atmega8_i2c-slave.c

/*
 * program pozwlający na wykorzystanie uC Atmega8 (a także wielu innych uC z rodziny AVR)
 * w roli inteligentnego bufora I/O obsługującego:
 *  16 linii cyfrowych wejścia wyjścia (port B i D uC)
 *  4 linii z możliwością wyboru pomiędzy cyfrowym wejściem/wyjściem, analogowym wejściem,
 *       rezystancyjnym wejściem trójstanowym (piny 0..3 portu C uC)
 * 
 * 
 * kompilacja i wgranie przez ISP z użyciem USBasp:
 * avr-gcc -mmcu=atmega8 -Os -o sterownik.o main.c
 * avr-objcopy -O ihex sterownik.o sterownik.hex
 * sudo avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:sterownik.hex
 *
 * konfiguracja układu na wewnętrzny szybki oscylator
 * sudo avrdude -c usbasp -p m8 -U lfuse:w:0xe4:m
 * 
 *
 * układ zapewnia m.in:
 *  - programową eliminację drgań (badanie stabilności stanu) na wejściach cyfrowych
 *  - detekcję zmiany stanu wraz z zatrzaskiwaniem takiej informacji
 *   (umożliwia wykrycie faktu zmiany stanu pinu pomimo iż pomiędzu odczytami i2c
 *   zdążył on wrócić do pierwotnego stanu)
 *
 * całość konfiguracji układu (kirunki transmisji na poszczególnych pinach DIO,
 * wartości progowe dla linii trójstanowych, wykorzystanie pinów portu C jako
 * ADC lub DIO, ...) odbywa się poprzez szyne I2C
 * 
 * rejestry I2C:
 * ro 0x00    -- general status
 * ro 0x40 - 0x59 -- stabilność pinu
 * 
 * rw 0x60 - 0x78 -- ustawienie ilości okresów sprawdzania stabilności potrzebnych do uznania pinu za stabilny
 * rw 0x79    -- ustawienie ilości tyknięć timera w jednym okresie sprawdzania stabilności
 * rw 0x7A    -- ustawienie włączenia i prędkości sprawdzania stabilności:
 *          0x00 - wyłączony
 *          0xFn - włączony, dla n=2 => speed=F_CPU/8  n=3 => speed=F_CPU/64  n=4 => speed=F_CPU/256
 * rw 0x7B    -- maska ustawiająca czytane poprty i porty z sprawdzaniem stabilności
 * rw 0x80 - 0x83 -- ustawienie limitów linii trójstanowych - normal minimum
 * rw 0x84 - 0x87 -- ustawienie limitów linii trójstanowych - normal maximum
 * rw 0x88 - 0xFB -- ustawienie limitów linii trójstanowych - active minimum
 * rw 0x8C - 0x8F -- ustawienie limitów linii trójstanowych - active maximum
 * rw 0x91 - 0x93 -- ustawienie wartości PORTn n=B,C,D
 * rw 0x95 - 0x97 -- ustawienie wartości DDRn n=B,C,D (stan wysoki - output)
 * rw 0x99 - 0x9B -- wartość PINn n=B,C,D
 * ro 0XA0 - 0xA3 -- wartość z konwersji anlog-digital z odpowiedniej linii
 * rw 0xAF    -- ustawienie włączenia i prędkości ADC:
 *         0x00 - wyłączony
 *         0x0n - włączony, dla n=3 => speed=F_CPU/8  ...  n=6 => speed=F_CPU/64
 * rw 0xBn    -- bajt n (znaczenia bajtów opisane poniżej w define) statusu portu B
 * rw 0xCn    -- bajt n (znaczenia bajtów opisane poniżej w define) statusu portu C
 * rw 0xDn    -- bajt n (znaczenia bajtów opisane poniżej w define) statusu portu D
 * rw 0xE0    -- status linii trójstanowych
 * 
 * Przykłady:
 *  # dioda na porcie D
 *  i2cset -y $BUS_ADDR 0x10 0x97 0x20
 *  alias l_on='i2cset -y $BUS_ADDR 0x10 0x93 0x20'
 *  alias l_off='i2cset -y $BUS_ADDR 0x10 0x93 0x00'
 * 
 *  # odczyt portu D z podciąganiem
 *  i2cset -y $BUS_ADDR 0x10 0x93 0xff
 *  for i in `seq 1 30`; do sleep 0.1; i2cget -y $BUS_ADDR 0x10 0x9B; done
 * 
 *  # buforowany odczyt portu D
 *  i2cset -y $BUS_ADDR 0x10 0x7a 0xff
 * 
 *  i2cget -y $BUS_ADDR 0x10 0xD0
 * 
 *  i2cget -y $BUS_ADDR 0x10 0xD2
 *  i2cget -y $BUS_ADDR 0x10 0xD2
 *  i2cget -y $BUS_ADDR 0x10 0xD2
 * 
 * 
 *  # odczyt ADC(2)
 *  i2cget -y $BUS_ADDR 0x10 0xAf 0xf3
 *  i2cset -y $BUS_ADDR 0x10 0xAf 0xf3; i2cget -y $BUS_ADDR 0x10 0xA2;
 *  # tu jest jakiś dziwny problem objawiający się koniecznościa każdorazowego
 *  # ponawiania ustawienia konfiguracji ADC ... ale niech będzie ...
 */

#include <inttypes.h>

#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

#define I2C_ADDRESS 0x10


/// bit mask of last port value
#define _VALUE_            0
/// bit mask of input stability
#define _IS_STABLE_          1

/// bit mask of pins that changed values
#define _CHANGE_MASK_         2
/// bit mask of pins values that caused set bits in _CHANGE_MASK_
#define _CHANGE_VALUE_         3
/// bit mask of pins that changed values to level specified in _CHANGE_TO_LEVEL_VAL_
#define _CHANGE_TO_LEVEL_MASK_     4

/// bit mask of pins that changed stable values
#define _STABLE_CHANGE_MASK_      5
/// bit mask of pins values that caused set bits in _STABLE_CHANGE_MASK_
#define _STABLE_CHANGE_VALUE_     6
/// bit mask of pins that changed stable values to level specified in _CHANGE_TO_LEVEL_VAL_
#define _STABLE_CHANGE_TO_LEVEL_MASK_ 7


/// bit mask for determinate pins using usnatble value of input to settings _VALUE_, _CHANGE_*_
#define _USE_UNSTABLE_VALUE_      12
/// bit mask for modify status on change pin value based on _CHANGE_MASK_
#define _INFO_ON_CHANGE_        13
/// bit mask for modify status on change pin value based on _CHANGE_TO_LEVEL_MASK_
#define _INFO_ON_CHANGE_TO_LEVEL_   14
/// bit mask determinate pins value for _CHANGE_TO_LEVEL_MASK_
#define _CHANGE_TO_LEVEL_VAL_     15


volatile uint8_t status_mask;
volatile uint8_t status_b[16];
volatile uint8_t status_c[16];
volatile uint8_t status_d[16];
volatile uint8_t status_tri[16];
volatile uint8_t status_adc_val[4];
volatile uint8_t status_input_mask, status_adc_mode;
volatile uint8_t adc_normal_max[4], adc_normal_min[4], adc_active_max[4], adc_active_min[4];
volatile uint8_t pin_stability[24], pin_stability_init[24];


/// UPDATE STATUS INFO, AFTER READ PORT VALUE
inline void __attribute__((always_inline)) check_port_value(uint8_t nval, volatile uint8_t *status, uint8_t num) {
 uint8_t nmask, i;
 
 nmask = nval ^ status[_VALUE_];
 
 // when port value is changed
 if (nmask != 0x00) {
  // set suitable pin(s) status as unstable
  if (status_input_mask & (0x10 << num)) {
   for (i=0; i<8; i++) {
    if (nmask & (1<<i)) {
     pin_stability[ i | (num << 3) ] = pin_stability_init[ i | (num << 3) ];
     status[_IS_STABLE_] &= ~(1<<i);
    }
   }
  }
  
  cli();
  // store new port value
  status[_VALUE_] = nval;
  // store values that caused the (first) change of pin
  status[_CHANGE_VALUE_] |= nmask & (~status[_CHANGE_MASK_]) & nval;
  // update info about changes (for pins witch info-on-change)
  status[_CHANGE_MASK_] |= nmask;
  // update info about changes (for pins witch info-on-change-to-level)
  status[_CHANGE_TO_LEVEL_MASK_] |= nmask & (~(nval ^ status[_CHANGE_TO_LEVEL_VAL_]));
  
  // update global status
  if (status[_USE_UNSTABLE_VALUE_] & (
    (status[_CHANGE_MASK_] & status[_INFO_ON_CHANGE_]) |
    (status[_CHANGE_TO_LEVEL_MASK_] & status[_INFO_ON_CHANGE_TO_LEVEL_])
   )) {
    status_mask |= 1 << num;
  }
  sei();
 }
}

/// UPDATE STATUS INFO, AFTER STABILIZE PIN VALUE
inline void __attribute__((always_inline)) set_pin_stable(uint8_t pin_num, volatile uint8_t *status, uint8_t num) {
 uint8_t nval, nmask;
 
 nmask = 1 << pin_num;
 nval = status[_VALUE_] & nmask;
 
 // store values that caused the (first) change of pin
 status[_STABLE_CHANGE_VALUE_] |= (~status[_CHANGE_MASK_]) & nval;
 // update info about changes (for pins witch info-on-change)
 status[_STABLE_CHANGE_MASK_] |= nmask;
 // update info about changes (for pins witch info-on-change-to-level)
 status[_STABLE_CHANGE_TO_LEVEL_MASK_] |= nmask & (~(nval ^ status[_CHANGE_TO_LEVEL_VAL_]));
 
 // set stable info
 status[_IS_STABLE_] |= nmask;
 
 // update global status
 if ( (status[_STABLE_CHANGE_MASK_] & status[_INFO_ON_CHANGE_]) |
   (status[_STABLE_CHANGE_TO_LEVEL_MASK_] & status[_INFO_ON_CHANGE_TO_LEVEL_])
  ) {
   status_mask |= 1 << num;
 }
}

/// UPDATE STATUS INFO, AFTER READ TRI-STATE VALUE
inline void __attribute__((always_inline)) check_tristate_value(uint8_t nval, uint8_t chan) {
 if (nval != status_adc_val[chan]) {
  status_adc_val[chan] = nval;
  status_mask |= 0x10 << chan;
  
  if (nval < adc_normal_max[chan] && nval > adc_normal_min[chan]) { // NORMAL STATE
   if (((status_tri[_VALUE_] >> chan) & 0x11) != 0x00) {
    status_tri[_VALUE_] = status_tri[_VALUE_] & (0x11 << chan);
    if (! (status_tri[_CHANGE_MASK_] & (1 << chan))) { // first change
     status_tri[_CHANGE_MASK_] |= 1 << chan;
     status_mask |= 0x08;
    }
   }
  } else if (nval < adc_active_max[chan] && nval > adc_active_min[chan]) { // ACTIVE STATE
   if (((status_tri[_VALUE_] >> chan) & 0x11) != 0x01) {
    status_tri[_VALUE_] = (status_tri[_VALUE_] & (0x11 << chan)) | 0x01;
    if (! (status_tri[_CHANGE_MASK_] & (1 << chan))) { // first change
     status_tri[_CHANGE_MASK_] |= 1 << chan;
     status_tri[_CHANGE_VALUE_] |= 0x01 << chan;
     status_mask |= 0x08;
    }
   }
  } else { // ERROR STATE
   if (((status_tri[_VALUE_] >> chan) & 0x11) != 0x10) {
    status_tri[_VALUE_] = (status_tri[_VALUE_] & (0x11 << chan)) | 0x10;
    if (! (status_tri[_CHANGE_MASK_] & (1 << chan))) { // first change
     status_tri[_CHANGE_MASK_] |= 1 << chan;
     status_tri[_CHANGE_VALUE_] |= 0x10 << chan;
     status_mask |= 0x08;
    }
   }
  }
 }
}

/// CLOCK INTERRUPT - DE-BOUNCING
ISR(TIMER1_COMPA_vect, ISR_NOBLOCK) {
 uint8_t i;
#ifdef DEBUG
 PORTB |= _BV( PB4 );
#endif
 
 if ((status_input_mask & 0x11) == 0x11) {
  for (i=0; i<8; i++) {
   if (pin_stability[i] > 0) {
    if (--pin_stability[i] == 0) {
     set_pin_stable(i, status_b, 0);
    }
   }
  }
 }
 if ((status_input_mask & 0x22) == 0x22) {
  for (; i<16; i++) { // TODO: potrzebujemy sprawdzać 4 górne bity portu C ?
   if (pin_stability[i] > 0) {
    if (--pin_stability[i] == 0) {
     set_pin_stable(i-8, status_c, 1);
    }
   }
  }
 }
 if ((status_input_mask & 0x44) == 0x44) {
  for (; i<24; i++) {
   if (pin_stability[i] > 0) {
    if (--pin_stability[i] == 0) {
     set_pin_stable(i-16, status_d, 2);
    }
   }
  }
 }
 
 // reset timera
 TCNT1 = 0x0000;
 
#ifdef DEBUG
 PORTB &= ~( _BV( PB4 ) );
#endif
}

/// READ ADC DATA
uint8_t adc_chan = 0;
ISR(ADC_vect, ISR_NOBLOCK) {
 uint8_t val = ADCH;
 uint8_t chan = adc_chan;
 
#ifdef DEBUG
 PORTB |= _BV( PB3 );
#endif
 
 // start next channel
 if (++adc_chan > 3)
  adc_chan = 0;
 ADMUX = adc_chan | _BV(ADLAR);
 ADCSRA = status_adc_mode;
 
 // check value
 check_tristate_value(val, chan);
 
#ifdef DEBUG
 PORTB &= ~( _BV( PB3 ) );
#endif
}


/// MAIN() - INITIALIZING AND READ GPIO DATA IN MAIN LOOP
int main( void ) {
#ifdef DEBUG
 DDRB = 0x1c;
 PORTB = 0;
#endif
 
 uint8_t i;
 
 for (i=0; i<16; i++) {
  status_b[i] = 0;
  status_c[i] = 0;
  status_d[i] = 0;
 }
 for (i=12; i<14; i++) {
  status_b[i] = 0xff;
  status_c[i] = 0xff;
  status_d[i] = 0xff;
 }
 
 for (i=0; i<24; i++) {
  pin_stability_init[i] = 10;
 }
 
 // counter - przerwanie co 1/8000000 * 64 * 40 = 320us (przy F_CPU = 8MHz)
 TCNT1 = 0x0000;
 TIMSK |= _BV( OCIE1A ); // enable interrupt from this timer
 OCR1A = 40;
 TCCR1B = 0;
  // włączony (wraz z ustawieniem prędkości) zostanie stosownym poleceniem I2C

 // konfiguracja I2C jako slave
 TWAR = I2C_ADDRESS << 1;
  // adres, nie reagujemy na generall call
 TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWINT) | _BV(TWEA);
  // włączony | włączone generowanie przerwań | wyczyszczona flaga przerwań | włączone generowanie ACK
 
 // włączenie obsługi przerwań
 sei();
 
 // konfiguracja ADC
 ADMUX = _BV(ADLAR);
  // ustawiamy na kanał 0 (PC0), wynik dosunięty do lewej, napięcie odniesienia z AREF
 ADCSRA = 0;
  // włączony (wraz z ustawieniem prędkości) zostanie stosownym poleceniem I2C
 
 
 status_input_mask = 0xFF;
 
 // pętla główna odczyt GPIO
 while(1) {
  if (status_input_mask & 0x01) check_port_value(PINB, status_b, 0);
  if (status_input_mask & 0x02) check_port_value(PINC, status_c, 1);
  if (status_input_mask & 0x04) check_port_value(PIND, status_d, 2);
  
#ifdef DEBUG
  //if (PORTB & _BV( PB5 ))  PORTB &= ~( _BV( PB5 ) ); else  PORTB |= ( _BV( PB5 ) );
  PORTB |= ( _BV( PB5 ) );
  PORTB &= ~( _BV( PB5 ) );
#endif
 }
}


/// RETURN (AND CLEAN IF NEED) STATUS INFO
inline uint8_t __attribute__((always_inline)) read_status(volatile uint8_t *status, uint8_t index) {
 uint8_t ret;
 ret = status[index];
 if (index >= _CHANGE_MASK_ && index <= _STABLE_CHANGE_TO_LEVEL_MASK_)
  status[index] = 0;
 return ret;
}

/// WRITE STATUS INFO
inline void __attribute__((always_inline)) write_status(volatile uint8_t *status, uint8_t index, uint8_t val) {
 if (index >= _USE_UNSTABLE_VALUE_ && index <= _CHANGE_TO_LEVEL_VAL_)
  status[index] = val;
}

/// TWI COMMUNICATION
uint8_t twi_cmd = 0;
ISR( TWI_vect ) {
 uint8_t status = TWSR & 0xf8;
 uint8_t mode;
 uint8_t ack = 1;
 
 /*
 if (status == 0xA0) { // hack for fast servicing of repeated start
  TWCR = (1<<TWEN) | (1<<TWIE) | (1<<TWINT) | (1<<TWEA);
  return;
 }
 */
 
 switch (status) {
  // RECIVER (i2c write mode)
  case 0x68:
  case 0x60: // otrzymano adres, zwrócono ACK,        ==>> odbiór danych
   twi_cmd = 0xff;
   break;
  case 0x80: // otrzymano dane, zwrócono ACK         ==>> odbiór danych (kolejny bajt)
   if (twi_cmd == 0xff) { // reseved for internal use
    twi_cmd = TWDR;
   } else {
    mode = twi_cmd & 0xF0;
    switch (mode) {
     case 0x60: // INITIAL PIN STABILITY
     case 0x70: // (number of TIMER1_COMPA cycles to wait before considering the value of a stable)
      mode = twi_cmd & 0x1F;
      if (mode < 24) { 
       pin_stability_init[mode] = TWDR;
      } else if (mode == 24) {
       // number of timer ticks in one TIMER1_COMPA cycle
       OCR1A = TWDR;
      } else if (mode == 25) {
       // de-bouncing status
       // 0xFn - enable de-bouncing timer interrupt with timer speed determinate by n
       //    (see TCCR1B register in Atmega8 documentation)
       //    n=2 => speed=F_CPU/8  n=3 => speed=F_CPU/64  n=4 => speed=F_CPU/256
       // 0x00 - disable de-bouncing timer
       mode = TWDR;
       if (mode & 0xF0) {
        TCCR1B = mode & 0x07;
       } else {
        TCCR1B = 0;
       }
      } else if (mode == 26) {
       // input port read / de-bouncing bit-mask:
       // 0x01 - reaad port B
       // 0x10 - de-bouncing port B
       // 0x02 - reaad port C
       // 0x20 - de-bouncing port C
       // 0x04 - reaad port D
       // 0x40 - de-bouncing port D
       status_input_mask = TWDR;
      }
      break;
     case 0x80: // TRI-STATE limits
      mode = twi_cmd & 0x0F;
      if (mode < 4)
       adc_normal_min[mode] = TWDR;
      else if (mode < 8)
       adc_normal_max[mode - 4] = TWDR;
      else if (mode < 12)
       adc_active_min[mode - 8] = TWDR;
      else if (mode < 16)
       adc_active_max[mode - 12] = TWDR;
      break;
     case 0x90:
      mode = twi_cmd & 0x0F;
      switch (mode) {
       // mode & 0x0c == 0b00 => PORTx (port x output value / port x pullup resistor mask)
       case 0x01:
        PORTB = TWDR;
        break;
       case 0x02:
        PORTC = TWDR;
        break;
       case 0x03:
        PORTD = TWDR;
        break;
       // mode & 0x0c == 0b01 => DDRx (port x direction)
       case 0x05:
        DDRB = TWDR;
        break;
       case 0x06:
        DDRC = TWDR;
        break;
       case 0x07:
        DDRD = TWDR;
        break;
       // mode & 0x0c == 0b10 => PINx (port x input value)
       case 0x09:
        PINB = TWDR;
        break;
       case 0x0a:
        PINC = TWDR;
        break;
       case 0x0b:
        PIND = TWDR;
        break;
      }
      break;
     case 0xA0: // ADC
      if (twi_cmd == 0xAF) {
       // 0xmn - enable ADC (and tri-state line) with speed determinate by n
       //    (see ADCSRA register in Atmega8 documentation)
       //    n=3 => speed=F_CPU/8  n=4 => speed=F_CPU/16  n=5 => speed=F_CPU/32  n=6 => speed=F_CPU/64
       //    m - set first channel to read
       // 0x00 - disable ADC (and tri-state line)
       mode = TWDR;
       if (mode != 0) {
        // prędkość ADC na podstawie wartości odebranej w poleceniu włączenia
        status_adc_mode = _BV(ADEN) | _BV(ADSC) | _BV(ADIE)|_BV(ADIF) | mode & 0x07;
        // ADC włączony, pelecenie startu konwersji, włączone generowanie przerwań
        
        // kanał od którego zaczynamy
        adc_chan = mode & 0x30;
        ADMUX = adc_chan | _BV(ADLAR);
       } else {
        status_adc_mode = 0;
       }
       ADCSRA = status_adc_mode;
      }
     case 0xB0: // PORT B
      write_status(status_b,  twi_cmd & 0x0f, TWDR);
      break;
     case 0xC0: // PORT C
      write_status(status_c,  twi_cmd & 0x0f, TWDR);
      break;
     case 0xD0: // PORT D
      write_status(status_d,  twi_cmd & 0x0f, TWDR);
      break;
     case 0xE0: // TRI-STATE
      write_status(status_tri, twi_cmd & 0x0f, TWDR);
      break;
    }
    twi_cmd = 0x00;
    ack = 0;
   }
   break;
  case 0x88: // otrzymano dane, zwrócono NOT ACK       ==>> oczekiwanie na adres
   break;
  case 0xA0: // otrzymano STOP lub powtórzony START      ==>> oczekiwanie na adres
   break;
  
  // TRANSMITER (i2c read mode)
  case 0xB0:
  case 0xA8: // otrzymano adres, zwrócono ACK,        ==>> wysyłanie danych
  case 0xB8: // przesłano bajt z TWDR, otrzymano ACK     ==>> wysyłanie danych (kolejny bajt)
   mode = twi_cmd & 0xF0;
   switch (mode) {
    case 0x00:
     if (twi_cmd == 0x00) { // 0x0n - change masks
      // bits 0,1,2: PINB, PINC, PIND changed
      // bits 3:   3-state input changed
      // bits 4-7:  ADC changed
      TWDR = status_mask;
      status_mask = 0x00;
     }
     break;
    case 0x40: // CURRENT PIN STABILITY COUNTER
    case 0x50: // (number of TIMER1_COMPA cycles remaining to wait)
     mode = twi_cmd & 0x1F;
     if (mode < 24)
      TWDR = pin_stability[mode];
     break;
    case 0x60: // INITIAL PIN STABILITY
    case 0x70: // (number of TIMER1_COMPA cycles to wait before considering the value of a stable)
     mode = twi_cmd & 0x1F;
     if (mode < 24) {
      TWDR = pin_stability_init[mode];
     } else if (mode == 24) {
      // number of timer ticks in one TIMER1_COMPA cycle
      TWDR = OCR1A;
     } else if (mode == 25) {
      // de-bouncing status
      mode = TCCR1B & 0x07;
      if (mode) {
       TWDR = mode | 0xF0;
      } else {
       TWDR = 0;
      }
     } else if (mode == 26) {
      // input port read / de-bouncing bit-mask
      TWDR = status_input_mask;
     }
     break;
    case 0x80: // TRI-STATE limits
     mode = twi_cmd & 0x0F;
     if (mode < 4)
      TWDR = adc_normal_min[mode];
     else if (mode < 8)
      TWDR = adc_normal_max[mode - 4];
     else if (mode < 12)
      TWDR = adc_active_min[mode - 8];
     else if (mode < 16)
      TWDR = adc_active_max[mode - 12];
     break;
    case 0x90:
     mode = twi_cmd & 0x0F;
     switch (mode) {
      // mode & 0x0c == 0b00 => PORTx (port x output value / port x pullup resistor mask)
      case 0x01:
       TWDR = PORTB;
       break;
      case 0x02:
       TWDR = PORTC;
       break;
      case 0x03:
       TWDR = PORTD;
       break;
      // mode & 0x0c == 0b01 => DDRx (port x direction)
      case 0x05:
       TWDR = DDRB;
       break;
      case 0x06:
       TWDR = DDRC;
       break;
      case 0x07:
       TWDR = DDRD;
       break;
      // mode & 0x0c == 0b10 => PINx (port x input value)
      case 0x09:
       TWDR = PINB;
       break;
      case 0x0a:
       TWDR = PINC;
       break;
      case 0x0b:
       TWDR = PIND;
       break;
     }
     break;
    case 0xA0: // ADC
     if (twi_cmd == 0xAF)
      TWDR = status_adc_mode;
     else
      TWDR = status_adc_val[twi_cmd & 0x03];
     break;
    case 0xB0: // PORT B
     TWDR = read_status(status_b,  twi_cmd & 0x0f);
     break;
    case 0xC0: // PORT C
     TWDR = read_status(status_c,  twi_cmd & 0x0f);
     break;
    case 0xD0: // PORT D
     TWDR = read_status(status_d,  twi_cmd & 0x0f);
     break;
    case 0xE0: // TRI-STATE
     TWDR = read_status(status_tri, twi_cmd & 0x0f);
     break;
   }
   twi_cmd = 0x00;
   ack = 0;
   if (PORTB & _BV( PB4 ))  PORTB &= ~( _BV( PB4 ) ); else  PORTB |= ( _BV( PB4 ) );
   break;
  case 0xC0: // przesłano bajt z TWDR, otrzymano NOT ACK   ==>> oczekiwanie na adres
   break;
  case 0xC8: // przesłano ostatni bajt z TWDR, otrzymano ACK ==>> oczekiwanie na adres
   break;
   
  case 0x00: // Bus error
   TWCR = (1<<TWSTO)|(1<<TWINT);
   break;
  
 }
 
 // clear interrupt flag
 TWCR = (1<<TWEN) | (1<<TWIE) | (1<<TWINT) | (ack<<TWEA);
}

/*
#define OUTPUT_STATUS_SIZE 1
#define INPUT_STATUS_SIZE 3
volatile uint8_t output_status[OUTPUT_STATUS_SIZE];
volatile uint8_t input_status[INPUT_STATUS_SIZE];
volatile uint8_t buf_pos;

ISR( TWI_vect ) {
 uint8_t status = TWSR & 0xf8;
 uint8_t ack = 1;
 
 switch (status) {
  // RECIVER (i2c write mode)
  case 0x68:
  case 0x60: // otrzymano adres, zwrócono ACK,        ==>> odbiór danych
   buf_pos = 0;
   break;
  case 0x80: // otrzymano dane, zwrócono ACK         ==>> odbiór danych (kolejny bajt)
   output_status[buf_pos++] = TWDR;
   if (buf_pos >= OUTPUT_STATUS_SIZE) //          ==>> kolejne dane błędem
    ack = 0;
   break;
  case 0x88: // otrzymano dane, zwrócono NOT ACK       ==>> oczekiwanie na adres
   break;
  case 0xA0: // otrzymano STOP lub powtórzony START      ==>> oczekiwanie na adres
   break;
  
  // TRANSMITER (i2c read mode)
  case 0xB0:
  case 0xA8: // otrzymano adres, zwrócono ACK,        ==>> wysyłanie danych
   buf_pos = 0;
  case 0xB8: // przesłano bajt z TWDR, otrzymano ACK     ==>> wysyłanie danych (kolejny bajt)
   TWDR = input_status[buf_pos++];
   if (buf_pos >= INPUT_STATUS_SIZE) //          ==>> zakończenie wysyłania (ostatni bajt)
    ack = 0;
   break;
  case 0xC0: // przesłano bajt z TWDR, otrzymano NOT ACK   ==>> oczekiwanie na adres
   break;
  case 0xC8: // przesłano ostatni bajt z TWDR, otrzymano ACK ==>> oczekiwanie na adres
   break;
   
  case 0x00: // Bus error
   TWCR = (1<<TWSTO)|(1<<TWINT);
   break;
  
 }
 
 // clear interrupt flag
 TWCR = (1<<TWEN) | (1<<TWIE) | (1<<TWINT) | (ack<<TWEA);
}
*/

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from atmega8_i2c-slave.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/centralka_alarmowa/atmega8_i2c-slave.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).