engine-base.sh

#!/bin/bash

debug() {
 base_filter() {
  grep --line-buffered -v "Reading input document from stdin"
 }
 if [ "$VERBOSE" = "1" ]; then
  "$@" 2>&1 | base_filter | grep --line-buffered -B1 -v "^"`echo -e "\\033"`"\\[34m" | grep --line-buffered -v "^--"
 elif [ "$VERBOSE" = "0" ]; then
  "$@" 2>&1 | base_filter | grep --line-buffered -B1 -v "^"`echo -e "\\033"`"\\[3[234]m" | grep --line-buffered -v "^--"
 else
  "$@" 2>&1 | base_filter
 fi
}

usage() {
  echo "USAGE for exec script function:" >&2
  echo "  $script_name -f func_name func_args" >&2
  echo "  $script_name --function func_name func_args" >&2
  echo
  echo "You can specify multipe options, for example:" >&2
  echo "  -buc OR -b -u -c OR --build --upload --copy" >&2
  echo "In multipe options can't use -f OR --function" >&2
  echo
  echo -ne "INCOMPLETE FUNCTIONS LIST (full list and documentation in source of script):\n" >&2
  echo "$FUNCTIONS_HELP" >&2
  echo
  echo "For verbose mode use -v (--verbose) OR -vv (--more-verbose) for more verbose" >&2
  echo "For don't remove temporary files use -V" >&2
  echo "This not work with -h or -f options" >&2
}

unload_config_and_exit() {
 # usuniecie zmiennych konfiguracyjnych
 export -n SRC_DIR PAGE_DIR TMP_DIR SCRIPT SITE_MAP_DIR OUT_MODE
 exit ${RETURN_CODE-2}
}

############################
#   WYWOLANIE SKRYPTU  #
############################

# jezeli skrypt wywolany lub includowany z wywolanego skryptu
# a nie includowany bezposrednio z powloki interaktywnej
if [ "$0" != "/bin/bash" ]; then
 EXIT="exit"

 # sciezka wywołania do skryptu
 if [ -x "$0" ]; then
  SCRIPT="\"$0\""
 else
  SCRIPT="bash \"$0\""
 fi
 
 # wykonanie funkcji ustalającej zmienne konfiguracyjne
 set_variable
 
 # eksport najważniejszych zmiennych konfiguracyjnych
 export SRC_DIR PAGE_DIR TMP_DIR SCRIPT SITE_MAP_DIR OUT_MODE
 
 # utowrzenie katalogu tymczasowego
 mkdir -p "$TMP_DIR"
 
 # użycie źródłowych wersji skryptów *2pdf.sh gdy nie ma w systemie
 if ! which gsch2pdf.sh > /dev/null; then
  gsch2pdf.sh() { bash $SCH2PDF "$@"; }
 fi
 if ! which pcb2pdf.sh > /dev/null; then
  pcb2pdf.sh() { bash $PCB2PDF "$@"; }
 fi
 if ! which dia2pdf.sh > /dev/null; then
  dia2pdf.sh() { bash $DIA2PDF "$@"; }
 fi

 # pomoc pełna (z informacjmi z konfiguracji)
 if [ "$1" = "-h" -o "$1" = "--help" ] ; then
  check_programs
  script_name=`basename "$0"`
  usage_conf
  usage
  unload_config_and_exit
 fi
 
 # opcja wywolania pojedynczej funkcji z pliku
 if [ "$1" = "-f" -o "$1" = "--function" ] ; then
  shift
  "$@"
  unload_config_and_exit
 fi
 
 # zamaiana argumentów postaci -xyz na -x -y -z dla potrzeb dalszego parsowania
 # wypisywanie x zabezpiecza gdy opcja jest opcją echo
 opcje=`echo $@ | awk '
 BEGIN {
  RS=" "
  FS="";
 }
 $1=="-" && $2!="-" {
  for(i=2; i<=NF; i++)
   printf("-%s ", $i)
  next
 }
 $1=="-" && $2=="-" {
  printf("--")
  for(i=3; i<=NF; i++)
   printf("%s", $i)
  printf(" ")
  next
 }
 {
  print $0
 }
 '`
 
 # utworzenie tablicy argumentów nie będaćych opcjami (nie zaczynającyh się od -)
 i=0; li=-1;
 for a in $opcje; do
  if [ "${a:0:1}" != "-" ]; then
   if [ $li != $i ]; then
    argumenty[i]="$a"
    li=$i
   else
    argumenty[i]="${argumenty[i]} $a"
   fi
  else
   i=$(( $li+1 ))
  fi
 done
 
 # zamiana argumentów na zmienne sterujące (pozwala na podawanie argumentów w dowolnej kolejności)
 # tutaj tylko poziom głośności itp - pozostałe w analogicznej pętli w run_conf()
 VERBOSE=0;
 REMOVE_XML="true";
 for a in $opcje; do
  if [ "$a" = "-v" ] ; then
   VERBOSE=$(( $VERBOSE + 1 ))
  elif [ "$a" = "--verbose" ] ; then
   VERBOSE=1;
  elif [ "$a" = "--more-verbose" ] ; then
   VERBOSE=2;
  fi
  if [ "$a" = "-V" ] ; then
   REMOVE_XML="false";
  fi
 done


 # przejscie do katalogu z zrodlami
 cd "$SRC_DIR"
 
 # kontrola
 if ! check_programs; then unload_config_and_exit; fi
 #if ! check_dir_names; then unload_config_and_exit; fi
 #if ! check_file_names; then unload_config_and_exit; fi
 #if ! check_file_names2; then unload_config_and_exit; fi
 #if ! check_section_names; then unload_config_and_exit; fi

 # wywołanie funkcji działania zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym
 run_conf


 # zakonczenie
 unload_config_and_exit
else
 EXIT=""
fi

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from engine-base.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/engine-base.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-09-22 20:20:08 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).