manipulator.c

/*
 * program sterownika manipulator (szyfratora) systemu alarmowego
 * z komunikacją poprzez port RS oraz obsługą wyświetlacza LCD
 * dla mikrokontrolera Atmega8
 *
 * wymaga plików odpowiedzialnych za obsługę komunikacji modbus
 * (z użyciem FreeMODBUS) i budowę całości projektu z:
 * http://opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/libs4avr/
 *
 * kompilacja i wgranie przez ISP z użyciem USBasp:
 * make sterownik_oswietlenia flash
 *
 * konfiguracja układu na zewnętrzny kwarc 8MHz (lub troche mniejszy)
 * sudo avrdude -c usbasp -p m8 -U lfuse:w:0xef:m
 * 
 */

#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>

/** nagłówki obsługi MODBUS RTU **/
#include "modbus.c"

#define VERSION    0x0002
#define SLAVE_ADDR   0x0A
#define SLAVE_BASE_REG 0x0010


/** nagłówki obsługi wyświetlacza LCD **/
#define lcd_send(byte) PORTC = byte
#define LCD_E    0x02
#define LCD_RS_DATA 0x01
#define LCD_RS_CMD  0x00
#define LCD_DATA_OFFSET 2
#include "lcd.c"

#define LINE_LEN   16
#define STATUS_LEN  3*LINE_LEN+2

void short_beep(int8_t wait1, int8_t wait2) {
 int8_t i;
 PORTD |= 1 << PD3;
 for (i=0; i<wait1; i++) _delay_ms(30);
 PORTD &= ~(1 << PD3);
 for (i=0; i<wait2; i++) _delay_ms(30);
}


volatile uint8_t status[ STATUS_LEN + 1 ];
/** status[0 ... LINE_LEN-1]       = data from keyboard
  status[LINE_LEN]           = mode
                      0   : reserved for internal use (initialising state)
                     1 - 99 : show message
                    100 - 149 : show message and wait for enter number
                    150 - 199 : show message and wait for enter secret
                    200 - 250 : action (state don't storage)
                      200  : backlight pernament ON
                      201  : backlight timer ON
                      203  : backlight OFF
                      204  : beeper ON
                      205  : beeper - short beep    short_beep(4, 0);
                      206  : beeper - two short beep  short_beep(4, 6); short_beep(4, 0);
                      207  : beeper - long beep    short_beep(7, 0);
                      208  : beeper - extra long beep short_beep(20, 0);
                      209  : beeper OFF
                      210  : led 1 ON
                      211  : led 1 OFF
                      212  : led 2 ON
                      213  : led 2 OFF
                      214  : led 3 ON
                      215  : led 3 OFF
                      216  : clear LCD message buffer (status[LINE_LEN+2  ... 3*LINE_LEN+1])
  status[LINE_LEN+1]           = number of valid chars in data from keyboard
  status[LINE_LEN+2  ... 2*LINE_LEN+1] = message first line
  status[2*LINE_LEN+2 ... 3*LINE_LEN+1] = message second line
**/


volatile uint8_t new_mode = 0;


void reset_display( void ) {
 lcd_clear();
 _delay_ms(25);
 
 switch (status[LINE_LEN]) {
  case 0:
   lcd_send_string("Initialising ...", 16);
   break;
  case 1:
   lcd_send_string("Invalid PIN", 11);
   break;
  case 100:
   lcd_send_string("enter CMD CODE", 14);
   break;
  case 150:
   lcd_send_string("enter PIN", 9);
   break;
  case 99:
  case 149:
  case 199:
   lcd_send_string((char *)((uint8_t*)status + LINE_LEN+2), LINE_LEN);
   break;
 }
 
 lcd_second_line();
 
 if(status[LINE_LEN] == 99)
  lcd_send_string((char *)((uint8_t*)status + 2*LINE_LEN+2), LINE_LEN);
}

void set_new_mode( void ) {
 int i;
 
 if (new_mode < 200) {
  status[LINE_LEN]  = new_mode;
  status[LINE_LEN+1] = 0;
  reset_display();
 } else {
  switch (new_mode) {
   case 200:
    PORTD |= 0x04;
    TIMSK &= ~_BV( OCIE1A );
    break;
   case 201:
    PORTD |= 0x04;
    TIMSK |= _BV( OCIE1A );
    TCNT1 = 0x0000;
    break;
   case 202:
    PORTD &= 0xfb;
    TIMSK |= _BV( OCIE1A );
    TCNT1 = 0x0000;
    break;
   
   case 204:
    PORTD |= 1 << PD3;
    break;
   case 206:
    short_beep(4, 6);
   case 205:
    short_beep(4, 0);
    break;
   case 207:
    short_beep(7, 0);
    break;
   case 208:
    short_beep(20, 0);
    break;
   case 209:
    PORTD &= ~(1 << PD3);
    break;
   
   case 210:
    PORTB |= ( _BV( PB3 ) );
    break;
   case 211:
    PORTB &= ~( _BV( PB3 ) );
    break;
   case 212:
    PORTB |= ( _BV( PB4 ) );
    break;
   case 213:
    PORTB &= ~( _BV( PB4 ) );
    break;
   case 214:
    PORTB |= ( _BV( PB5 ) );
    break;
   case 215:
    PORTB &= ~( _BV( PB5 ) );
    break;
   
   case 216:
    for (i=LINE_LEN+2; i<3*LINE_LEN+2; i++)
     status[i] = ' ';
  }
 }
 new_mode = 0;
}

int main( void ) {
 uint8_t i = 0;
 
 // port B -output - klawiatura, sterowanie RS, diody
 DDRB = 0xff;
 PORTB = 0;
 
 // port C - output - sterowanie LCD
 DDRC = 0xff;
 PORTC = 0;
 
 // port D - output (pin 2,3) - buzzer, podświetlenie, input (pin4-7) - klawiatura
 DDRD = 0x0f;
 PORTD = 0xfc;
 
 // initial wait and "BEEP"
 for (i=0; i<33; i++) _delay_ms(30);
 PORTD = 0xf4;
 
 // initialise status
 for (i=0; i<STATUS_LEN; i++)
  status[i]=0;
 
 // initialise LCD display
 lcd_set_4bit_2line();
 // wait and re-initialise LCD display ... i don't know why but this LCD need this ...
 _delay_ms(30); lcd_set_4bit_2line();
 lcd_set_display_on_cursor_off();
 lcd_set_move_right();
 reset_display();
 
 // counter - 15k ticks per second == 150 ticks per pwm period (for F_CPU ~= 3MHz)
  TCNT1 = 0x0000;
 TIMSK |= _BV( OCIE1A ); // enable interrupt from this timer
 OCR1A = 14648; // 5s
 TCCR1B = _BV( CS10 ) | _BV( CS12 ); // timer ticks = F_CPU / 1024
 
 // modbus
 eMBInit( MB_RTU, SLAVE_ADDR, 0, 9600, MB_PAR_NONE );
 sei();
 eMBEnable( );
 
 // initializion finish "BEEP"
 short_beep(3, 0);
 
 new_mode = 100;
 
 uint8_t row = 0, col = 0, kbd = 0, last_kbd = 0;
 uint8_t kbd_cnt[4] = {0, 0, 0, 0};
 while(1) {
  if (new_mode) {
   set_new_mode();
  }
  
  if (++i > 250) {
   i = 0;
   
   // podsumowujemy głosowanie
   kbd = 255;
   for (row=0; row<4; row++) {
    // gdy 75% trafień w iedną wartość to uznaiemy ią za poprawną
    if (kbd_cnt[row] > 0xbd) {
     if (col != 3) {
      if (row != 3) {
       kbd = '0' + col + 1 + row * 3;
      } else { // last row: *, 0, #
       if (col == 0)
        kbd = '*';
       else if (col == 2)
        kbd = '#';
       else
        kbd = '0';
      }
     } else { // last col: A, B, C, D
      kbd = 'A' + row;
     }
    }
    kbd_cnt[row] = 0;
   }
   
   // jeżeli głosowanie wyłoniło nowy klawisz
   if (kbd != 255 && kbd != last_kbd) {
    // start backlight
    PORTD |= 0x04;
    TCNT1 = 0x0000;
    if (status[LINE_LEN] > 99 ) {
     // when entering new key ...
     if (kbd == '*') {
      // clear
      status[LINE_LEN+1] = 0;
      short_beep(7, 0);
      reset_display();
     } else {
      if (status[LINE_LEN+1] < LINE_LEN) {
       // save key-code to status register
       status[ status[LINE_LEN+1]++ ] = kbd;
       
       if (status[LINE_LEN] < 150 ) {
        lcd_send_data(kbd);
       } else {
        lcd_send_data('*');
       }
       short_beep(3, 0);
      }
     }
    }
   }
   
   // zapamiętujemy bierzący klawisz (lub jego brak)
   last_kbd = kbd;
   
   // przechodzimy do następnej kolumny
   if (++col > 3)
    col = 0;
   
   // na wybrany wiersz podawana jest masa
   PORTB = (PORTB & 0xfc) | col;
  } else {
   // odczytujemy wejście i liczymy głosy
   kbd = PIND & 0xf0;
   switch (kbd) {
    case 0xe0:
     kbd_cnt[0]++;
     break;
    case 0xd0:
     kbd_cnt[1]++;
     break;
    case 0xb0:
     kbd_cnt[2]++;
     break;
    case 0x70:
     kbd_cnt[3]++;
     break;
   }
  }
  
  eMBPoll();
 }
}

// timer
ISR(TIMER1_COMPA_vect, ISR_NOBLOCK) {
 PORTD &= 0xfb; // disable lcd backlight
}

// modbus read/write callback
eMBErrorCode eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode ) {
 // zapytanie dotyczy usNRegs rejestrów począwszy od rejestru usAddress
 uint8_t line = usAddress - SLAVE_BASE_REG - 1;
 uint8_t eline = line + usNRegs;
 
 if (eMode == MB_REG_READ) {
  if (line >=0 && eline < STATUS_LEN) {
   for (; line< eline; line++) {
    *pucRegBuffer++ = status[2*line];
    *pucRegBuffer++ = status[2*line+1];
   }
   return MB_ENOERR;
  } else if (usAddress == 0xf0ff) {
   *pucRegBuffer++ = VERSION >> 8;
   *pucRegBuffer++ = VERSION & 0xff;
   return MB_ENOERR;
  }
 } else if (eMode == MB_REG_WRITE) {
  if (2*line == LINE_LEN) { // set mode
   new_mode = *(pucRegBuffer+1);
   return MB_ENOERR;
  } else if (line >LINE_LEN/2 && eline < STATUS_LEN/2) { // set data for LCD
   status[2*line]  = *pucRegBuffer++;
   status[2*line+1] = *pucRegBuffer;
   return MB_ENOERR;
  }
 }
 return MB_ENOREG;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from manipulator.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/manipulator_alarmowy/manipulator.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).