base.xsl

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
 exclude-result-prefixes="fn"
> <!-- tak naprawdę 2.0 (gdy używany tryb latex), ale xsltproc (używany dla trybu xhtml) nie che przetwarzać 2.0 -->
 
 <xsl:output method='xml' encoding='utf-8' />
 <!-- zaleznie od trybu -> ustawiane przez opcje parsera <xsl:strip-space elements="*" /> -->
 
 <!-- parametry globalne arkusza: -->
 <xsl:param name="tryb" /> <!-- tryb przetwarzania latex lub xhtml -->
 <xsl:param name="page_url" /> <!-- bazowy adres strony dla trybu latex -->
 <xsl:param name="photo_dir" /> <!-- adres katalogu z zdjęciami i galeriami względem katalogu głównego strony (zaczynający się i kończący /) -->
 
 <!-- definijemy zmienne które bedziemy używać jako nową linię i podwójną nową linię -->
 <xsl:variable name="LF"><xsl:text>
</xsl:text></xsl:variable>
 <xsl:variable name="LF_2">
  <xsl:value-of select="$LF"/>
  <xsl:value-of select="$LF"/>
 </xsl:variable>
 
 <!-- TYTUŁY / NAGŁÓWKI:
  <title> konwertowane na stosowny <headX>
 -->
 <xsl:template match="head0" mode="xhtml">
  <h1>
   <xsl:attribute name="class">center <xsl:copy-of select="@class" /></xsl:attribute>
   <xsl:copy-of select="attribute::node()" />
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </h1>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="head0" mode="latex">
  <xsl:text>\newpage\hypertarget{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@id" />
  <xsl:text>}{\part{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 
 
 <xsl:template match="head1" mode="xhtml">
  <h2>
   <xsl:copy-of select="attribute::node()" />
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </h2>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="head1" mode="latex">
  <xsl:text>\hypertarget{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@id"/>
  <xsl:text>}{\chapter{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="head2" mode="xhtml">
  <h3>
   <xsl:attribute name="class">center <xsl:copy-of select="@class" /></xsl:attribute>
   <xsl:copy-of select="attribute::node()" />
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </h3>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="head2" mode="latex">
  <xsl:text>\hypertarget{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@id"/>
  <xsl:text>}{\section{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="head3" mode="xhtml">
  <h4>
   <xsl:copy-of select="attribute::node()" />
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </h4>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="head3" mode="latex">
  <xsl:text>\hypertarget{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@id"/>
  <xsl:text>}{\subsection{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="head4" mode="xhtml">
  <h5>
   <xsl:copy-of select="attribute::node()" />
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </h5>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="head4" mode="latex">
  <xsl:text>\hypertarget{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@id"/>
  <xsl:text>}{\subsubsection{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="head5" mode="xhtml">
  <h6>
   <xsl:copy-of select="attribute::node()" />
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </h6>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="head5" mode="latex">
  <xsl:text>\hypertarget{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@id"/>
  <xsl:text>}{\paragraph{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="head6" mode="latex">
  <xsl:text>\hypertarget{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@id"/>
  <xsl:text>}{\subparagraph{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="div[@id]" mode="latex">
  <xsl:text>\hypertarget{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@id"/>
  <xsl:text>}{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="article" mode="xhtml">
  <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="article" mode="latex">
  <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
 </xsl:template>
 
 <!-- ODNOSNIKI:
  <wiki pl="link" en="link">text</wiki> - linki do Wikipedii
  <doc url="" mirror="">text</doc> - linki do materiałów archiwizowanych
  <datasheet id=""> - linki do dokumentacji układów elektronicznych (wyszukiwanie na EleNota po zawartości atrybutu id)
  <homepage> - linki do stron domowych projektów, oprogramowania itp postaci:
   <homepage url="adres" mirror="">opis</homepage> lub <homepage mirror="">adres</homepage>
  <id_link id="identyfikator:wewnetrzny"> - obsługiwany w skrypcie AWK
  <photo_link tag="tag">opis</photo_link> - link do galerii zdjęć związanych z danym tagiem
  <photo_link path="sciezka_wzgledem katalogu z zdjęciami">opis</photo_link> - link do zdjęcia
  <sch_link name="nazwa_bez_rozszerzenia">opis</sch_link> - link do pliku .sch z dodaniem linków do wersji PDF i PNG
   na potrzeby generacji latex do tagu jest także automatycznie wstawiany dir=""
  <pcb_link name="nazwa_bez_rozszerzenia">opis</pcb_link> - link do pliku .pcb z dodaniem linków do wersji PDF
   na potrzeby generacji latex do tagu jest także automatycznie wstawiany dir=""
  <a> - standardowe linki HTML
 -->
 <xsl:template match="wiki" mode="xhtml">
  <xsl:variable name="base_lang"><xsl:choose>
   <xsl:when test="@pl">pl</xsl:when>
   <xsl:when test="@en">en</xsl:when>
  </xsl:choose></xsl:variable>
  <a class="Wikipedia" href="http://{$base_lang}.wikipedia.org/wiki/{@*[local-name()=$base_lang]}">
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </a>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="wiki" mode="latex">
  <xsl:variable name="base_lang"><xsl:choose>
   <xsl:when test="@pl">pl</xsl:when>
   <xsl:when test="@en">en</xsl:when>
  </xsl:choose></xsl:variable>
  <xsl:call-template name="latex_link">
   <xsl:with-param name="url">
    <xsl:text>http://</xsl:text>
    <xsl:value-of select="$base_lang"/>
    <xsl:text>.wikipedia.org/wiki/</xsl:text>
    <xsl:value-of select="@*[local-name()=$base_lang]"/>
   </xsl:with-param>
   <xsl:with-param name="txt" select="node()"/>
  </xsl:call-template>
 </xsl:template>
 
 <!--
 <xsl:template match="doc[@mirror]|homepage[@mirror]" mode="xhtml">
  <span class="linkWithMirror">
   <xsl:apply-templates mode="xhtml-reallinks" select="."/>
   <a class="mirror" href="../../../..//MIRRORS/{@mirror}">kopia lokalna</a>
  </span>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="doc[not(@mirror)]|homepage[not(@mirror)]" mode="xhtml">
  <xsl:apply-templates mode="xhtml-reallinks" select="."/>
 </xsl:template>
 -->
 <xsl:template match="doc|homepage" mode="xhtml">
  <xsl:apply-templates mode="xhtml-reallinks" select="."/>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="doc" mode="xhtml-reallinks">
  <a href="{@url}" class="ext_doc">
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </a>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="doc" mode="latex">
  <xsl:call-template name="latex_link">
   <xsl:with-param name="url" select="@url"/>
   <xsl:with-param name="txt" select="node()"/>
  </xsl:call-template>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="homepage" mode="xhtml-reallinks">
  <a class="ext_homepage">
   <xsl:attribute name="href"><xsl:choose>
    <xsl:when test="@url">
     <xsl:value-of select="@url"/>
    </xsl:when><xsl:otherwise>
     <xsl:value-of select="node()"/>
    </xsl:otherwise>
   </xsl:choose></xsl:attribute>
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </a>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="homepage" mode="latex">
  <xsl:call-template name="latex_link">
   <xsl:with-param name="url"><xsl:choose>
    <xsl:when test="@url">
     <xsl:value-of select="@url"/>
    </xsl:when><xsl:otherwise>
     <xsl:value-of select="node()"/>
    </xsl:otherwise>
   </xsl:choose></xsl:with-param>
   <xsl:with-param name="txt" select="node()"/>
  </xsl:call-template>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="datasheet" mode="xhtml">
  <a class="ext_doc" href="http://www.elenota.pl/search.php?man=--wszyscy--&amp;ile=50&amp;start=0&amp;szuk={@id}">
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </a>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="datasheet" mode="latex">
  <xsl:call-template name="latex_link">
   <xsl:with-param name="url">
    <xsl:text>http://www.elenota.pl/search.php?man=--wszyscy--\&amp;ile=50\&amp;start=0\&amp;szuk=</xsl:text>
    <xsl:value-of select="@id"/>
   </xsl:with-param>
   <xsl:with-param name="txt" select="node()"/>
  </xsl:call-template>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="photo_link[@path]" mode="xhtml">
  <a class="int" href="../../../..//{$photo_dir}{@path}">
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </a>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="photo_link[@path]" mode="latex">
  <xsl:call-template name="latex_link">
   <xsl:with-param name="url">
    <xsl:value-of select="$page_url" />
    <xsl:value-of select="$photo_dir" />
    <xsl:value-of select="@path" />
   </xsl:with-param>
   <xsl:with-param name="txt" select="node()"/>
  </xsl:call-template>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="photo_link[@tag]" mode="xhtml">
  <a class="int" href="../../../..//{$photo_dir}/{@tag}.0.index.xhtml">
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </a>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="photo_link[@tag]" mode="latex">
  <xsl:call-template name="latex_link">
   <xsl:with-param name="url">
    <xsl:value-of select="$page_url" />
    <xsl:value-of select="$photo_dir" />
    <xsl:value-of select="@tag" />
    <xsl:text>.0.index.xhtml</xsl:text>
   </xsl:with-param>
   <xsl:with-param name="txt" select="node()"/>
  </xsl:call-template>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="sch_link" mode="xhtml">
  <a class="int" href="./{@name}.sch">
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </a> (<a class="int" href="./{@name}.pdf">PDF</a>, <a class="int" href="./{@name}.png">PNG</a>)
 </xsl:template>
 <xsl:template match="sch_link" mode="latex">
  <xsl:call-template name="latex_link">
   <xsl:with-param name="url">
    <xsl:value-of select="$page_url" />
    <xsl:value-of select="@dir" />
    <xsl:value-of select="@name" />
    <xsl:text>.sch</xsl:text>
   </xsl:with-param>
   <xsl:with-param name="txt" select="node()"/>
  </xsl:call-template>
  <xsl:text>(PDF: \url{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="$page_url" />
   <xsl:value-of select="@dir" />
   <xsl:value-of select="@name" />
  <xsl:text>.pdf})</xsl:text>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="pcb_link" mode="xhtml">
  <a class="int" href="./{@name}.pcb">
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </a> (<a class="int" href="./{@name}.pcb.pdf">PDF</a>)
 </xsl:template>
 <xsl:template match="pcb_link" mode="latex">
  <xsl:call-template name="latex_link">
   <xsl:with-param name="url">
    <xsl:value-of select="$page_url" />
    <xsl:value-of select="@dir" />
    <xsl:value-of select="@name" />
    <xsl:text>.pcb</xsl:text>
   </xsl:with-param>
   <xsl:with-param name="txt" select="node()"/>
  </xsl:call-template>
  <xsl:text>(PDF: \url{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="$page_url" />
   <xsl:value-of select="@dir" />
   <xsl:value-of select="@name" />
  <xsl:text>.pcb.pdf})</xsl:text>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="a[@href]" mode="latex">
  <xsl:variable name="adres"><xsl:choose>
   <!-- delokalizowanie linków (usunięcie poczatkowego ./ -->
   <xsl:when test="starts-with(@href,'./')">
    <xsl:value-of select="substring-after(@href,'./')"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="starts-with(@href,'../../../..//')">
    <xsl:value-of select="substring-after(@href,'../../../..//')"/>
   </xsl:when>
   <!-- dodanie $PAGE_URL w linkach globalnych -->
   <xsl:when test="starts-with(@href,'/')">
    <xsl:value-of select="concat($page_url, @href)"/>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:value-of select="@href"/>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose></xsl:variable>
  
  <xsl:choose>
   <!-- gdy href jest lokalny to używamy \hyperlink -->
   <xsl:when test="starts-with($adres,'#')">
    <xsl:text>\hyperlink{</xsl:text> <!-- zamiast \ref bądź \autoref -->
     <xsl:value-of select="substring-after(@href,'#')"/>
    <xsl:text>}{</xsl:text>
     <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
    <xsl:text>}</xsl:text>
   </xsl:when>
   
   <!-- gdy href taki sam jak opis to używamy \url{} -->
   <xsl:when test="$adres = .">
    <xsl:text>\url{</xsl:text>
     <xsl:value-of select="$adres"/>
    <xsl:text>}</xsl:text>
   </xsl:when>
   
   <!-- w pozostałych wypadkach używamy \href
    a adres linku podajemy w przypisach -->
   <xsl:otherwise>
    <xsl:call-template name="latex_link">
     <xsl:with-param name="url" select="$adres"/>
     <xsl:with-param name="txt" select="node()"/>
    </xsl:call-template>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>
 
 
 
 <!-- OBRAZKI:
  <img_from_src name="nazwa_bez.rozszerzenia" type="rozszerzenie_pliku_zrodlowego" alt="opis obrazka" /> - obrazki generowane dynamicznie ze źródeł
   na potrzeby generacji latex do tagu jest także automatycznie wstawiany dir=""
  <sch_show name="" /> - pokazanie pliku sch (tylko tryb latex)
  <img> - standardowe obrazki HTML
 -->
 <xsl:template match="img_from_src" mode="xhtml">
  <span class="autosize" id="{generate-id()}"><span><a href="#{generate-id()}">POWIĘKSZ</a></span><a class="int" href="./{@name}.{@type}"><img src="./{@name}.png" alt="{@alt}" style="max-width:100%" /></a></span>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="img_from_src" mode="latex">
  <xsl:text>\href{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="$page_url"/>
   <xsl:value-of select="@dir"/>
   <xsl:value-of select="@name"/>
   <xsl:text>.</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@type"/>
  <xsl:text>}{\adjincludegraphics[max size={\linewidth}{0.9\textheight}]{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@name"/>
  <xsl:text>}}</xsl:text>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="img" mode="latex">
  <xsl:text>\adjincludegraphics[max size={\linewidth}{0.9\textheight}]{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="fn:replace(@src, '[.][^.]*$', '')"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="sch_show" mode="xhtml">
 </xsl:template>
 <xsl:template match="sch_show" mode="latex">
  <xsl:text>\textbf{\texttt{</xsl:text>
   <xsl:call-template name="latex_escape"><xsl:with-param name="txt" select="@name"/></xsl:call-template>
  <xsl:text>.sch}:\\}</xsl:text>
  <xsl:text>\adjincludegraphics[max size={\linewidth}{0.9\textheight}]{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@name"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="span[@latex_img_width]" mode="xhtml">
  <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()" />
 </xsl:template>
 <xsl:template match="span[@latex_img_width]" mode="latex">
  <xsl:if test="@class='left'">
   <xsl:text>\begin{wrapfigure}{l}{</xsl:text>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="@class='right'">
   <xsl:text>\begin{wrapfigure}{r}{</xsl:text>
  </xsl:if>
  <xsl:value-of select="2.6 * @latex_img_width div 150"/>
  <xsl:text>cm}</xsl:text>
  
  <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()" />
  
  <xsl:text>\end{wrapfigure}</xsl:text>
 </xsl:template>
 
 
 <!-- FORMATOWANIA SPECJALNE (1):
  <man> - strony manuali, opcjonalnie może mieć atrybut section wskazujący rozdział manuala
  <kbd class="path"> - ścieżki
  <kbd class="cmd_help"> - komendy zawierające dodatkowe info - źródła informacji typu info, czy -help
  <kbd class="path_help"> - ścieżki do dokumentacji
  
  <code> <pre> - kody skryptów, wpisy konfiguracyjne, komendy, ...
  <var> <samp> - zmienne i przykłady w ramach powyższych
 -->
 <xsl:template match="man" mode="xhtml">
  <kbd class="cmd_help">
   <xsl:text>man </xsl:text>
   <xsl:value-of select="@section"/>
   <xsl:text> </xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </kbd>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="man" mode="latex">
  <xsl:text>\mintinline{sh}{man </xsl:text>
   <xsl:value-of select="@section"/>
   <xsl:text> </xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex-special" select="text()|var|samp|span"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="kbd|code" mode="latex">
  <xsl:text>\mintinline{txt}{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex-special" select="text()|var|samp|span"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="pre" mode="latex">
  <xsl:text>\begin{minted}{txt}</xsl:text>
   <xsl:if test="not(starts-with(text()[1],$LF))">
    <xsl:value-of select="$LF"/>
   </xsl:if>
   <xsl:apply-templates mode="latex-special" select="text()|var|samp|span"/>
   <xsl:if test="not(ends-with(text()[1],$LF))">
    <xsl:value-of select="$LF"/>
   </xsl:if>
  <xsl:text>\end{minted}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="var|samp" mode="latex">
  <xsl:text>\textit{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 <!-- konieczne inne traktowanie dla span i text()
    gdyż w minted i mintinline wyłączona interpretacja specjalnych -->
 <xsl:template match="text()|var|samp|span" mode="latex-special">
  <xsl:value-of select="."/>
 </xsl:template>

 
 
 <!-- RÓWNANIA:
  <eq> - proste równania matematyczne - xhtml (<sub> i <sup>)
  <eq_latex> - złożone równania matematyczne - latex
         (dla wyjścia xhtml przetwarzany przez parse_eq_latexuation)
 -->
 <xsl:template match="eq" mode="xhtml">
  <i>
   <xsl:attribute name="class">equation <xsl:copy-of select="@class" /></xsl:attribute>
   <xsl:copy-of select="attribute::node()" />
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </i>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="eq" mode="latex">
  <xsl:text>$</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>$</xsl:text>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="eq//sub" mode="latex">
  <xsl:text>_{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="eq//sup" mode="latex">
  <xsl:text>^{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="eq_latex" mode="latex">
  <xsl:text>$</xsl:text>
   <xsl:value-of select="."/>
  <xsl:text>$</xsl:text>
 </xsl:template>
 
 <!-- FORMATOWANIA SPECJALNE (2):
  <dfn> - nazwy
  <cite> - elementy cytowane
  
  <strong> - wyroznione
  <em> - lekkie wyroznienie
  
  <TODO> - plany rozwojowe itp
  <tmp> - informacje tymczasowe
 -->
 <xsl:template match="TODO" mode="xhtml">
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="@intro">
    <p id="todo" class="center"><strong>
     <xsl:value-of select="@intro"/>
    </strong></p>
    <ul>
     <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
    </ul>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <p id="todo">
     <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
    </p>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="TODO" mode="latex">
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="@intro">
    <xsl:value-of select="@intro"/>
    <xsl:text>\begin{itemize}</xsl:text>
     <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
    <xsl:text>\end{itemize}</xsl:text>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:text>\textit{</xsl:text>
     <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
    <xsl:text>}</xsl:text>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="tmp" mode="xhtml">
  <i>
   <xsl:attribute name="class">tmp <xsl:copy-of select="@class" /></xsl:attribute>
   <xsl:copy-of select="attribute::node()" />
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </i>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="dfn|cite|em|tmp" mode="latex">
  <xsl:text>\textit{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="strong" mode="latex">
  <xsl:text>\textbf{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 
 
 
 <!-- ZNACZNIKI BLOKOWE ITP
  <p> <br> <ul> <ol> <li> - standardowe znaczniki HTML dla akapitów, łamań linii, list numerowanych i wypunktowywanych
 -->
 <xsl:template match="p" mode="latex">
  <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="br" mode="latex">
  <xsl:text>\\</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="ul" mode="latex">
  <xsl:text>\begin{itemize}</xsl:text>
  <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>\end{itemize}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="ol" mode="latex">
  <xsl:text>\begin{enumerate}</xsl:text>
  <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:text>\end{enumerate}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="li" mode="latex">
  <xsl:text>\item </xsl:text>
  <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  <xsl:value-of select="$LF"/>
 </xsl:template>
 
 
 
 <!-- TABELE:
  <table> - standardowy znacznik HTML do tabel
  <col> - znacznik z informacją o kolumnach, używany tylko dla potrzeb generacji tabel latex'owych
  <tr> - standardowy znacznik HTML do wierszy, usunięcie atrybutów (zwłaszcza latex="")
  <td> - standardowy znacznik HTML do komórek, usunięcie znaczników z atrybutem skip (pochłoniętych przez rowspan) w trybie HTML (używane dla LateX)
 -->
 <xsl:template match="col" mode="xhtml">
 </xsl:template>
 <xsl:template match="td[@skip]" mode="xhtml">
 </xsl:template>
 <xsl:template match="tr" mode="xhtml">
  <tr>
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
  </tr>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="skiptd" mode="xhtml">
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="table" mode="latex">
  <xsl:text>\begin{adjustbox}{max size={\linewidth}{0.9\textheight}}\begin{tabu}</xsl:text>
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="@latex">
    <xsl:value-of select="@latex"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="@latexscale">
    <xsl:text> to </xsl:text>
    <xsl:value-of select="@latexscale"/>
    <xsl:text>\linewidth </xsl:text>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:text> spread 2pt </xsl:text>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <xsl:text>{</xsl:text>
  <xsl:apply-templates mode="latex-columninfo" select="col"/>
  <xsl:text>}</xsl:text>
  <xsl:apply-templates mode="latex" select="tr"/>
  <xsl:text>\taburulecolor{white}</xsl:text>
  <xsl:apply-templates mode="latex-specialrow" select="col"/>
  <xsl:text>\end{tabu}\end{adjustbox}</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$LF_2"/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="col" mode="latex-columninfo">
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="@latex">
    <xsl:value-of select="@latex"/>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:choose>
     <xsl:when test="../@latexborder='1'">
      <xsl:text>|X[c,p]</xsl:text>
      <xsl:if test="position() = last()">
       <xsl:text>|</xsl:text>
      </xsl:if>
     </xsl:when><xsl:otherwise>
      <xsl:text>X[c,p]</xsl:text>
     </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="col" mode="latex-specialrow">
  <xsl:if test="position() != last()">
   <xsl:text>&amp;</xsl:text>
  </xsl:if>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="tr" mode="latex">
  <xsl:apply-templates mode="latex" select="td"/>
  <xsl:text> \\</xsl:text>
  <xsl:if test="@latex">
   <xsl:value-of select="@latex"/>
  </xsl:if>
  <xsl:value-of select="$LF"/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="tr/td" mode="latex">
  <xsl:if test="@colspan">
   <xsl:text>\multicolumn{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@colspan"/>
   <xsl:text>}{c</xsl:text>
   <xsl:if test="../../@latexborder='1'">
    <xsl:text>|</xsl:text>
   </xsl:if>
   <xsl:text>}{</xsl:text>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="@rowspan">
   <xsl:text>\multirow{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@rowspan"/>
   <xsl:text>}{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="@colspan"/>
   <xsl:text>\tabucolX}{\centering{}</xsl:text>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="not(@skip)">
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="@rowspan">
   <xsl:text>}</xsl:text>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="@colspan">
   <xsl:text>}</xsl:text>
  </xsl:if>
  <!-- gdy jest to nie ostatni <td> w danym <tr> to wypisujemy & -->
  <xsl:if test="position() != last()">
   <xsl:text>&amp;</xsl:text>
  </xsl:if>
 </xsl:template>
 
 
 
 <!-- TAGI BLOKUJACE W WYBRANYCH TRYBACH:
  <only_pdf> - zawartość wstawiana tylko przy generowaniu pdf
  <only_xhtml> - zawartość wstawiana tylko przy generowaniu html
 -->
 <xsl:template match="only_pdf" mode="xhtml">
 </xsl:template>
 <xsl:template match="only_pdf" mode="latex">
  <xsl:apply-templates mode="latex" select="node()"/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="only_xhtml" mode="xhtml">
  <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="node()"/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="only_xhtml" mode="latex">
 </xsl:template>
 
 
 
 <!-- DZIAŁANIA SPECJALNE DLA LATEX -->
 
 <xsl:template name="latex_link" >
  <xsl:param name="url" /><xsl:param name="txt" />
  <xsl:param name="foot_url" select="$url" />
  <xsl:text>\href{</xsl:text>
   <xsl:value-of select="$url"/>
  <xsl:text>}{</xsl:text>
   <xsl:apply-templates mode="latex" select="$txt"/>
  <xsl:text>}\footnote{</xsl:text>
   <xsl:call-template name="latex_escape"><xsl:with-param name="txt" select="$foot_url"/></xsl:call-template>
  <xsl:text>}</xsl:text>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template name="latex_escape" >
  <xsl:param name="txt" />
  <!-- uwaga na temat interpretacji poniższego kodu - xsl wymaga dodatkowo:
   * podwojenia \ po obu stronach,
   * zabezpieczenia $ poprzez poprzedzenie pojedynczym \ po obu stronach,
   * zabezpieczenia { i } poprzez poprzedzenie pojedynczym \ po lewej stronie,
  -->
  <xsl:variable name="tekst1" select="fn:replace($txt, '\\', '\$\\backslash\$')" />
  <xsl:variable name="tekst2" select="fn:replace($tekst1, '%', '\\%')" />
  <xsl:variable name="tekst3" select="fn:replace($tekst2, '#', '\\#')" />
  <xsl:variable name="tekst4" select="fn:replace($tekst3, '_', '\\_')" />
  <xsl:variable name="tekst5" select="fn:replace($tekst4, '&amp;', '\\&amp;')" />
  <xsl:variable name="tekst7" select="fn:replace($tekst5, '\}', '\\}')" />
  <xsl:variable name="tekst8" select="fn:replace($tekst7, '\{', '\\{')" />
  <xsl:variable name="tekst9" select="fn:replace($tekst8, '\^', '\\^{}')" />
  <xsl:variable name="tekstA" select="fn:replace($tekst9, '\$', '\\\$')" />
  <xsl:variable name="tekst" select="fn:replace($tekstA, '\\\$\\backslash\\\$', '\$\\backslash\$')" />
  <!-- uwaga na temat interpretacji powyższego kodu - xsl wymaga dodatkowo:
   * podwojenia \ po obu stronach,
   * zabezpieczenia $ poprzez poprzedzenie pojedynczym \ po obu stronach,
   * zabezpieczenia { i } poprzez poprzedzenie pojedynczym \ po lewej stronie,
  -->
  <xsl:value-of select="$tekst"/>
 </xsl:template>

 <!-- w przypadku LaTeX zawartość tagów latex przenosimy bez zmian
    w przypadku XHTML tagi te nie powinny wystąpić w dokumencie źródłowym -->
 <xsl:template match="latex" mode="latex">
  <xsl:value-of select="."/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="latex" mode="xhtml">
 </xsl:template>
 
 <!-- zastępujemy tag space zwykła spacją
    (używany w trybie latex do zabezpieczenia zwykłej pomiędzy dwoma tagami) -->
 <xsl:template match="space" mode="latex">
  <xsl:text> </xsl:text>
 </xsl:template>
 
 <!-- dla nodów tekstowych wykonujemy zabezpieczenia znaków specjalnych -->
 <xsl:template match="text()" mode="latex">
  <xsl:call-template name="latex_escape"><xsl:with-param name="txt" select="."/></xsl:call-template>
 </xsl:template>
 
 <!-- a dla jawnie niezdefiniowanych elementów nie wyświetlamy nic -->
 <xsl:template match="*|@*|processing-instruction()" mode="latex">
 </xsl:template>
 
 
 
 <!-- DZIAŁANIA SPECJALNE DLA XHTML -->
 
 <!-- w przypadku XHTML wszystko pozostałe przepisujemy bez zmian
    pozwala to na nie definiować tutaj opisu tagów które nie mają być modyfikowane -->
 <xsl:template match="*|@*|processing-instruction()|text()" mode="xhtml">
  <xsl:copy>
   <xsl:apply-templates mode="xhtml" select="*|@*|processing-instruction()|text()" />
  </xsl:copy>
 </xsl:template>
 <!-- warto zauważyć że taka instrukcja w połączeniu z zastosowaniem jej
    do wszystkich dzieci głównego elementu np. poprzez
   <xsl:template match="doc"><doc><xsl:apply-templates mode="xhtml" /></doc></xsl:template>
    spowoduje wypisanie dokumentu XML z wykonaniem tylko jawnie podanych modyfikacji
    i ewentualną modyfikacją formatowania
 -->
 
 
 
 <!-- ELEMENT GLOWNY -->
 <xsl:template match="document">
  <xsl:variable name="tryb_low"
   select="translate($tryb, 'ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWUYZQX', 'abcdefghijklmnoprstwuyzqx')" />
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="$tryb_low='xhtml'">
    <xsl:apply-templates mode="xhtml" />
   </xsl:when>
   <xsl:when test="$tryb_low='latex'">
    <xsl:apply-templates mode="latex" />
   </xsl:when>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from base.xslCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/base.xsl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-03-20 22:11:12 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).