sterownik_oswietlenia_v2.0.c

/**
 * Copyright (c) 2005-2007, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license
 * 
 *
 * Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania
 * modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o
 * prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki
 * użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.
 *
 * This program is free software. Redistribution and use in source and binary
 * forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright
 * notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR
 * own risk.
 * 
**/

/*
 * program sterownika oświetlenia z funkcją zdalnego sterowania poprzez port RS
 * dla mikrokontrolera Atmega8
 *
 *
 * kompilacja i wgranie przez ISP:
 * avr-gcc -mmcu=atmega8 -Os -o sterownik.o sterownik_oswietlenia.c
 * avr-objcopy -O ihex sterownik.o sterownik.hex
 * uisp -dprog=dapa -dlpt=0x378 --erase --upload --verify --segment=flash if=sterownik.hex
 * w razie problemow warto przeladowac modul odpowiedzialny za obsluge LPT
 *  rmmod lp parport_pc parport ; modprobe parport_pc
 *
 * konfiguracja układu na zewnętrzny kwarc 3MHz
 * uisp -dprog=dapa -dlpt=0x378 --wr_fuse_l=0xEF
 */


#include <inttypes.h>

#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

/** nagłówki funkcji opóżniających **/
#define F_CPU 3000000UL
#include "opoznienia.c"

/** nagłówki mojego formatu transmisji przez RS485 **/
#define DRIVER_CTRL_PORT PORTD
#define DRIVER_CTRL_PIN PD7
//#define DRIVER_CTRL_PIN_SET_DDR DDRD
#include "my_rs485.c"

#define ZMIANA_OPOZNIENIA 0.05

/// identyfikator urządzenia liczba z zakresu 0 - 63
#define _DEV_ID_ 0x01

/// komendy RS wysyłane przez guziki specjalne
#define PD6_RS_CMD send_rs_cmd(0x01, 0x46, 0x82)

/// tryb debugowania (nie używać w sieci RS)
//#define DEBUG 1

#ifdef DEBUG
# warning "Enable DEBUG MODE - don't use in RS network"
# define DEBUG_SEND_OPOZNIENIE (uint8_t)(opoznienie/ZMIANA_OPOZNIENIA)
uint8_t kontr=0;
#endif


/// maska bitow przechowuąca informacje o zablokowanych liniach przełącznika
volatile uint16_t block_mask = 0;

/// maska bitowa przechowująca informację o stanie linii
volatile uint8_t line_status=0x00;

/// opoznienie sciemnienia
volatile double opoznienie=0.00;
volatile uint8_t opoznienie_ctrl=0;

// wykorzystywane w powyższych deklaracjach volatile pozwala na
// korzystanie z tej samej zmiennej w przerwaniach i w main()
// umożliwia uniknięcie stosowania sztuczek wskaznikowych typu:
// double * opoznienie_wsk = &opoznienie;
// opoznienie = *opoznienie_wsk;

/** obsluga portu szeregowego **/
uint8_t uart_buf_head, uart_buf_body, chanel, cmd = 0;
ISR(USART_RXC_vect) {
 cli();
 
 uart_buf_head = UDR;
#ifdef DEBUG
 UDR = uart_buf_head; // echo
#endif
 uart_buf_body = uart_buf_head & 0x3F;
 uart_buf_head = uart_buf_head & 0xC0;
 /// dwa pierwsze bity (uart_buf_head) oznaczają typ komunikatu:
 /// 00 (0x00) - identyfikator urzadzenia
 /// 01 (0x40) - identyfikator lini
 /// 10 (0x80) - komenda
 /// 11 (0xC0) - odpowiedz (ignorowane przez slave)
 
 /// kolejnosc nadawania pelnej komendy id urzadzania, id lini, komenda
 
 if (uart_buf_head != 0x00 && cmd != 0) {
  /// gdy nie ID urządzenia oraz wcześniejszy ID urządzenia pasował do naszego
  if (uart_buf_head == 0x40) {
   chanel = uart_buf_body;
   cmd = 2; /// przed komendą wymagany jest identyfikator linii
  } else if (uart_buf_head == 0x80 && cmd == 2) {
   switch (uart_buf_body) {
    case 0x01: /// read
     if ( (line_status & (1 << (chanel - 1))) != 0 )
      send_rs(0x01); /// YES
     else
      send_rs(0x02); /// NO
     break;
    case 0x02: /// on
     line_status = line_status | (1 << (chanel - 1));
     break;
    case 0x03: /// off
     line_status = line_status & ~(1 << (chanel - 1));
     break;
   
    case 0x04: /// block read
     if ( (block_mask & (1 << (chanel - 1))) != 0 )
      send_rs(0x01); /// YES
     else
      send_rs(0x02); /// NO
     break;
    case 0x05: /// block on
     // chanel == 7,8 => linie specjalne (PD6, PD3)
     // chanel == 9,10 => ściemnienie (up, down)
     block_mask = block_mask | (1 << (chanel - 1));
     break;
    case 0x06: /// block off
     block_mask = block_mask & ( ~ (1 << (chanel - 1)) );
     break;
   
    case 0x07: /// ustawienie wartosci sciemnienia
     opoznienie = chanel * ZMIANA_OPOZNIENIA;
     opoznienie_ctrl = chanel;
     break;
    case 0x08: /// odczyt wartosci sciemnienia
     send_rs( opoznienie_ctrl );
     break;
    
    case 0x09: /// zmiana stanu linii
     line_status = line_status ^ (1 << (chanel - 1));
     break;
#ifdef DEBUG
    case 0x0a:
     UDR=PIND;
     break;
    case 0x0b:
     MCUCR = (1 << ISC00) | (1 << ISC01); // narastajace
     opoznienie=0.00; opoznienie_ctrl = 0;
     break;
    case 0x0c:
     MCUCR = 0; // niski
     opoznienie=0.00; opoznienie_ctrl = 0;
     break;
    case 0x0d:
     MCUCR = (1 << ISC00); // zmiana stanu
     opoznienie=0.00; opoznienie_ctrl = 0;
     break;
    case 0x0e:
     MCUCR = (1 << ISC01); // opadajace
     opoznienie=0.00; opoznienie_ctrl = 0;
     break;
#endif
   }
   cmd = 0; /// po wykonaniu komendy oczekujemy na całą nowa paczkę
  }
 } else if (uart_buf_body == _DEV_ID_) {
  /// gdy ID naszego urządzenia
  cmd = 1;
 } else {
  /// gdy ID innego urządzenia
  cmd = 0;
 }
 sei();
}

/** obsluga przerwania powodowanego przejsciem przez zero fazowe **/
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0) {
 _delay_ms(0.00 + opoznienie); // MAX 0x3f * ZMIANA_OPOZNIENIA < 4ms
 PORTB = line_status;
 _delay_us(10); // 10us
 
 if (opoznienie_ctrl != 0)
  PORTB = line_status & 0xdf; // wyłaczamy PIN6
 
#ifdef DEBUG
 //if (kontr++ == 100) {kontr=0; send_rs(DEBUG_SEND_OPOZNIENIE);}
#endif
}


main() {
 /** konfiguracja portów IO mikrokontrolera **/
 /// port B - wyjściowy
 DDRB = 0xff;
 PORTB = 0;
 
 /// port C - wejściowy z rezystorami podciągającymi
 DDRC = 0;
 PORTC = 0xff;
 
 /// port D - wyjściowo/ wejściowy:
 /// PD2 wejsciowy bez podciagajacego
 /// PD3 wejsciowy z podciagajacym
 /// PD4-PD5 wyjściowe/wejsciowe z podciagajacym
 /// PD6 wejsciowy z podciagajacym
 /// PD7 - wyjsciowy, wyłączony
 DDRD = (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD7);
 PORTD = (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6);
 
 /** port szeregowy - inicjalizacja **/
 /// włączenie nadajnika, odbionika UART wraz z generowaniem przerwań
 UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN) | (1 << RXCIE);
 /// ustawienie prędkości (BAUD), UBRR = F_CPU / (16*BAUD) -1
#if F_CPU == 3000000UL
 UBRRH = 0; UBRRL = 19; // BAUD = 9600 przy 3 MHz
#elif F_CPU == 1000000UL
 UBRRH = 0; UBRRL = 207; // BAUD = 300 przy 1 MHz
# warning "BAUD = 300 < 9600"
#else
# error "Nieznane ustawienie UBRR dla zadanego F_CPU"
#endif
 
 /** przerwania z int0 **/
 GIMSK = (1 << INT0);
 MCUCR = (1 << ISC01);
 
 /** włączenie przerwań **/
 sei();
 
 /** petla glowna **/
 uint8_t i, port_in, last=0x00;
 while (1) {
  /// sterowanie ściemnieniem
  port_in = PIND;

  // świecenie LED na liniach ściemniania + na razie wygaszamy
  DDRD = (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD7);
  PORTD = (1 << PD3) | (1 << PD6);

  //gdy możemy zmniejszać
  if ( (opoznienie_ctrl > 0) && (0 == (block_mask & (1 << 8))) ) {
   // gdy polecono zmniejszanie
   if ( ((port_in & 0x10) == 0) ) {
    opoznienie_ctrl--;
    opoznienie = opoznienie_ctrl * ZMIANA_OPOZNIENIA;
    #ifdef DEBUG_SEND_OPOZNIENIE
    UDR=DEBUG_SEND_OPOZNIENIE;
    #endif
   }
   PORTD = PORTD | (1 << PD4);
  }
  
  // gdy możemy zwiększać
  if ( (opoznienie_ctrl < 0x3f) && (0 == (block_mask & (1 << 9))) ) {
   // gdy polecono zwiększanie
   if ( (port_in & 0x20) == 0 ) {
    opoznienie_ctrl++;
    opoznienie = opoznienie_ctrl * ZMIANA_OPOZNIENIA;
    #ifdef DEBUG_SEND_OPOZNIENIE
    UDR=DEBUG_SEND_OPOZNIENIE;
    #endif
   }
   PORTD = PORTD | (1 << PD5);
  }
  
  
  /// sterowanie on-off
  port_in = (PINC & 0x3f) | (port_in & 0x40) | ((port_in << 4) & 0x80); // zapamietujemy stan portu
  for (i=0; i<6; i++) {
   if ( 0 != (block_mask & (1 << i)) )
    continue;
    
   if ( (0 == (port_in & (1 << i))) && (0 != (last & (1 << i))) ) {
    // jest stan niski a poprzednio byl wysoki wiec zmieniamy stan wyjscia
    line_status = line_status ^ (1 << i);
    #ifdef DEBUG
    UDR=line_status;
    #endif
   }
  }
  
  
  /// wysyłanie komend RS
  if ( (0 == (port_in & (1 << 6))) && (0 != (last & (1 << 6))) && (0 == (block_mask & (1 << 6))) ) {
   PD6_RS_CMD;
  }
  /* nie działa poprawnie :-( ... konflikt z int0 :-s
  if ( (0 == (port_in & (1 << 7))) && (0 != (last & (1 << 7))) && (0 == (block_mask & (1 << 7))) ) {
   PD3_RS_CMD;
  }*/
  last = port_in; // zapamietujemy poprzedni stan portu
  
  
  /// zapobieganie zawieszeniom ...
  PORTC = 0xff;
  
  /// zapobieganie szumom z przelacznikow oraz opoznienie
  /// dla regulacji ciągłej ściemnienia i sygnalizacji LED
  _delay_cs(5);
  
  /// musi być możliwość odczytu linii ściemniania - koniec świecenia, ustawienie podciągających
  DDRD = (1 << PD7);
  PORTD = (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6);
  _delay_us(10);
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sterownik_oswietlenia_v2.0.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/smart_home_story/sterownik_oswietlenia_v2.0.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).