engine-config.sh

# Katalog źródeł i skryptu (lub dowiązania do niego)
SRC_DIR="${SRC_DIR-/srv/WebPage/}"

# Katalog w którym będzie generowana strona
WORK_DIR="${WORK_DIR-$HOME/WebPage/}"

# Katalog w którym znajdują się pliki silnika WWW
ENGINE_DIR=$(dirname $(dirname ${BASH_SOURCE[0]}))

########################################
#  FUNKCJE KONFIGURACYJNE SILNIKA  #
########################################

# funkcja ustalająca zmienne konfiguracyjne
set_variable() {
 WWW_LANG='pl'
 
 # tryb wyjściowy - "xhtml" lub "latex", "latex-nopdf", "latex-onepdf"
 OUT_MODE='xhtml'
 # domyślny tytuł strony (dla <title />)
 STD_TITLE='OpCode - elektronika, telekomunikacja, komputery, ...'
 # URL strony głównej
 PAGE_URL='http://www.opcode.eu.org/'
 # opcjonalny prefiks do katalogu strony w URL
 BASE_URL_PREFIX=''
 # domysne lata w notach (C)
 STD_YEAR="1999-2019"
 # czas dla katalogów i plików LICENCE w plikach tar
 TAR_TIME="200609010000"
 # katalog z mapą strony
 SITE_MAP_DIR="site/map"
 
 # nazwa pliku do którego będą odnosiły się linki do katalogu
 # (puste gdy linki mają trafiać w katalog a nie odrazu w plik)
 LINK_PAGE_FILE=''
 
 # domyślny tryb menu STATIC lub DYNAMIC (dla menu autoukrywanego)
 DEFAULT_MENU_MODE="STATIC"
 
 # ścieżka do pliku zawierającego mapę strony
 MENU_FILE="$SRC_DIR/OpCode_menu.xml"
 # skrypt parsujący mapę strony
 PARSE_MENU_AWK="$ENGINE_DIR/engine-parse_menu.awk/body.pl.src"
 # skrypty konwertujące pliki pcb, sch i dia do pdf i png
 SCH2PDF="/usr/local/bin/sch2pdfpng.sh"
 PCB2PDF="/usr/local/bin/pcb2pdf.sh"
 DIA2PDF="$SRC_DIR/USAGE/toolbox4electronic/software/dia/dia2pdf.sh/body.pl.src"


 # katalogi z wersją wynikową oraz źródłami względem katalogu skryptu
 PAGE_DIR="$WORK_DIR/out-online"
 # katalog "DOWNLOAD"
 DOWNLOAD_DIR="$WORK_DIR/out-download/"
 # katalog z cache'm generowanych obrazków
 CACHE_DIR="$WORK_DIR/out-cache"
 # katalog tymczasowy
 TMP_DIR="/tmp/OpCode-$USER"
 
 # nazwa pliku z archiwum źródeł strony w dziale download (jeżeli pusta nie jest generowane)
 SOURCE_ARCHIVE_NAME="OpCode-source.tgz"
 SOURCE_ARCHIVE_NAME=""
 # linki do materiałów wyłączonych z archiwizacji źródeł umieszczane
 # na stronie działu download (względem $PAGE_DIR)
 NO_TAR_LINK=""
 # ścieżki plików wylaczonych z archiwizacji zrodel (względem $SRC_DIR)
 NO_TAR="
  ARCHIVE*
  
  USAGE/operating_systems_config/linux/sortowanie/i18n-locales-pl_PL
 "

 # nazwa pliku z archiwum off-line strony w dziale download (jeżeli pusta nie jest generowane)
 OFFLINE_ARCHIVE_NAME="OpCode-offline.tgz"
 
 # lista plików tar.gz / .tgz z których budowane powinny być paczki deb
 MAKE_DEB=""
 
 # lista plików latex z których powinny być tworzone pliki pdf
 # jedn plik w linii, po spacji można podać wymaganą liczbę powtórzeń pdflatex (domyślnie 1)
 MAKE_PDF="
  bercik/wizytowka.tex/wizytowka.tex
  bercik/cv.tex/cv.tex
 "
 
 # plik z okienkiem wyszukiwarki
 SEARCH_BOX="$ENGINE_DIR/_google/body.pl.xml"
 
 # plik z bazą oprogramowania
 SOFTWARE_DB="USAGE/software_db/software.db.xml"
 
 # katalog w drzewie wynikowym zawierający galerie i zdjęcia linkowane przez <photo_link/>
 PHOTO_DIR="/inne/photo/"
 
 
 # gdy domyślny tryb konfigu usuwamy current.cfg
 if [ "$1" = "default" ]; then
  rm -f "$TMP_DIR/current.cfg"
 # w przeciwnym razie włączenie tymczasowego konfigu (gdy istnieje)
 elif [ -f "$TMP_DIR/current.cfg" ]; then
  . "$TMP_DIR/current.cfg"
 fi
}


# informacja o niestandardowch opcjach i działaniach skryptu
usage_conf() {
  echo "USAGE for build:" >&2
  echo "  $script_name -b" >&2
  echo "  $script_name --build" >&2
  echo
  echo "USAGE for build WWW:" >&2
  echo "  $script_name -w" >&2
  echo "  $script_name --web" >&2
  echo
  echo "USAGE for build MIRRORS dir:" >&2
  echo "  $script_name -m" >&2
  echo "  $script_name --mirrors" >&2
  echo
  echo "USAGE for build DOWNLOAD dir:" >&2
  echo "  $script_name -d" >&2
  echo "  $script_name --downloads" >&2
  echo
  echo "USAGE for build PDF:" >&2
  echo "  $script_name -p" >&2
  echo "  $script_name --pdf" >&2
  echo
  echo "USAGE for upload webpage:" >&2
  echo "  $script_name -u" >&2
  echo "  $script_name --upload" >&2
  echo
  
  # jeżeli jest zdeklarowana funkcja rozszerzająca działanie bierządzej to ją wykonyujemy
  if declare -f usage_conf2 > /dev/null; then usage_conf2; fi
}

# niestandardowe opcje i działania skryptu
run_conf() {
 # zamiana argumentów na zmienne sterujące (pozwala na podawanie argumentów w dowolnej kolejności)
 WEB=false; PDF=false; DOWNLOADS=false; MIRRORS=false; UPLOAD=false;
 for a in $opcje; do
  case "$a" in
   # budowanie
   "-b" | "--build")
    WEB=true; LOCALUPLOAD=true; #DOWNLOADS=true; PDF=true
    ;;
   "-w" | "--web")
    WEB=true
    ;;
   "-m" | "--mirrors")
    MIRRORS=true
    ;;
   "-d" | "--downloads")
    DOWNLOADS=true
    ;;
   "-p" | "--pdf")
    PDF=true
    ;;
   # upload
   "-u" | "--upload")
    UPLOAD=true
    ;;
  esac
 done

 ###################
 #  GENEROWANIE  #
 ###################
 if $WEB; then
  echo -e "\\033[1mGenerowanie wersji ON-LINE\\033[0m"
  
  set_variable default
  
  rm -fr "$PAGE_DIR"
  debug build_out_tree "$MENU_FILE"
 fi
 
 if $DOWNLOADS; then
  echo -e "\\033[1mGenerowanie katalogu ~DOWNLOAD\\033[0m"
  
  set_variable default
  
  # generowanie archiwum źródeł oraz paczek deb i dokumentow pdf wraz z katalogiem ~DOWNLOAD
  debug build_download_dir
 fi

 if $PDF; then
  echo -e "\\033[1mGenerowanie wersji PDF\\033[0m"
  
  set_variable default
  echo "OUT_MODE='latex'" > "$TMP_DIR/current.cfg"
  echo "PAGE_DIR='$WORK_DIR/LaTeX-PDF'" >> "$TMP_DIR/current.cfg"
  . "$TMP_DIR/current.cfg"
  
  rm -fr "$PAGE_DIR"
  debug build_out_tree "$MENU_FILE"
  
  # przeniesienie do ~DOWNLOAD
  cp -f "$PAGE_DIR/page.pdf" "$DOWNLOAD_DIR/OpCode-book.pdf"
 fi
 
 ##############
 #  UPLOAD  #
 ##############
 if $LOCALUPLOAD; then
  cd "$PAGE_DIR"
  rsync -rLc --delete -v . ../out-online-no-symlink
 fi
 if $UPLOAD; then
  echo -e "\\033[1mUpload przygotowanych wcześniej wersji ON-LINE (dir), OFF-LINE (tar), PDF (pdf)\\033[0m"
  
  set_variable default
  
  # upload_web_page
  cd "$PAGE_DIR"
  rsync -rLc --delete -v -e "ssh -p 22 -l rrp" . www.opcode.eu.org:/srv/WebPages/old
  
  # generate_sitemap
  #ssh rrp@www.opcode.eu.org 'cd /srv/SERVICES/www/site;
  # find -type f -exec chmod 644 {} +; find -type d -exec chmod 755 {} +;
  # bash usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/generate_google_sitemap.sh/generate_google_sitemap.sh > sitemap.xml'
 fi
 
 # jeżeli jest zdeklarowana funkcja rozszerzająca działanie bierządzej to ją wykonyujemy
 if declare -f run_conf2 > /dev/null; then run_conf2; fi
}

# Opcje dla funkcji zarzadzania repozytoriami
repo_do_case() {
 case $* in
 "H hostname1")
  push_$ACTION "up-host" "/up-path/$REPO_PATH" "$LOCAL_HOSTNAME" "$LOCAL_REPOPATH"
  ;;
 "HA hostname1 alias1")
  if [ "$ACTION_DIR" != "from" ]; then
   # hostname1-spec-cmd
   push_$ACTION "alias-up-host" "/up-path/$REPO_PATH" "$LOCAL_HOSTNAME" "$LOCAL_REPOPATH"
  fi
  ;;
 "A alias1")
  push_$ACTION "alias-up-host" "/up-path/$REPO_PATH" "$LOCAL_HOSTNAME" "$LOCAL_REPOPATH"
  ;;
 *)
  return 2
  ;;
 esac
 return 0
}###################################################
#  ZMIENNE NAPISOWE WYKORZYSTYWANE W SILNIKU  #
###################################################

# domyślny posiadacz praw autorskich, typ licencji itp.
COPYRIGHT_LINE="Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license"
COPYRIGHT_LINE_XHTML="Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), <a class=\"Wikipedia\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_BSD\">BSD</a>/<a class=\"Wikipedia\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_X11\">MIT</a>-type license"
COPYRIGHT_LINE_LATEX="Robert Paciorek (\url{http://www.opcode.eu.org/}), \href{http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_BSD}{BSD}\footnote{http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja\_BSD}/\href{http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja\_X11}{MIT}\footnote{http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja\_X11}-type license"

# licencja PL i EN
LICENCE_1="Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania
modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o
prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki
użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji."
LICENCE_2="This text/program is free document/software. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided
save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any
warranty, use at YOUR own risk."

# dodatkowe info odnośnie licencji dołączane do każdego głównego pliku lICENCE w archiwach TAR
TAR_COPYRIGHT_INTRO="Jeżeli jawnie nie podano inaczej wszystkie pliki w archiwum
dystrybuowane są na następującej licencji:\n
All file in this archive (except when copyright in file say otherwise)
is distributed on following licence:\n\n"

# funkcja wypisująca dodatkowe info w stopce XHTML katalogow notar
# argumenty:
# $1 = "URL do pliku tar",
notar_copyright_intro() {
 echo "<p>Strona jest częścią serwisu <a href=\"$PAGE_URL\">OpCode</a>. Strona prezentuje rozpakowaną wersję archiwum dostępnego pod adresem <a href=\"$1\">$1</a>. Po szczegóły dotyczące prezentowanego materiału zapraszam do katalogów nadrzędnych.</p>"
 echo "</p><p>Jeżeli jawnie nie podano inaczej wszystkie pliki w archiwum dystrybuowane są na następującej licencji:<br />
 All file in this archive (except when copyright in file say otherwise) is distributed on following licence:</p>"
}

# funkcja wypisująca dodatkowe info w stopce XHTML
# argumenty:
# $1 = "URL dokumentu",
# $2 = "URL strony",
# $3 = "data modyfikacji",
# $4 = "prefix URL strony"
xhtml_fotter_addons() {
 echo '<p class="fotter"><a href="http://validator.w3.org/check/referer">
 <img src="/valid-xhtml11.png" alt="Valid XHTML 1.1" class="right noprint" height="31" width="88" /></a>
 Dokument ten (URL: '$1')
 należy do serwisu <a href="'$2'">OpCode</a>. Autorem tej strony jest <a href="'$4'/bercik/">Robert Paciorek</a>,
 wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: <a href="mailto:webmaster@opcode.eu.org">webmaster@opcode.eu.org</a>.
 <br />Data ostatniej modyfikacji artykulu: '$3' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).</p>'
}

# informacja na stronie DOWNLOAD dodawana odpowiednio przed i po liście $NO_TAR_LINK (jeżeli $DOWNLOAD_README_1 puste lub nie ustawione nie jest generowane README.xhtml)
#DOWNLOAD_README_1="<p>Archiwum <a href=\"./OpCode-source.tgz\">OpCode-source.tgz</a> zawiera całość źródeł strony poza <a href=\"/archiwum/\">archiwum</a>, galeriami <a href=\"/photo/\">zdjęć</a> i działem DOWNLOAD (pliki nie stanowiące integralnego elementu mojej strony) oraz następującymi materiałami których nie jestem wyłącznym autorem (są to głównie modyfikacje istniejących programów oraz plików konfiguracyjnych/skryptów Debiana; pliki te są dystrybuowane na innych warunkach niż całość serwisu):</p>"
#DOWNLOAD_README_2="<p>Wszystkie pliki serwisu mojego autorstwa, zamieszczone w archiwum dystrybuowane są na zasadach licencji typu BSD, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.</p><p>Archiwum <a href=\"./OpCode-offline.tgz\">OpCode-offline.tgz</a> zawiera całość serwisu (poza <a href=\"/archiwum/\">archiwum</a>, galeriami <a href=\"/photo/\">zdjęć</a> i działem DOWNLOAD) do przeglądania w trybie off-line. Plik <a href=\"./OpCode-book.pdf\">OpCode-book.pdf</a> zawiera \"książkową\" (format A4) wersję wybranych artykułów/materiałów z serwisu.</p>"####################################################################
#   SZABLONY TEKSTOWE WYKORZYSTYWANE W SILNIKU (FUNKCJE BASH)  #
####################################################################

# funkcja komentuje każdą linijkę podanego tekstu ($2) zadanym napisem ($1)
comments_line() {
 echo -e "$2" | while read l; do
  echo "$1 $l";
 done
}

# wypisuje standardową informacje o prawach autorskich i licencji
# $1 okresla typ wypisywania, $2 podaje informacje o dacie, $3 współautorzy
# $4 (opcjonalny) - dodatkowe informacje Copyright
std_copyright() {
 case $1 in
  c | cpp | php | h | css | js)
   # komentarze w stylu C
   echo -e "/**"
   comments_line " *" "Copyright (c) $2, $COPYRIGHT_LINE"
   comments_line " *" "$3"
   echo -e " *"
   comments_line " *" "$LICENCE_1"
   echo -e " *"
   comments_line " *" "$LICENCE_2"
   comments_line " *" "$4"
   echo -e "**/\n"
   ;;
  tex | latex)
   # komentarze TeX/LaTeX
   comments_line "%" "Copyright (c) $2, $COPYRIGHT_LINE"
   comments_line "%" "$3"
   echo -e "%"
   comments_line "%" "$LICENCE_1"
   echo -e "%"
   comments_line "%" "$LICENCE_2"
   comments_line "%" "$4"
   ;;
  ini)
   # komentarze plików typu ini (np. konf. Asterisk'a)
   comments_line ";" "Copyright (c) $2, $COPYRIGHT_LINE"
   comments_line ";" "$3"
   echo -e ";"
   comments_line ";" "$LICENCE_1"
   echo -e ";"
   comments_line ";" "$LICENCE_2"
   comments_line ";" "$4"
   ;;
  lua|vhd|vhdl)
   # komentarze plików typu ini (np. konf. Asterisk'a)
   comments_line "--" "Copyright (c) $2, $COPYRIGHT_LINE"
   comments_line "--" "$3"
   echo -e "--"
   comments_line "--" "$LICENCE_1"
   echo -e "--"
   comments_line "--" "$LICENCE_2"
   comments_line "--" "$4"
   ;;
  htm | html | xhtml)
   # kodowanie html
   echo -e "Copyright (c) $2, $COPYRIGHT_LINE_XHTML
    <br />$3<br /><br />$LICENCE_1<br /><br />$LICENCE_2<br />$4"
   ;;
  latex-nocomment)
   # kodowanie TeX/LaTeX
   echo '\chapter{Copyright}'
   echo "\noindent Copyright (c) $2, $COPYRIGHT_LINE_LATEX\\"
   echo "$3\\ \\"
   echo "$LICENCE_1\\ \\"
   echo "$LICENCE_2\\ \\"
   echo "$4"
   ;;
  txt)
   # bez komentarzy
   echo -e "Copyright (c) $2, $COPYRIGHT_LINE"
   echo -e "$3"
   echo -e ""
   echo -e "$LICENCE_1"
   echo -e ""
   echo -e "$LICENCE_2"
   echo -e ""
   echo -e "$4"
   ;;
  *)
   # komentarze shellowe
   comments_line "#" "Copyright (c) $2, $COPYRIGHT_LINE"
   comments_line "#" "$3"
   echo -e "#"
   comments_line "#" "$LICENCE_1"
   echo -e "#"
   comments_line "#" "$LICENCE_2"
   comments_line "#" "$4"
   ;;
 esac
}

# wypisuje niestandardową informacje o prawach autorskich i licencji
# $1 okresla typ wypisywania, $2 niestandardowe informacje Copyright
special_copyright() {
 case $1 in
  c | cpp | php | h | css | js)
   # komentarze w stylu C
   echo -e "/**"
   comments_line " *" "$2"
   echo -e "**/\n"
   ;;
  tex | latex)
   # komentarze TeX/LaTeX
   comments_line "%" "$2"
   ;;
  ini)
   # komentarze plików typu ini (np. konf. Asterisk'a)
   comments_line ";" "$2"
   ;;
  lua|vhd|vhdl)
   # komentarze plików typu ini (np. konf. Asterisk'a)
   comments_line "--" "$2"
   ;;
  htm | html | xhtml)
   # kodowanie html
   echo -e "$4"
   ;;
  latex-nocomment)
   # kodowanie TeX/LaTeX
   echo '\chapter{Copyright}'
   echo "\noindent $4"
   ;;
  txt)
   # bez komentarzy
   echo -e "$4"
   ;;
  *)
   # komentarze shellowe
   comments_line "#" "$4"
   ;;
 esac
}

# funkcja generuje nagłówk XHTML
# $1 - tytyl $2 - prefix url dla włączanyh plików css $3 - layout mode $4 - inhead
std_xhtml_header() {
 echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl">
<head>
 <meta http-equiv="ContentType" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
 <title>' "$1" '</title>
 <link rel="stylesheet" href="'"$2"'/base.css" type="text/css" />
 <link rel="stylesheet" href="'"$2"'/layout_'"$3"'.css" type="text/css" />
 <link rel="stylesheet" href="'"$2"'/highlight.css" type="text/css" />
 <link rel="home" title="Strona główna" href="'$PAGE_URL'" />
 '$4'
</head><body><div class="tresc">'
 echo -e "\n";
}

# funkcja generuje stopkę XHTML
# $1 - sciezka do dokumentu $2 - data aktualizacji $3 - menu $4 - nagłówek menu
# $5 - prefix url dla linków itp.
# $6 - lata dla Copyright $7 - współautorzy dla Copyright
# $8 (opcjonalne) - dodatkowe informacje Copyright w formie xhtml
std_xhtml_fotter() {
 echo -e "\n<hr /></div>"
 if [ "$3" != "no" ] ; then
  echo -e "\n<div class=\"menu\"><p class=\"menu_info\">M<br />E<br />N<br />U</p>\n\n";
  echo "$4"
  echo '<ul class="menu_link">'
  cat "$3"
  echo '</ul>'
  if [ $OUT_MODE = "xhtml" -a $SEARCH_BOX != "" ]; then
   cat $SEARCH_BOX
  fi
  echo -e "\n</div>";
 fi
 
 echo -e '\n<div class="tresc"><hr />\n<p class="fotter">'
 std_copyright htm "$6" "$7" "$8"
 echo '</p>'
 xhtml_fotter_addons \
  "$PAGE_URL`echo "$1" | awk -v FS="$PAGE_DIR" '{if ($2!="") print $2; else print $1 }'`" \
  "$PAGE_URL" "$2" "$5"
 echo '</div>'
 
 echo -e '\n\n</body></html>'
}


std_latex_header() {
 echo '\documentclass[a4paper, portrait, 110pt]{mwrep}
 \usepackage{fontspec,polski}
 \usepackage[a4paper,tmargin=2.2cm,bmargin=2.2cm,lmargin=2.2cm,rmargin=2.2cm]{geometry}
 \usepackage[unicode=true,pdfpagemode=UseOutlines,colorlinks=true,linkcolor=black,urlcolor=blue]{hyperref}
 \usepackage{graphics,color,floatflt,wrapfig,adjustbox}
 \usepackage{fancyhdr,lastpage,url}
 \usepackage[iso]{isodateo}
 \usepackage{scalefnt,relsize,soul,soulutf8,ulem}
 \usepackage{amsmath,amssymb}
 \usepackage{array,longtable,tabu,multirow,hhline}
 \usepackage[final=false]{minted}
 
 \pdfimageresolution=150
 \DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.mps,.png,.jpg}
 \hypersetup{pdfauthor={Robert Paciorek, http://www.opcode.eu.org/},pdftitle={Komputerologia dla każdego}}
 \setmainfont[BoldFont=* Bold]{Linux Libertine O}\defaultfontfeatures{Ligatures=TeX}
 \setminted{breaklines=true, breakanywhere=true, breakafter=-/.()}
 
 % obsługa kolorowanego kodu
 \usepackage{marvosym}
 \input{highlight.sty}
 
 % przypisy na koncu dokumentu bez własnego tytułu
 \usepackage{endnotes} \let\footnote=\endnote \renewcommand{\notesname}{}
 
 % wszystko (także subsubsection) w spisie treści, brak numeracji
 \setcounter{tocdepth}{6}\setcounter{secnumdepth}{-2}
 
 % korekta formatowania nagłówków
 \SetSectionFormatting{part}     {2.8em} {\centering\Huge\textbf{\HeadingText}} {2em}
 \SetSectionFormatting{chapter}    {2.5em} {\Huge\textbf{\textsc{\HeadingText}}}  {1.6em}
 \SetSectionFormatting{section}    {2.2em} {\huge\textbf{\textsc{\HeadingText}}}  {.9em}
 \SetSectionFormatting{subsection}  {1.9em} {\LARGE\textbf{\textsc{\HeadingText}}} {.8em}
 \SetSectionFormatting{subsubsection} {1.6em} {\Large\textbf{\textsc{\HeadingText}}} {.7em}
 \SetSectionFormatting{paragraph}   {1.3em} {\large\textbf{\textsc{\HeadingText}}} {.6em}
 \SetSectionFormatting{subparagraph} {1em}  {\textbf{\HeadingText}}         {.5em}
 
 \sloppy
 
 % strona tytułowa, spis tresci, ...
 \begin{document}
  \thispagestyle{empty}
  \vspace*{5cm}
  \begin{center}{\Large \bf Robert Paciorek}\end{center}
  \vspace*{1.5cm}
  \begin{center}{\scalefont{3.3} \bf Komputerologia dla każdego}\end{center}
  \vspace*{0.5cm}
  \begin{center}{\large \url{http://www.opcode.eu.org/}}\end{center}
  \vspace*{8cm}
  \begin{center}\today\end{center}
  \pagebreak
  
  \tableofcontents\newpage
  
  \setlength{\parindent}{3em}
'
}

std_latex_fotter() {
 std_copyright latex-nocomment "$1" "$2" "$3"
 echo "\chapter{Przypisy}\theendnotes\end{document}"
}##############################################
#  WCZYTANIE POZOSTAŁYCH PLIKÓW SILNIKA  #
##############################################
. $ENGINE_DIR/engine-generate.sh/body.pl.src
. $ENGINE_DIR/engine-parse_in.sh/body.pl.src
. $ENGINE_DIR/engine-parse_out.sh/body.pl.src
. $ENGINE_DIR/engine-edit_help.sh/body.pl.src
. $ENGINE_DIR/engine-base.sh/body.pl.src

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from engine-config.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/engine-config.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-04-17 18:30:37 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).