sterownik_oswietlenia_v3.1.c

/*
 * program sterownika oświetlenia z funkcją zdalnego sterowania poprzez port RS
 * dla mikrokontrolera Atmega8
 *
 *
 * kompilacja i wgranie przez ISP:
 * avr-gcc -mmcu=atmega8 -Os -o sterownik.o sterownik_oswietlenia.c
 * avr-objcopy -O ihex sterownik.o sterownik.hex
 * uisp -dprog=dapa -dlpt=0x378 --erase --upload --verify --segment=flash if=sterownik.hex
 *
 * w razie problemow warto przeladowac modul odpowiedzialny za obsluge LPT
 *  rmmod lp parport_pc parport ; modprobe parport_pc
 *
 * konfiguracja układu na zewnętrzny kwarc 8MHz (lub troche mniejszy)
 * uisp -dprog=dapa -dlpt=0x378 --wr_fuse_l=0xff
 */

#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

/** nagłówki funkcji opóżniających **/
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>

/** nagłówki mojego formatu transmisji przez RS485 **/
#define DRIVER_CTRL_PORT PORTD
#define DRIVER_CTRL_PIN PD4
#define MY_ADDRES 11

#include "my_rs485_ascii.c"


/** ustawienia sciemniacza **/
/// ilość linii obsługujących ściemnianie
///
/// wymagamy aby linie z regulacją PWM (ściemniaczem) stanowiły ciągły zakres od początku
/// przyjętej kolejności pinów (0...14): PD5,...,PD7,PB0,...,PB5,PC0,...,PC5
/// do linii ściemniających powinien być podłączony MOC3023 a nie MOC3043
///
/// wartość zerowa REG_NUMB powoduje przełączanie wyjścia bezpośrednio w obsłudze wykonywania komendy RS
/// procedura obsługi przerwania związanego z detekcją zera nie jest instalowana
/// umożliwia to pominięcie w takim wypadku układu detekcji zera
#define REG_NUMB 15

/// maksymalna ilość poziomów regulacji ściemnienia
#define COUNT_MAX 0xdf

/// opóżnienienie obiegu pętli w us
///
/// wartość należy dobrać tak aby czas wykonywania procedury obsługi przerwania był około 75% okresu pomiędzy przerwaniami
/// częstotliwosc_przerwań = 2 * czastotliwosc_sieci (sygnał związany z przejściami przez zero)
/// UWAGA: na czas wykonywania procedury obsługi przwerwania wpływa także: F_CPU, REG_NUMB, COUNT_MAX
#define COUNT_OFFSET 0.2

/// opóźnienie rozpoczęcia pętli sterowania ścienieniem
/// związane z wywoływaniem na zboczu narastającym
/// wartość należy zmierzyć eksperymentalnie
#define START_OFFSET 0.17

/// konfiguracja wyjsc - makro odpwiedzialne za przepisywanie ports na piny uC
///
/// jeżeli pod którejś z pinów podłączone są rejestry sterujące przekażnikami
/// lub optotriakami z detekcją zera wyjścia te należy wyłączyć z obsługi ports,
/// podobnie należy uczynić z pinami wykorzystywanymi jako dane dla tych zatrzasków
///
/// piny te powinny być obsługiwane bezpośrednio w "switch (cmd)" w USART_RXC_vect
/// [adres rejestru ustalacj jako (addr-LICZBA_STEROWANYCH_BEZPOSREDNIO)%LICZBA_BITOW_REJESTROW]
/// jako iż wprowadzenie takiego trybu wiązałoby się z możliwością przepełnienia zmiennej status
/// należy rozważyć użycie kilku zmiennych o takim przeznaczeniu (np. tablicy uint8_t indeksowanej numerem rejestru)
/// lub rezygnacje z funkcji pamięciowych (read/switch)
#define SET_OUTPUT(val) PORTD=(val & 0xf) << 5; PORTB=(val >> 3) & 0x3f; PORTC=(val >> 9) & 0x3f;

/** tryb debugowania (nie używać w sieci RS) **/
//#define DEBUG
//#define DEBUG_TIME

#ifdef DEBUG
# warning "Enable DEBUG MODE - don't use in RS network"
#endif

#ifdef DEBUG_TIME
volatile double zero_offset = START_OFFSET;
#endif


/** konfiguracja "czasu pracy" **/
// wykorzystywane w poniższych deklaracjach volatile pozwala na
// korzystanie z tej samej zmiennej w przerwaniach i w main()
// umożliwia uniknięcie stosowania sztuczek wskaznikowych typu:
// double * opoznienie_wsk = &opoznienie;
// opoznienie = *opoznienie_wsk;

// maska bitowa przechowująca informację o stanie linii
volatile uint16_t status;

// opoznienie sciemnienia
volatile uint8_t opoznienie[REG_NUMB];


/** obsluga portu szeregowego **/
void execute_rs_cmd(uint8_t cmd, uint8_t addr, uint8_t param, uint8_t uart_decode_mode) {
 addr--; // chcemy aby linie były numerowa zgodnie z elementami na PCB czyli od 1
 switch (cmd) {
  case 0x01: /// read
   if ( (status & (1 << addr)) != 0 )
    rs_switch_and_send_char('1'); // ON
   else
    rs_switch_and_send_char('0'); // OFF
   break;
  case 0x02: /// on
   status = status | (1 << addr);
#if REG_NUMB == 0
   SET_OUTPUT(status);
#endif
   break;
  case 0x03: /// off
   status = status & ~(1 << addr);
#if REG_NUMB == 0
   SET_OUTPUT(status);
#endif
   break;
  case 0x04: /// switch
   status = status ^ (1 << addr);
#if REG_NUMB == 0
   SET_OUTPUT(status);
#endif
   break;
  
  case 0x05: /// odczyt wartosci sciemnienia lub ststusu
   if ( addr < REG_NUMB) { // sciemnienie zadanej linii
    cmd = opoznienie[addr];
   } else if (addr == REG_NUMB) { // młodszy bajt statusu
    cmd = status;
   } else if (addr == REG_NUMB+1) { // starszy bajt statusu
    cmd = status >> 8;
   } else {
    break;
   }
   rs_switch_and_send_8bit_num( opoznienie[addr] );
   break;
  case 0x06: /// ustawienie wartosci sciemnienia lub ststusu
   if ( addr < REG_NUMB) { // sciemnienie zadanej linii
    opoznienie[addr] = param;
   } else if (addr == REG_NUMB) { // młodszy bajt statusu
    status = (status & 0xff00) | param;
   } else if (addr == REG_NUMB+1) { // starszy bajt statusu
    status = (status & 0x00ff) | param;
   }
   break;
#ifdef DEBUG_TIME
  case 10:
   zero_offset=addr/100.0;
   break;
  case 12:
   MCUCR = (1 << ISC00) | (1 << ISC01); // narastajace
   break;
  case 13:
   MCUCR = 0; // niski
   break;
  case 14:
   MCUCR = (1 << ISC00); // zmiana stanu
   break;
  case 15:
   MCUCR = (1 << ISC01); // opadajace
   break;
#endif
 }
}


#if REG_NUMB != 0
/** obsluga przerwania powodowanego przejsciem przez zero fazowe **/
// w razie problemów z działaniem przerwania zegarowego mozna sprobowac
// to wrzucic do petli glownej obarczajac stosownym if'em na zmiane stanu PD2:
// new=PIND & (1 << PD2); if (new != last) {last=new; ...}
uint8_t i, j;
uint16_t ports;
ISR(INT0_vect) {
 cli();
 
 ports = (0xffff << REG_NUMB) & status;
 // jako wstępną wartość przyjmujemy stan linii nie będących ściamniaczami zgodny z statusem
 
#ifdef DEBUG_TIME
 _delay_ms(zero_offset);
#else
 _delay_ms(START_OFFSET);
#endif
 
 /// aktywujemy linie ściemniacza z stosownymi opóżnieniami
 for (i=0; i<COUNT_MAX; i++) {
  for (j=0; j<REG_NUMB; j++) {
   if (opoznienie[j] == i) {
    // włączamy triak odpowiedzialny za linię j
    // pod warunkiem że linia aktywna
    ports = ports | (status & (1 << j));
   }
  }
  
  SET_OUTPUT(ports);
  // powyzsze instrukcje moglyby być w wewnetrznym if:
  // wtedy wykonywaly by sie duzo rzadziej,
  // ale moglyby zaburzac rownomiernosc opoznienia
  
  _delay_us(COUNT_OFFSET);
 }
 
 /// wyłączenie linii dla których ściemnienie !=0
 for (j=0; j<REG_NUMB; j++) {
  if (opoznienie[j] != 0) {
   // wyłczamy triak odpowiedzialny za linię j
   // pod warunkiem że linia ma niepełną jasność
   ports = ports & (~(1 << j));
  }
 }
 SET_OUTPUT(ports);
 
 sei();
}
#endif


main() {
 /** konfiguracja portów IO mikrokontrolera **/
 // port B - wyjściowy
 DDRB = 0xff;
 PORTB = 0;
 
 // port C - wyjściowy
 DDRC = 0xff;
 PORTC = 0;
 
 // port D - wyjściowo/ wejściowy:
 // PD2 wejsciowy bez podciagajacego
 // PD4-PD7 wyjściowe
 DDRD = (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6) | (1 << PD7);
 PORTD = 0x00;
 
 /** port szeregowy - inicjalizacja **/
 rs_init();
 
#ifdef DEBUG
 UDR = 'S'; _delay_ms(1000);
 UDR = 'O'; _delay_ms(1000);
 UDR = ' '; _delay_ms(1000);
 UDR = 'v'; _delay_ms(1000);
 UDR = '2'; _delay_ms(1000);
 UDR = '.'; _delay_ms(1000);
 UDR = '9'; _delay_ms(1000);
 UDR = '.'; _delay_ms(1000);
 UDR = '1'; _delay_ms(1000);
#endif
 
#if REG_NUMB != 0
 /** przerwania z int0 **/
 GIMSK = (1 << INT0);
 MCUCR = (1 << ISC00) | (1 << ISC01);
 // reagujemy na zbocze narastajace, a nie opadajace (1 << ISC01) i czekamy chwile w procedurze obslugi przerwania
 // podyktowane jest to minimalizacją czasu potrzebnego na włączenie gdy ściemnienie = 0
#endif
 /** wartość początkowe zmiennych **/
 status = 0x0000;
 for (j=0; j<REG_NUMB; j++)
  opoznienie[j] = 0;
 
 /** włączenie przerwań **/
 sei();
 
 /** petla glowna **/
 while (1) {
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sterownik_oswietlenia_v3.1.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/smart_home_story/sterownik_oswietlenia_v3.1.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).