zabbix.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

#include <sys/socket.h>
#include <netinet/ip.h>

#include "error_reporting.h"
#include "zabbix.h"

void zabbix_message_reinit(zabbix_msg_t *msg) {
 msg->size = 0;
 msg->is_item = 0;
 msg->size += snprintf(msg->data + msg->size, msg->max_size - msg->size, "{\"request\":\"sender data\",\"data\":[\n");
}

void zabbix_message_add_item(zabbix_msg_t *msg, const char *host, const char *item, const char *value) {
 char extra[3];
 if (msg->is_item) {
  extra[0] = ',';
  extra[1] = '\n';
  extra[2] = 0;
 } else {
  extra[0] = 0;
  msg->is_item = 1;
 }
 msg->size += snprintf(msg->data + msg->size, msg->max_size - msg->size,
  "%s\t{\"host\":\"%s\",\"key\":\"%s\",\"value\":\"%s\"}", extra, host, item, value);
}

void zabbix_message_add_item_t(zabbix_msg_t *msg, const char *host, const char *item, const char *value, int time) {
 char extra[3];
 if (msg->is_item) {
  extra[0] = ',';
  extra[1] = '\n';
  extra[2] = 0;
 } else {
  extra[0] = 0;
  msg->is_item = 1;
 }
 msg->size += snprintf(msg->data + msg->size, msg->max_size - msg->size,
  "%s\t{\"host\":\"%s\",\"key\":\"%s\",\"value\":\"%s\",\"clock\":%d}", extra, host, item, value, time);
}

void zabbix_message_add_item_f(zabbix_msg_t *msg, const char *host, const char *item, float value) {
 char extra[3];
 if (msg->is_item) {
  extra[0] = ',';
  extra[1] = '\n';
  extra[2] = 0;
 } else {
  extra[0] = 0;
  msg->is_item = 1;
 }
 msg->size += snprintf(msg->data + msg->size, msg->max_size - msg->size,
  "%s\t{\"host\":\"%s\",\"key\":\"%s\",\"value\":\"%f\"}", extra, host, item, value);
}

void zabbix_message_add_item_tf(zabbix_msg_t *msg, const char *host, const char *item, float value, int time) {
 char extra[3];
 if (msg->is_item) {
  extra[0] = ',';
  extra[1] = '\n';
  extra[2] = 0;
 } else {
  extra[0] = 0;
  msg->is_item = 1;
 }
 msg->size += snprintf(msg->data + msg->size, msg->max_size - msg->size,
  "%s\t{\"host\":\"%s\",\"key\":\"%s\",\"value\":\"%f\",\"clock\":%d}", extra, host, item, value, time);
}

int zabbix_message_finish(zabbix_msg_t *msg) {
 msg->size += snprintf(msg->data + msg->size, msg->max_size - msg->size, "]}");
 //msg->size += snprintf(msg->data + msg->size, msg->max_size - msg->size, "],\"clock\":%d}", time(0));
 if (msg->size > 0xfff0)
  return -1;
 else
  return 0;
}

int zabbix_write(int fd, zabbix_msg_t *msg) {
 int a;
 char header[13];
 
 /// prepare header
 header[0]='Z'; header[1]='B'; header[2]='X'; header[3]='D'; header[4]=0x01;
 header[5] = msg->size % 256;
 header[6] = msg->size / 256;
 for (a=7; a<13; a++) header[a] = 0;
 
 /// write data
 a = write(fd, header, 13);
 if (a != 13) {
  return -1;
 }
 a = write(fd, msg->data, msg->size);
 if (a != msg->size) {
  return -1;
 }
 
 return 0;
}

int zabbix_listen(int *sh) {
 char buf[100];
 struct timeval timeout;
 fd_set zabbix_fd_set;

 usleep(500000);
 
 FD_ZERO(&zabbix_fd_set);
 FD_SET(sh[0], &zabbix_fd_set);
 
 timeout.tv_sec = 0;
 timeout.tv_usec = 500000;
  
 int ret = select(sh[0]+1, &zabbix_fd_set, NULL, NULL, &timeout);
 if (ret > 0) {
  ret=read(sh[0], buf, 100);
#ifdef DEBUG
  if (ret > 0) {
   buf[ret]=0;
   int i;
   for (i=13; i<ret; i++)
    if (buf[i]<0x20)
     buf[i]=' ';
   LOG_PRINT_DEBUG("%s", buf+13);
  }
#endif
 } else {
  LOG_PRINT_WARN("zabbix_listen - timeout or error in select()");
 }
 
 close(sh[0]);
 free(sh);
 
 return 0;
}

int zabbix_send(zabbix_msg_t *msg) {
 if ( zabbix_message_finish(msg) < 0 ) {
  LOG_PRINT_WARN("zabbix_send - too big message");
  return -1;
 }
 
 int *sh = malloc(sizeof(int));
 sh[0] = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 if (*sh<0) {
  LOG_PRINT_WARN("zabbix_send - socket: %m");
  return -2;
 }

 if ( connect(sh[0], (struct sockaddr *) msg->zabbix_server, sizeof(struct sockaddr_in)) ) {
  LOG_PRINT_WARN("zabbix_send - connect: %m");
  close(sh[0]);
  return -3;
 }

 if (zabbix_write(sh[0], msg) < 0){
  LOG_PRINT_WARN("zabbix_send - zabbix_write ERROR");
  close(sh[0]);
  return -4;
 }
 
 pthread_t response_listener;
 pthread_create( &response_listener, 0, (void* (*)(void *))zabbix_listen, (void *)sh );
 pthread_detach( response_listener );
 
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from zabbix.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/libs4c/zabbix.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2016-02-25 00:04:57 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).