uart_rxd.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity UART_RXD is
 generic (
  RX_CLK_DIV: natural := 104166
 );
 port (
  rxd: in std_logic;
  clk, reset: in std_logic;
  data_out: out std_logic_vector (7 downto 0);
  data_ready: out std_logic
 );
end;

architecture logic of UART_RXD is
 signal RX_CLK_CNT : integer;
 signal RX_CLK_EN : std_logic;
 signal RX_BUFF : std_logic_vector (7 downto 0);
 signal RS_STATE, RS_STATE_NEXT : integer range 0 to 10;
begin
 process (reset, clk)
 begin
  -- obsluga resetu
  if (reset = '1') then
   RS_STATE <= 0;
   RX_CLK_EN <= '0';
  elsif ( rising_edge(clk) ) then
   -- obsluga poczatku bitu startu (start licznika)
   if (RS_STATE = 0) then
    if (rxd = '0') then
     -- rozpoczynamy odliczanie wewnetrznego zegara
     RX_CLK_CNT <= 0;
     -- przechodzimy do stanu start (potwierdzanie odebrania bitu startu)
     RS_STATE <= 1;
    end if;
   -- obsluga licznika
   else
    if (RX_CLK_CNT = RX_CLK_DIV - 1) then
     -- doliczenie do wartosci dzielnika zegara powoduje:
     -- wyzerowanie licznika
     RX_CLK_CNT <= 0;
     -- przejscie do nowego stanu
     RS_STATE <= RS_STATE_NEXT;
    else
     RX_CLK_CNT <= RX_CLK_CNT + 1;
    end if;
    
    if (RX_CLK_CNT = (RX_CLK_DIV - 1)/2) then
     -- doliczenie do polowy wartosci dzielnika zegara powoduje:
     -- wystawienie przez jeden takt zegara sygnalu RX_CLK_EN
     RX_CLK_EN <= '1';
    else
     RX_CLK_EN <= '0';
    end if;
   end if;
  end if;
 end process;
 
 process (clk)
 begin
  if ( falling_edge(clk) ) then
   if( RX_CLK_EN = '1' ) then
    case RS_STATE is
     when 1 => -- bit startu
      if (rxd = '0') then
       data_ready <= '0';
       RS_STATE_NEXT <= 2;
      else
       -- blad (nie ma bitu startu) - wracamy do IDLE
       RS_STATE_NEXT <= 0;
      end if;
     when 10 => -- bit stopu
      RS_STATE_NEXT <= 0;
      if (rxd = '1') then
       -- skompletowalismy bajt
       data_out <= RX_BUFF;
       data_ready <= '1';
      end if;
     when 0 =>
      RS_STATE_NEXT <= 0;
     when others =>
      RX_BUFF(RS_STATE-2) <= rxd;
      RS_STATE_NEXT <= RS_STATE_NEXT + 1;
    end case;
   end if;
  end if;
 end process;
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from uart_rxd.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/uart2lcd/uart_rxd.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).