sterownik_oswietlenia.c

/*
 * program sterownika oświetlenia z funkcją zdalnego sterowania poprzez UART
 * z użyciem protokołu MODBUS RTU dla mikrokontrolera Atmega8
 *
 * wymaga plików odpowiedzialnych za obsługę komunikacji modbus
 * (z użyciem FreeMODBUS) i budowę całości projektu z:
 * http://opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/libs4avr/
 *
 * kompilacja i wgranie przez ISP z użyciem USBasp:
 * make sterownik_oswietlenia flash
 *
 * konfiguracja układu na zewnętrzny kwarc 3-8MHz
 * sudo avrdude -c usbasp -p m8 -U lfuse:w:0xef:m
 */

#include "modbus.c"

#define VERSION    0x0015
#define SLAVE_ADDR   0x0C
#define SLAVE_BASE_REG 0x0010
#define SLAVE_NUM_REG 9

#define ON_DELAY 16

// otput lines status
volatile uint16_t status[SLAVE_NUM_REG];

// pwm counters
volatile uint8_t  counters[4];

// led counter
volatile uint16_t led_cnt;


int main( void ) {
 led_cnt = 0;
 counters[0] = 0;
 counters[1] = 0;
 counters[2] = 0;
 counters[3] = 0;
 
 status[0] = 0;
 status[1] = 0;
 status[2] = 0;
 status[3] = 0;
 
 status[4] = 0;
 status[5] = 0;
 status[6] = 0;
 status[7] = 0;
 
 status[8] = 0xff;
 
 DDRB = 0xfc; // PB0, PB1 input
 PORTB = 0;
 DDRC = 0xcf; // PC4, PC5 input
 PORTC = 0;
 DDRD = 0xf3; // PD2, PD3 input
 PORTD = 0;
 
 /*
 // interrupt from PD2 (int0)
 GIMSK = (1 << INT0);
 MCUCR = (1 << ISC00) | (1 << ISC01);
 // reagujemy na zbocze narastajace, a nie opadajace (1 << ISC01) i czekamy chwile w procedurze obslugi przerwania
 */
 
 // counter - 15k ticks per second == 150 ticks per pwm period (for F_CPU ~= 3MHz)
 TCNT1 = 0x0000;
 TIMSK |= _BV( OCIE1A ); // enable interrupt from this timer
 OCR1A = 3;
 TCCR1B = _BV( CS10 ) | _BV( CS11 ); // timer ticks = F_CPU / 64

 // modbus
 eMBInit( MB_RTU, SLAVE_ADDR, 0, 9600, MB_PAR_NONE );
 sei();
 eMBEnable( );
 
 while(1) {
  eMBPoll();
 }
}

// PWM counter (step) interrupt + softwere detect zero-cross (and reinit PWM)
ISR(TIMER1_COMPA_vect, ISR_NOBLOCK) {
 uint8_t i, zero_cross_status, zero_cross_mask;
 
 PORTB |= ( _BV( PB5 ) ); // for debuging
 
 // programowa detekcja zbocza narastającego na pinach detekcji zera
 // nie używamy sprżetowego gdyż mamy tylko 2 a potrzebujemy 4
 // a ciężko zsumować te sygnały do jednego sygnału podłączonego do int0
 // (problem jest to że w przypadku braku zasilania cały czas mamy wykrywane zero ...)
 zero_cross_status = ((PINB & 0x03) << 2) | ((PINC & 0x30) >> 4);
 zero_cross_mask = (status[8] ^ zero_cross_status) & zero_cross_status;
  // interesuje nas zmiana w wyniku której mamy stan wysoki
 if (zero_cross_mask) {
  PORTB |= ( _BV( PB3 ) ); // for debuging
  for (i=0; i<4; i++) {
   if (zero_cross_mask & (1 << i)) {
    if (status[i] == 1) {
     // ON
     PORTC |= ( 1 << i );
     counters[i] = 0;
    } else if (status[i] == 0) {
     // OFF
     PORTC &= ~( 1 << i );
     counters[i] = 0;
    } else {
     // start/init PWM coundown
     counters[i] = status[i];
    }
   }
  }
  PORTB &= ~( _BV( PB3 ) ); // for debuging
 }
 status[8] = zero_cross_status;
 
 
 // obsługa ściemniacza
 for (i=0; i<4; i++) {
  if (counters[i] > 2) {
   counters[i]--;
  } else if (counters[i] == 2) {
   // ON
   PORTC |= ( 1 << i );
   counters[i] = 1;
  } else if (counters[i] == 1) {
   // OFF
   PORTC &= ~( 1 << i );
   counters[i] = 0;
  }
 }
 
 // obsługa diody sygnalizującej pracę
 led_cnt++;
 if (led_cnt == 15625) {
  // LED off
  PORTB &= ~( _BV( PB4 ) );
 } else if (led_cnt == 31250) {
  // LED on
  PORTB |= ( _BV( PB4 ) );
  // restart LED counter
  led_cnt = 0;
 }
 
 // reste timera
 TCNT1 = 0x0000;
 
 PORTB &= ~( _BV( PB5 ) ); // for debuging

 /*
  * - sygnał z IL250 trwa 1.7ms - 1.88ms
  * - stabilne załączenie triakaokoło 2.38ms (niestabilne ~2.14ms)
  * - detekcja zera po 200us, 250us, 280us (przy napięciu: 1.9V, 2.2V, 2.5V)
  * - przerwanie zegarowe co ~100us + czas obsługin przerwania:
  *  - krótkiego ~50us
  *  - długiego ~100us (detekcja zera)
  * - szczyt (zero) po ~860us po początku sygnału (~600-660us po detekcji zera)
  */
}

/*
// PWM zero-cross (reinit) interrupt
SIGNAL( INT0_vect ) {
 uint8_t i;
 
 status[8] = ((PINB & 0x03) << 2) | ((PINC & 0x30) >> 4);
 
 for (i=0; i<4; i++) {
  if (status[8] & (1 << i)) {
   if (status[i] == 1) {
    // ON
    PORTC |= ( 1 << i );
    counters[i] = 0;
   } else if (status[i] == 0) {
    // OFF
    PORTC &= ~( 1 << i );
    counters[i] = 0;
   } else {
    // start/init PWM coundown
    counters[i] = status[i];
   }
  }
 }
}
*/

// modbus read/write callback
eMBErrorCode eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode ) {
 // zapytanie dotyczy usNRegs rejestrów począwszy od rejestru usAddress
 int8_t line = usAddress - SLAVE_BASE_REG - 1;
 int8_t eline = line + usNRegs;
 
 if (eMode == MB_REG_READ) {
  if (line >= 0 && eline <= SLAVE_NUM_REG) {
   for (; line< eline; line++) {
    *pucRegBuffer++ = status[line] >> 8;
    *pucRegBuffer++ = status[line] & 0xff;
   }
   return MB_ENOERR;
  } else if (usAddress == 0xf0ff) {
   *pucRegBuffer++ = VERSION >> 8;
   *pucRegBuffer++ = VERSION & 0xff;
   return MB_ENOERR;
  }
 } else if (eMode == MB_REG_WRITE) {
  if (line < 8) {
   status[line] = *pucRegBuffer++ << 8;
   status[line] |= *pucRegBuffer++;
   
   if (line < 4 && status[line] > 1)
    status[line] += ON_DELAY;
   
   // sterowanie liniami on/off
   if (line > 3) {
    if (status[line] == 0) {
     // OFF
     PORTD &= ~( 1 << line );
    } else {
     // ON
     PORTD |= ( 1 << line );
    }
   }
   return MB_ENOERR;
  }
 }
 return MB_ENOREG;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sterownik_oswietlenia.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/sterownik_oswietlenia/sterownik_oswietlenia.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2018-05-23 17:38:26 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).