my_rs485_ascii.c

/** plik z funkcjami do obsługi mojego formatu komunikatów RS485
 * przeznaczony dla mikrokontrolerów AVR
 **/

#ifndef MY_ADDRES
# error "You must define MY_ADDRES"
#endif

/// domyślne ustawienie BAUD (9600 przy 3 MHz, 9600 przy 8 MHz, 300 przy 1 MHz)
#ifndef UBRRL_VAL
# if  F_CPU == 3000000UL
#  define UBRRH_VAL 0
#  define UBRRL_VAL 19
# elif F_CPU == 8000000UL 
#  define UBRRH_VAL 0
#  define UBRRL_VAL 51
# elif F_CPU == 1000000UL
#  define UBRRH_VAL 0
#  define UBRRL_VAL 207
#  warning "BAUD = 300 < 9600"
# else
#  error "Nieznane ustawienie UBRR dla zadanego F_CPU"
# endif
#endif

/// dodatkowe opóżnienie po włączeniu nadajnika RS485 (dla half duplex)
// wartości w ms od 0.004 do 32 (przy zegarze pomiędzy 1MHz a 8MHz)
#ifndef RS_NO_WAIT_AFTER_ENABLE
# ifndef RS_WAIT_AFTER_ENABLE
#  define RS_WAIT_AFTER_ENABLE 0.5
# endif
#endif

/// dodatkowe opóżnienie między znakami (gdy odbiorca nie nadąrza z prędkością bitrate)
// wartości w ms od 0.004 do 32 (przy zegarze pomiędzy 1MHz a 8MHz)
#ifndef RS_NO_WAIT_AFTER_CHAR
# ifndef RS_WAIT_AFTER_CHAR
#  define RS_WAIT_AFTER_CHAR 20.0
# endif
#endif

/// obsługa włączania i wyłączania nadajnika RS485
#ifndef RS_EABLE_TX
# if !defined(DRIVER_CTRL_PORT) || !defined(DRIVER_CTRL_PIN)
#  error "You must define RS_EABLE_TX or DRIVER_CTRL_PORT and DRIVER_CTRL_PIN"
# endif
# define RS_EABLE_TX  DRIVER_CTRL_PORT = DRIVER_CTRL_PORT | (1 << DRIVER_CTRL_PIN);
#endif
#ifndef RS_DISABLE_TX
# if !defined(DRIVER_CTRL_PORT) || !defined(DRIVER_CTRL_PIN)
#  error "You must define RS_DISABLE_TX or DRIVER_CTRL_PORT and DRIVER_CTRL_PIN"
# endif
# define RS_DISABLE_TX DRIVER_CTRL_PORT = DRIVER_CTRL_PORT & ( ~(1 << DRIVER_CTRL_PIN));
#endif

/// obsluga restartowania watchdoga max RESET_WATCHDOG razy
#ifdef RESET_WATCHDOG
 extern uint8_t watchdog_cnt;
#endif


/** obsługa przerwania związanego z odbiorem danych z portu szeregowego
 * gdy skompletyujemy cała komendę wywołujemy:
 *  void execute_rs_cmd(uint8_t cmd, uint8_t addr, uint8_t param, uint8_t uart_decode_mode)
 * która musi być zdefiniowana w programie sterownika danego układu
 *
 * FORMAT TRANSMISJI:
 *   @adres#subadres#komenda#parametr;
 *  LUB
 *   @adres#subadres#komenda;
 *  GDZIE: adres, subadres, komenda, parametr -> liczba z zakresu 0-255 zapisana dziesiętnie jako ASCII
 *
 * (ALTERNATYWNY ZNAKOWY) FORMAT TRANSMISJI:
 *   @adres%komendaparametr
 *  GDZIE:
 *   adres -> liczba z zakresu 0-255 zapisana dziesiętnie jako ASCII
 *   komenda, parametr -> pojedyńcze znaki ASCII (każdy poza @)
 **/
void execute_rs_cmd(uint8_t cmd, uint8_t addr, uint8_t param, uint8_t uart_decode_mode);
volatile uint8_t uart_decode_mode;
uint8_t addr_ind, addr, cmd, param;
ISR(USART_RXC_vect) {
 cli();
 uint8_t uart_buf = UDR;
 
 /// dekodowanie komendy
 if (uart_buf == '@') {
  /// poczatek nowej komendy
  uart_decode_mode = 1;
  addr = 0;
  cmd = 0;
  param = 0;
 } else if (uart_decode_mode == 1) {
  /// jest nadawany adres
  if (uart_buf == '#') {
   // koniec adresu
#ifdef MY_MULTICAST_ADDRES
   if (addr == MY_ADDRES || addr == MY_MULTICAST_ADDRES) {
#else
   if (addr == MY_ADDRES) {
#endif
    // bedziemy dekodowac sub-adres
    uart_decode_mode = 2;
   } else {
    // to nie byl nasz adres (ale nie koniec transmisji) wiec czekamy na @ lub ;
    uart_decode_mode = 0xf0;
   }
   addr = 0;
  } else if (uart_buf == '%') {
   // koniec adresu
#ifdef MY_MULTICAST_ADDRES
   if (addr == MY_ADDRES || addr == MY_MULTICAST_ADDRES) {
#else
   if (addr == MY_ADDRES) {
#endif
    // bedziemy dekodowac komendą w postaci znaku alfanumerycznego ASCII
    uart_decode_mode = 10;
   } else {
    // to nie byl nasz adres (ale nie koniec transmisji) wiec czekamy na @ lub ;
    uart_decode_mode = 0xf0;
   }
   addr = 0;
  } else if (uart_buf == ';') {
   uart_decode_mode = 0; // wykrywanie konca transmisji nawet gdy nie do nas na potrzeby sterowania nadajnikiem
  } else {
   // dekodowanie adresu
   addr = addr * 10 + uart_buf - '0';
  }
 } else if (uart_decode_mode == 2) {
  /// jest nadawany sub-adres
  if (uart_buf == '#') {
   // koniec subadresu
   uart_decode_mode = 3;
  } else if (uart_buf == ';') {
   uart_decode_mode = 0; // wykrywanie konca transmisji nawet gdy nie do nas na potrzeby sterowania nadajnikiem
  } else {
   // dekodowanie sub-adresu
   addr = addr * 10 + uart_buf - '0';
  }
 } else if (uart_decode_mode == 3) {
  /// jest nadawana komenda
  if (uart_buf == '#') {
   // komenda ma parametr
   uart_decode_mode = 4;
  } else if (uart_buf == ';'){
   // komenda do wykonania
   uart_decode_mode = 0xff;
  } else {
   // dekodowanie komendy
   cmd = cmd * 10 + uart_buf - '0';
  }
 } else if (uart_decode_mode == 4) {
  /// jest nadawany parametr
  if (uart_buf == ';') {
   uart_decode_mode = 0xff;
  } else {
   // dekodowanie parametru
   param = param * 10 + uart_buf - '0';
  }
 } else if (uart_decode_mode == 10) {
  cmd = uart_buf;
  uart_decode_mode = 11;
 } else if (uart_decode_mode == 11) {
  param = uart_buf;
  uart_decode_mode = 0xfe;
 } else if (uart_buf == ';') {
  uart_decode_mode = 0; // wykrywanie konca transmisji nawet gdy nie do nas na potrzeby sterowania nadajnikiem
 }
 
 /// wykonanie komendy
 if (uart_decode_mode > 0xf0) {
  // wykonaj zleconą komendę
  execute_rs_cmd(cmd, addr, param, uart_decode_mode);
  // zaczynamy dekodowanie od poczatku
  uart_decode_mode = 0;
 }
 sei();
}


/** obsługa inicjalizacji portu szeregowego
 * funkcja powinna być wywołana w inicjalizującej częśći main()
 **/
void rs_init() {
 // włączenie nadajnika, odbionika UART wraz z generowaniem przerwań
 UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN) | (1 << RXCIE) | (1 << TXCIE);
 // ustawienie prędkości (BAUD), UBRR = F_CPU / (16*BAUD) -1
 UBRRH = UBRRH_VAL;
 UBRRL = UBRRL_VAL;
 uart_decode_mode = 0;
}


/** obsługa włączania i wyłączania nadajnika half-duplex
 * włącznie przeprowadzane jest jawnym wywołaniem rs_enable()
 * wyłączanie jest obsługiwane w przerwaniu związanym z końcem transmisji
 * wymaga aby rs_disable było uprzednio ustawione na 1
 */
volatile uint8_t rs_can_disable;
void rs_enable() {
 // zabraniamy wyłączania w przerwaniu
 rs_can_disable = 0;
 
 // włączamy nadajnik
 RS_EABLE_TX
 
#ifdef RS_WAIT_AFTER_ENABLE
 // czekamy chwile aż nadajnik będzie gotowy
 _delay_ms( RS_WAIT_AFTER_ENABLE );
#endif
}
void rs_disable() {
 // zezwalamy na wyłączenie w przerwaniu po zakończeniu nadawania
 rs_can_disable = 1;
 
 while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); UDR = ';'; // FIXME sztuczka zapewniajaca wylaczenie nadajnika
 
 // jeżeli nadawanie już się zakończyło to od razu wyłączamy
 if (UCSRA & (1 << TXC))
  RS_DISABLE_TX
}
ISR(USART_TXC_vect) {
 // w przerwaniu związanym z zakończeniem transmisji
 // jeżeli mamy zgodę to wyłączamy nadajnik
 if (rs_can_disable == 1) RS_DISABLE_TX
}


/** obsługa wysyłania - znaku oraz liczby 8 bitowej bez znaku
 * do zewnętrznego użycia
 *  rs_switch_and_send_char()
 * oraz 
 *  rs_switch_and_send_8bit_num()
 * gdyż tylko one zapewniają właczenie nadajnika
 **/
void rs_send_char(uint8_t byte) {
 // czekamy na miejsce w buforze
 while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
 // zlecamy bajt do wysyłania
 UDR = byte;
#ifdef RS_WAIT_AFTER_CHAR
  _delay_ms( RS_WAIT_AFTER_CHAR );
#endif
#ifdef RESET_WATCHDOG
 if (watchdog_cnt < RESET_WATCHDOG) {wdt_reset(); watchdog_cnt++;}
#endif

}

void rs_switch_and_send_char(uint8_t byte) {
 rs_enable();
 rs_send_char(byte);
 rs_disable();
}

void rs_send_8bit_num(uint8_t byte) {
 uint8_t is_send=0;
 uint8_t dzielnik = 100;
 uint8_t cyfra, i;
 
 // wysyłamy kolejne znaki
 for(i=0; i<3; i++) {
  cyfra = (byte/dzielnik)%10;
  dzielnik=dzielnik/10;
  
  if(is_send != 0 || cyfra != 0 || i == 2) {
   rs_send_char(cyfra + '0');
   is_send=1;
  }
 }
}

void rs_switch_and_send_8bit_num(uint8_t byte) {
 rs_enable();
 rs_send_8bit_num(byte);
 rs_disable();
}

/** obsługa potwierdzania odbioru wiadomości **/
void rs_switch_and_send_ack(uint8_t byte) {
 rs_enable();
 rs_send_char(0x06);
 rs_send_char(byte);
 rs_disable();
}

/** obsługa wysyłania komendy RS
 * jako że jest to nadawanie inicjalizowane przez nas sprawdzamy zgodę
 * jednostki zarządzającej magistralą
 **/
#ifdef DRIVER_PERMIT_PORT
int8_t rs_send_cmd(uint8_t addr, uint8_t subadd, uint8_t cmd, uint8_t param, uint8_t is_param, uint16_t timeout) {
 while ( timeout && ( DRIVER_PERMIT_PORT & (1 << DRIVER_PERMIT_PIN) ) ) {
  timeout--;
 }
 if ( DRIVER_PERMIT_PORT & (1 << DRIVER_PERMIT_PIN) ) {
  // ndawanie z naszej inicjatywy dozowolone gdy stan niski na PD3
  return -1;
 }
#else
int8_t rs_send_cmd(uint8_t addr, uint8_t subadd, uint8_t cmd, uint8_t param, uint8_t is_param) {
#endif
 rs_enable();
 
 rs_send_char('@');
 rs_send_8bit_num(addr);
 rs_send_char('#');
 rs_send_8bit_num(subadd);
 rs_send_char('#');
 rs_send_8bit_num(cmd);
 if (is_param) {
  rs_send_char('#');
  rs_send_8bit_num(param);
 }
 rs_send_char(';');
 
 rs_disable();
 
 return 0;
}

#ifdef DRIVER_PERMIT_PORT
int8_t rs_send_char_cmd(uint8_t addr, uint8_t cmd, uint8_t param, uint16_t timeout) {
 while ( timeout && ( DRIVER_PERMIT_PORT & (1 << DRIVER_PERMIT_PIN) ) ) {
  timeout--;
 }
 if ( DRIVER_PERMIT_PORT & (1 << DRIVER_PERMIT_PIN) ) {
  // ndawanie z naszej inicjatywy dozowolone gdy stan niski na PD3
  return -1;
 }
#else
int8_t rs_send_char_cmd(uint8_t addr, uint8_t cmd, uint8_t param) {
#endif
 rs_enable();
 
 rs_send_char('@');
 rs_send_8bit_num(addr);
 rs_send_char('%');
 rs_send_char(cmd);
 rs_send_char(param);
 rs_send_char(';'); // dla automatycznej detekcji konca transmisji
 
 rs_disable();
}


#if 0
ROZWAŻANE KONCEPCJE POPRAWY TEJ METODY TRANSMISJI:
 // PB0
 #define UART_CTRL_PORT PORTB
 #define UART_CTRL_BIT  0
 
 void uart_send(char c) {
  uint8_t sreg;
  
  // wylaczamy przerwania
  sreg = SREG;
  cli();
  
  // wlaczamy nadajnik
  UART_CTRL_PORT |= 1 << UART_CTRL_BIT;
  
  // czekamy na miejsce w buforze nadawczym
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
  
  // TODO: tu trzeba czy nie trzeba czekac ???
  
  // zapisujemy do bufora nadawczego
  UDR = c;
  
  // czyscimy TXC
  UCSRA &= ~(1<<UDRE);
  
  // przywracamy przerwania
  SREG = sreg;
 }
 
 ISR(USART_TXC_vect) {
  // wylaczamy nadajnik
  UART_CTRL_PORT &= ~(1 << UART_CTRL_BIT);
 }

 /*
  #define UART_CTRL_PIN  PINB
  #define UART_CTRL_DDR  DDRB
  void uart_send(char c) {
   cli();
   if (! UART_CTRL_PIN & (1 << UART_CTRL_BIT)) {
    UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN) | (1 << RXCIE) | (1 << TXCIE);
    UART_CTRL_PORT |= 1 << UART_CTRL_BIT;
    _delay_ms( RS_WAIT_AFTER_ENABLE ); // to naprawdę potrzebne ???
    UDR = c;
   }
   sei();
  }
  
  void uart_send(char c) {
   if (! (UCSRB & (1 << TXEN)) ) {
    UART_CTRL_PORT |= 1 << UART_CTRL_BIT;
    UCSRB |= (1 << TXEN) | (1 << TXCIE);
   }
   UDR = c;
  }
  ISR(USART_TXC_vect) {
   // disable transmiter on AVR
   UCSRB &= ~((1 << TXEN) | (1 << TXCIE));
   // disable external transmiter
   UART_CTRL_PORT &= ~(1 << UART_CTRL_BIT);
  }
 */
#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from my_rs485_ascii.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/smart_home_story/my_rs485_ascii.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).