%s}{%s}\n", $1, $2, $4, parent)
   next
  }
  # w przeciwnym razie przepisujemy bez zmian
  {
   print $0
  }
  ' < $1.old > $1
 }
 
 mkdir -p "$PAGE_DIR"
 mkdir -p "$CACHE_DIR"
 
 cd "$TMP_DIR"
 :> "$TMP_DIR/todo_links.xml"
 case $OUT_MODE in
  "xhtml"*)
   # wygenerowanie styli highlight
   echo "" | highlight --out-format=xhtml -S c > /dev/null
   mv highlight.css "$PAGE_DIR"
   
   
   # zbudowanie struktury strony body.xml zgodnie z menu.xml
   cd "$SRC_DIR"
   parse_menu_file "$1"
   
   # przetwarzanie body.xml na page.xhtml w każdym z katalogów strony
   cd "$PAGE_DIR"
   find * -type d | grep -v "^~" |
   while read katalog; do 
    parse_xhtml_dir "$katalog"
   done
   parse_xhtml_dir .
   
   # sprzątanie ...
   if $REMOVE_XML; then
    echo -e "\\033[34mCleaning up output directory\\033[0m"
    find "$PAGE_DIR" -name "page.base.xhtml" -o -name "*menu.xhtml" -o -name "body.info" -o -name "body*.xml" |
     while read f ; do rm -f "$f" ; done
   else
    echo "WARNING: -V is set - we DON'T remove: page.base.xhtml body*.xml, body.info, menu.xhtml, and art_menu.xhtml from out tree"
   fi
   
   # utworzenie dolinkowania do ~DOWNLOAD
   #ln -s "$DOWNLOAD_DIR" "~DOWNLOAD"
   ;;
  "latex"*)
   # wygenerowanie styli highlight
   echo "" | highlight --out-format=latex -S c > /dev/null
   grep -e '\definecolor' -e '\newcommand' highlight.sty > "$PAGE_DIR/highlight.sty"
   
   # przygotowanie wersji menu.xml dla pdf'owanej wersji strony
   # remove <* pdf="no>
   # replace <pdf-text> by <text>
   grep -v -e 'pdf="no"' -e '<tar' -e '<addtar' "$1" |
    sed -e 's#pdf-text>#text>#g' > "$TMP_DIR/OpCode_menu-PDF.xml"
   
   
   # zbudowanie zbiorczego body.xml zgodnie z zmodyfikowanym menu.xml
   cd "$SRC_DIR"
   parse_menu_file "$TMP_DIR/OpCode_menu-PDF.xml"
   
   # zbudowanie zbiorczego page.tex i plików pomocniczych
   cd "$PAGE_DIR"
   URL_PREFIX="$PAGE_URL$BASE_URL_PREFIX"
   parse_latex_dir "."
   
   # wykonywanie pdflatex
   echo -e "\\033[34mGenerate pdf file\\033[0m"
   if [ "$OUT_MODE" != "latex-nopdf" ]; then
    echo
    echo "In case LaTeX error install Debian packages:"
    echo "    texlive-luatex texlive-xetex texlive-latex-recommended texlive-generic-recommended"
    echo "    fonts-lmodern texlive-fonts-recommended texlive-lang-polish fonts-linuxlibertine"
    lualatex page.tex
    echo
    echo "Powtorna generacja pdf - w celu uzyskania spisu tresci:"
    echo " lualatex -interaction scrollmode page.tex"
    if [ "$OUT_MODE" != "latex-onepdf" ]; then
     sleep 0.1
     correct_hierarhy_in_pdf_bookmark page.out
     lualatex -interaction scrollmode page.tex > /dev/null
     correct_hierarhy_in_pdf_bookmark page.out
     lualatex -interaction scrollmode page.tex > /dev/null
    fi
   fi
   ;;
 esac
}

# generacja katalogu ~DOWNLOAD, w tym:
# * archiwum tar.gz z wersjami źródłowymi strony
# * paczek *.deb
build_download_dir() {
 # tworzenie strony ~DOWNLOAD
 rm -fr "$DOWNLOAD_DIR"
 mkdir -p "$DOWNLOAD_DIR"
 
 if [ "$DOWNLOAD_README_1" != "" ]; then
  :> "$DOWNLOAD_DIR/README.xhtml"
  echo "$DOWNLOAD_README_1<ul>" >> "$DOWNLOAD_DIR/README.xhtml"
  
  for p in $NO_TAR_LINK; do
   echo "<li><a href=\"$URL_PREFIX$p\">$p</a></li>" >> "$DOWNLOAD_DIR/README.xhtml"
  done
  
  echo "</ul>$DOWNLOAD_README_2" >> "$DOWNLOAD_DIR/README.xhtml"
 fi

 if [ "$SOURCE_ARCHIVE_NAME" != "" ]; then
  # tworzenie archiwum tar z źródłami strony
  cd "$SRC_DIR"
  for p in $NO_TAR; do
   NEW_NO_TAR="$NEW_NO_TAR --exclude=$p"
  done
  tar -czh --exclude="*/.git" --exclude="*/ARCHIVE/*" --exclude="*/PHOTO/*" $NEW_NO_TAR -f "$DOWNLOAD_DIR/$SOURCE_ARCHIVE_NAME" .
 fi

 if [ "$OFFLINE_ARCHIVE_NAME" != "" ]; then
  # tworzenie archiwum tar z wersją off-line strony
  cd "$PAGE_DIR"
  tar -czh --exclude="*/.git" --exclude="*$PHOTO_DIR*" --exclude="*/archiwum/*" --exclude="*~DOWNLOAD*" --exclude="*MIRRORS*" \
   -f "$DOWNLOAD_DIR/$OFFLINE_ARCHIVE_NAME" .
 fi

 cd "$TMP_DIR"
 
 # budowanie PDFów
 echo "$MAKE_PDF" | while read path num; do
  path=`expr "$path" : '[ \t]*\(.*\)'`
  
  if [ -f "$PAGE_DIR/$path" ]; then
   basename=`basename "$PAGE_DIR/$path"`
   basename=${basename%.tex}
   
   for f in `seq 1 ${num:-1}`; do
    pdflatex "$PAGE_DIR/$path"
   done
   
   mv $basename.pdf "$DOWNLOAD_DIR"
  fi
 done
 
 # budowanie DEBów
 for p in $MAKE_DEB; do
  basename=`basename "$PAGE_DIR/$p"`
  basename=${basename%.*}
  version="1.0.`date +"%Y%m%dT%H%M%S"`"
  
  tar -xzf "$PAGE_DIR/$p"
  
  pushd $basename > /dev/null
  debchange -v $version "auto build"
  dpkg-buildpackage -rfakeroot
  popd > /dev/null
  
  mv ${basename}_${version}_*.deb "$DOWNLOAD_DIR/${basename}.deb"
  rm -fr $basename ${basename}_${version}*
 done
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from engine-generate.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/engine-generate.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-04-16 18:25:18 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).