engine-edit_help.sh

###################################
#   FUNKCJE - POMOC W EDYCJI  #
###################################

FUNCTIONS_HELP="$FUNCTIONS_HELP
 find_in_body() - wyszukiwanie w treści dokumentów składających się na stronę

 find_body_not_in_menu() - wyszukanie dokumentów nie przekształcanych na stronę (brak wpisu w menu.xml)
              gdy jako arugument podano \"tar\" nie pokazuje plików które są umieszczne tylko w archiwach tar
 find_noexist_body_in_menu() - wyszukuje wpisy w menu dla których nie istnieją odpowiednie pliki body.xml
 find_tar_not_in_body() - wyszukanie archiwów nie podlinkowanych na żadnej stronie
 find_notar_not_in_body() - wyszukanie rozpakowanych archiwów nie podlinkowanych na żadnej stronie

 create_dev_dir() - tworzy normalna strukturę źródeł programu z struktury katalogowej źródeł strony

 make_dir_from_source() - tworzenie struktury katalog/body.pl.src z zestawu plików
 make_menu_file_entry() - generowanie wpisów <file> pliku menu w oparciu o bieżący katalog
 make_menu_dir_entry() - generowanie wpisów <dir> pliku menu w oparciu o bieżący katalog
 make_commons_link_entry() - generowanie linków do commomns w oparciu o listę katalogów z plikami multimedialnymi
               (nazwy zgodne z oryginałami na commons)

 create_photo_tags() - tworzy pliki opisowe z tagami podanymi w pierwszym argumencie dla plików zdjęć podanych
            jako kolejne argumenty np. create_photo_tags \"technical ups\" *.jpg

 find_too_long_lines() - wyszukuje za długie linie w plikach źródłowych
             gdy jako arugument podano \"all\" wypisuje wszystkie zbyt długie linie z pliku,
             w przeciwnym razie tylko długośc najdłuższej

 find_wiki() - wyszukanie linków do Wikipedii
 find_doc() - wyszukanie linków \"doc\" np.:
        wyszukanie linków bez mirrorów w dziale ABC_OF_COMPUTING:
          find_doc \"ABC_OF_COMPUTING\" | sort | grep ' > > '
        wyszukanie linków z mirrorami w działach ABC_OF_COMPUTING i USAGE:
          find_doc \"ABC_OF_COMPUTING USAGE\" | sort | grep -v ' > > '
 
 fixWiki() - aktualizacja / edycja linków wiki (USAGE: fixWiki pl|en oldLink newLink)
 get_all_source_from_debian_repo() - pobieranie wszystkich źródeł z wskazanego repozytorium
                   (pierwszy argument, np. ftp://www.debian-multimedia.org/)
                   w gałęzi (drugi argument - domyślnie \"sid/main\") do bierzącego katalogu"

# wyszukiwanie w body.xml
find_in_body() {
 cd "$SRC_DIR"
 egrep --color -r --include="body*.xml" --include="body*.src" --include="software.db.xml" "$1" .
 return $?
}

# funkcja wyszukuje pliki body.xml nie występujące w zadanym pliku menu.xml
# gdy nie okreslono pliku menu uzywa standardowego
find_body_not_in_menu() {
 cd "$SRC_DIR"
 if [ "$2" = "" ]; then
  menu="$MENU_FILE"
 else
  menu="$2"
 fi
 find * -name "body.*" | grep -v '.svn' | grep -v 'ARCHIVE' | while read f ; do
  # dla każdego znależnionego pliku body.* szukamy linii w menu.xml
  # zawierającej ściezkę katalogu w którym jest ten plik
  d=`dirname "$f"`
  if ! grep "$d" "$menu" > /dev/null ; then
   dd=$d
   #while [ "$dd" != "." -a "$dd" != "" ]; do
    dd=`dirname $dd`
    [ "$1" = "tar" -a "$dd" != "." ] && grep "$dd/[*]" "$menu" > /dev/null && dd=""
   #done;
   if [ "$dd" != "" ]; then
    echo $d;
   fi
  fi
 done
}

# funkcja wyszukuje wpisy w menu.xml dla których nie istnieją odpowiednie pliki body.xml
find_noexist_body_in_menu() {
 { grep -v 'text>' OpCode_menu.xml | xmlstarlet sel -t -v '//*/dir/@path';
  grep -v 'text>' OpCode_menu.xml | xmlstarlet sel -t -v '//*/file/@path'; } | while read d; do
  if ! ls >/dev/null 2>&1 "$d"/body.*; then
   echo "$d"
  fi
 done
}

# funkcja wyszukuje katalogi .notar nie występujące w zadanym pliku body.xml
# na podstawie wykazu z menu.xml, gdy nie okreslono pliku menu uzywa standardowego
find_tar_not_in_body() {
 cd "$SRC_DIR"
 if [ "$1" = "" ]; then
  menu="$MENU_FILE"
 else
  menu="$1"
 fi
 awk '
 BEGIN {
  RS="<"
  FS="[=\" \t]+"
 }
 $1=="tar" {
  for (f=1; f<NF; f++) if($f=="name") {
   print $(f+1); next
  }
 }' $menu | while read f; do
  if ! find_in_body "$f.tgz" > /dev/null; then
   echo "$f -> `find_in_body "$f" | cut -f1 -d:`"
  fi
 done
}

# funkcja wyszukuje katalogi .notar nie występujące w zadanym pliku body.xml
# na podstawie wykazu z menu.xml, gdy nie okreslono pliku menu uzywa standardowego
find_notar_not_in_body() {
 cd "$SRC_DIR"
 if [ "$1" = "" ]; then
  menu="$MENU_FILE"
 else
  menu="$1"
 fi
 awk '
 BEGIN {
  RS="<"
  FS="[=\" \t]+"
 }
 $1=="tar" && $0 ~ /show_dir[ \t]*=["'"'"']+1/ {
  for (f=1; f<NF; f++) if($f=="name") {
   print $(f+1); next
  }
 }' $menu | while read f; do
  if ! find_in_body "$f.notar" > /dev/null; then
   echo "$f -> `find_in_body "$f" | cut -f1 -d:`"
  fi
 done
}

# utworzenie katalogu zrodlowego programu z struktury katalogowej
function create_dev_dir() {
 if [ "$1" != "" ]; then
  cd "$1"
 fi
 
 if [ -d "tmp_dev_dir" ]; then
  out_name=tmp_dev_dir.`date +%s`
  echo "Moving existing tmp_dev_dir to $out_name" >&2
  mv tmp_dev_dir $out_name
 fi
 
 if [ -e "tmp_dev_dir" ]; then
  echo "tmp_dev_dir exist and is not a directory ... exiting" >&2
  return 1;
 fi
 
 mkdir tmp_dev_dir
 
 function parsedir() {
  for f in $1/*; do
   basename=`basename "$f"`
   if [ "`echo $basename | cut -f1 -d.`" = "tmp_dev_dir" ]; then
    continue
   fi
   
   dst="tmp_dev_dir/$f"
   
   if [ -d "$f" -a ! -f "$f"/body.*.src ]; then
    echo "Create directory: $dst"
    mkdir "$dst"
    
    parsedir $f
    continue
   fi
   
   if [ -d "$f" ]; then 
    src=`realpath "$f"/body.pl.src` # FIXME obsługa takich nie .pl.
    
    echo "Create link: $src -> $dst"
    ln -s "$src" "$dst"
   else
    src=`realpath "$f"`
    
    echo "Create link: $src -> $dst"
    ln -s "$src" "$dst"
   fi
  done
 }
 
 parsedir .
}

# konwersja programu wieloplikowego do dir
make_dir_from_source() {
 if [ "$1" = "" ]; then
  file_list="*.h *.c *.cpp *.sh *.vhdl *.conf"
 else
  file_list="$@"
 fi
 for f in $file_list; do
  if [ -f $f ]; then
    mv $f body.pl.src
   mkdir $f
   mv body.pl.src $f
  fi
 done
}

# funkcja generuje wpis menu.xml z pozycjami file z bierzacego katalogu
make_menu_file_entry() {
 echo "<file level=\"\" path=\"$PWD\" />";
 ls -1Rtr -I body*.xml | grep '^[.]' | sed -e 's#^[.]/*##g' -e 's#:$##g' | while read f ; do
  echo "<file level=\"\" path=\"$PWD/$f\" />";
 done
}

# funkcja generuje wpis menu.xml z pozycjami dir -> file z bierzacego katalogu
make_menu_dir_entry() {
 echo "<file level=\"\" path=\"$PWD\" />";
 ls -1rt -I body*.xml | while read f ; do
  echo -e "<dir pdf_base_level=\"\" name=\"$f\">\n<file path=\"$PWD/$f\" />\n</dir>";
 done
}

# funcja generująca akapit z numerowanymi linkami do obrazków na commons na podstawie katalogu z tymi obrazkami
# $1, $2, ... obrabiane podkatalogi
make_commons_link_entry() {
 echo "i=0" > /tmp/${PPID}_i
 echo '<p>'
 while [ -d "$1" ]; do
  . /tmp/${PPID}_i
  find ! -name '*.war' |
   grep '^./'`if [ $1 != "." ]; then echo $1; fi` |
   cut -f `if [ $1 != "." ]; then echo 3; else echo 2; fi`- -d'/' |
   while read f; do
    if [ -f "$1/$f" ]; then
     i=$(( $i+1 ))
     echo " <a class=\"ext\" href=\"http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:$f\">[$i]</a>"
     echo "i=$i" > /tmp/${PPID}_i
    fi
   done
  shift
 done
 echo '</p>'
}

# tworzenie plików opisowych do zdjęć
create_photo_tags() {
 tagi=$1
 shift
 for f in $@; do echo -e "tags=\"$tagi\"\ndesc=\"\"" >$f.txt; done
}

find_too_long_lines() {
 linie() {
  sed -e 's#\t#____#g' -e 's#^ #_#g' -e 's#\\#\\\\#g' $1 | while read l; do
   s=`echo -n "$l" | wc -m`
   if [ $s -gt 127 ]; then
    echo -en "$s\t$1\t\t"
    echo "$l"
   fi
  done
 }
 linie_max() {
  s=`sed -e 's#\t#____#g' -e 's#^ #_#g' $1 | wc -L`
  if [ $s -gt 127 ]; then
   echo -e "$s\t$1"
  fi
 }
 
 cd "$SRC_DIR"
 
 if [ "$1" == "all" ]; then
  find -type f -name 'body.pl.src'| grep -v ARCHIVE | while read f; do linie   $f; done | sort -n
 else
  find -type f -name 'body.pl.src'| grep -v ARCHIVE | while read f; do linie_max $f; done | sort -n
 fi
}

############################################################
#   FUNKCJE - PRZETWARZANIE ŚCIEŻEK i INNE POMOCNICZE  #
############################################################

# konwersja identyfikatora na sciezkę do katalogu
# katalog=`echo $identyfikator_zasobu | tr ':' '/'`
make_dir() {
 echo $1 | tr ':' '/'
}

# konwersja sciezki do katalogu na identyfikator
# identyfikator_zasobu=`echo $katalog | tr '/' ':'`
make_id() {
 echo $1 | tr '/' ':'
}

# wykrywanie błędnych nazw katalogów
# ze wzgledu na konstrukcje identyfikatorow zasobow i jednoznaczosc
# tego przeksztalcenia niedozwolone sa katalogi z : w nazwie
check_dir_names() {
 if [ `find "$SRC_DIR"/[^_]* -type d | grep ':' | wc -l` != 0 ]; then
  echo -e "\\033[1;31mERROR: not allowed directory names:\\033[0m" >&2
  echo "" >&2
  find "$SRC_DIR" -type d | grep ':' >&2
  echo "" >&2
  echo -e "\\033[32mINFORMACJA: nazwy katalogów nie moga zawierać dwukropka \":\"\\033[0m" >&2
  return 1;
 fi
 return 0;
}

# wykrywanie powtorzonych nazw plikow $1 parametr -type komendy find
check_file_names() {
 if [ "$1" = "" ]; then
  type="f"
 else
  type="$1"
 fi
 find "$SRC_DIR"/[^_]*/ -type $type -exec basename \{\} \; | egrep -v '^(body.*xml)|(body.*src)|(body.info)$' |
  sort | uniq -d > "$TMP_DIR/lista_plikow"
 if [ `cat "$TMP_DIR/lista_plikow" | wc -l` != "0" ] ; then
  echo -e "\\033[1;31mERROR: duplicated file names:\\033[0m" >&2
  cat "$TMP_DIR/lista_plikow" | while read nazwa_pliku ; do
   echo -e "\\033[1m$nazwa_pliku :\\033[0m" >&2
   find "$SRC_DIR"/[^_]*/ -name "$nazwa_pliku" >&2
   echo "" >&2
  done
  echo -e "\\033[32mWSKAZÓWKA: Można używać ID lub skruconego ID wraz z separatorem \":\"" >&2
  echo -e "      do rozróżnienia plików z różnych katalogów\\033[0m" >&2
  return 1;
 fi
 return 0;
}

# wykrywanie niedozwolonych nazw plików
check_file_names2() {
 if [ "$1" = "" ]; then
  type="f"
 else
  type="$1"
 fi
 find "$SRC_DIR"/*/ -o -name page*.xhtml -o -name README*.html> "$TMP_DIR/lista_plikow"
 if [ `cat "$TMP_DIR/lista_plikow" | wc -l` != "0" ] ; then
  echo -e "\\033[1;31mERROR: not allowed file names:\\033[0m" >&2
  cat "$TMP_DIR/lista_plikow"
  return 1;
 fi
 return 0;
}

# wykrywanie powtorzonych nazw sekcji <title> <head> <superhead> <minhead>
check_section_names() {
 egrep -r '(head>)|(title>)' "$SRC_DIR"/* > "$TMP_DIR/lista_plikow"
 cat "$TMP_DIR/lista_plikow" | cut -d'>' -f2 | cut -d'<' -f1 | grep '[a-zA-Z0-9]' | sort |
  uniq -d > "$TMP_DIR/lista_plikow2"
 if [ `cat "$TMP_DIR/lista_plikow2" | wc -l` != "0" ] ; then
  echo -e "\\033[1;31mERROR: duplicated section names:\\033[0m" >&2
  cat "$TMP_DIR/lista_plikow2" | while read nazwa_pliku ; do
   echo -e "\\033[1m$nazwa_pliku :\\033[0m" >&2
   grep "$nazwa_pliku" "$TMP_DIR/lista_plikow" | cut -f1 -d: >&2
   echo "" >&2
  done
  return 1;
 fi
 return 0;
}

# wykrywanie braku wymaganego oprogramowania
check_program() {
 if ! which $1 > /dev/null ; then
  echo -e "\\033[1;31mERROR: command \`$1\` $3 not found\\033[0m" >&2
  echo -e "\\033[32mWSKAZÓWKA: program można zainstalować poprzez:" >&2
  echo -e "      \`aptitude install ${2-1}\`\\033[0m" >&2
  return 1
 else
  return 0
 fi
}

check_programs() {
 return_code=0
 
 check_program gawk                            || return_code=1
 check_program xsltproc                          || return_code=1
 check_program xmlstarlet                         || return_code=1
 check_program saxonb-xslt libsaxonb-java                || return_code=1
 check_program highlight                         || return_code=1
 check_program convert                          || return_code=1
 check_program rsvg-convert                        || return_code=1
 check_program revpath   xutils-dev                  || return_code=1
 check_program konwert                          || return_code=1
 check_program blahtexml                         || return_code=1
 check_program dvipng    dvipng       "required by blahtexml"  || return_code=1
 check_program latex    texlive-latex-base "required by blahtexml"  || return_code=1
 check_program gschem    geda-gschem     "required by gsch2pdf.sh" || return_code=1
 check_program pcb     pcb         "required by pcb2pdf.sh" || return_code=1
 check_program dia     dia         "required by dia2pdf.sh" || return_code=1
 check_program ps2eps    ps2eps       "required by *2pdf.sh"  || return_code=1
 check_program pstops    psutils       "required by *2pdf.sh"  || return_code=1
 check_program epstopdf   texlive-font-utils "required by *2pdf.sh"  || return_code=1
 check_program pdftoppm   poppler-utils    "required by *2pdf.sh"  || return_code=1
 check_program pnmtopng   netpbm       "required by *2pdf.sh"  || return_code=1
 check_program symlinks                          || return_code=1
 check_program debchange  devscripts                  || return_code=1
 
 return $return_code;
}

# wyszukiwanie linkowanych artykułów Wikipedii
find_wiki() {
 cd "$SRC_DIR"
 grep -r --include=body*.xml --include=software.db.xml '<wiki' ${1:-ABC_OF_COMPUTING USAGE} |
  sed -e 's#<wiki \([^>]*\)>#\n<wiki \1\n#g' | grep '^<wiki ' | cut -f2- -d' ' |
  sed -e 's#\([a-z]*\)="\([^"]*\)"#\n\1:\2\n#g' | grep -v '^ *$' | sort | uniq
}

# aktualizacja / edycja linków wiki (USAGE: fixWiki pl|en oldLink newLink)
fixWiki() {
 cd "$SRC_DIR"
 grep -r --include=body*.xml --include=software.db.xml '<wiki.*="'"$2"'"' | cut -f1 -d: | while read f; do
  sed -e 's|<wiki '"$1"'="'"$2"'"|<wiki '"$1"'="'"$3"'"|g' -i $f;
 done;
}

# wyszukiwanie linkowanych materiałów typu DOC
find_doc() {
 cd "$SRC_DIR"
 grep -r --include=body*.xml --include=software.db.xml '<doc' ${1:-*} | awk 'BEGIN { RS="<doc"; FS="</doc>" } {print $1}' |
 sed -e 's#># name="#g' | awk '
  function get_tag_arg(arg, txt) {
   wynik=gensub(".*"arg"[\t ]*=[\"]([^\"]*).*", "\\1", "g", txt);
   if (wynik!=txt) return wynik
  }
  {
   printf("%s > %s > %s\n", get_tag_arg("url", $0), get_tag_arg("mirror", $0), get_tag_arg("name", $0))
  }
 '
}

# pobieranie wszystkich źródeł z wskazanego przez $1 repozytorium w gałęzi zadanej przez $2
get_all_source_from_debian_repo() {
 repo="${2-sid/main}"
# wget -q $1/dists/${repo}/source/Sources.gz
# gzip -d -f Sources.gz
 repo=${repo//\//_}_`date +%Y%m%d`
# mv Sources Sources.$repo

# sed -e 's#^ #CNT: #' < Sources.$repo | gawk '
#  BEGIN {FS="[: ]*"}
#
#  $1=="Package"     { printf("%s %s ", PKG, VER); for (ii in FILES) printf(" %s/%s", DIR, FILES[ii]); printf("\n"); delete FILES; }
#
#  $1=="CNT" && USECNT==1 {FILES[i++]=$4; next}
#  $1=="Files"    {USECNT=1; next}
#           {USECNT=0;   }
#  $1=="Directory"  {DIR=$2;  next}
#  $1=="Package"   {PKG=$2;  next}
#  $1=="Version"   {VER=$2;  next}
#
# ' | sort -r > Sources.$repo.table
 
# awk '$1 != lpkg { lpgk=$1; for(i=3; i<=NF; i++) print $i; }' < Sources.$repo.table > Sources.$repo.paths
 
 lines=`wc -l Sources.$repo.paths | cut -f1 -d' '`
 line=0
 while read path; do
  file=`basename $path`
  let line++
  if [ ! -e $file ]; then
   if wget -q $1/$path; then
    echo "$file [$line / $lines] OK"
   else
    echo "$file [$line / $lines] ERROR"
   fi
  fi
 done < Sources.$repo.paths
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from engine-edit_help.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/engine-edit_help.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2016-01-09 20:36:18 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).