testbench.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity testbench is
end;

architecture logic of testbench is
 signal CLK, RST: std_logic := '1';
 
 signal RXD, RXD_RUN: std_logic := '0';
 signal RXD_CNT: integer := 0;
 signal RXD_IN: std_logic_vector (7 downto 0) := "01010011";
begin
 -- zegar
 process
  begin
  wait for 1 ns;
  CLK <= not CLK;
 end process;
 
 -- zatrzymanie symulacji
 process
  begin
  wait for 1200 us;
  assert FALSE
   report "koniec symulacji"
  severity FAILURE;
 end process;
 
 RST <= '1', '0' after 0.5 ns;
 
 --RXD_IN <= "01011010" after 162 ns;
 --RXD_RUN <= '1' after 82 ns, '0' after 162 ns, '1' after 170 ns;
 RXD_RUN <= '1' after 20 ns;
 process
  begin
   if (RXD_RUN = '1') then
    if (RXD_CNT = 0) then
     RXD <= '0'; -- bit startu
     RXD_CNT <= 1;
    elsif (RXD_CNT < 9) then
     RXD <= RXD_IN(RXD_CNT-1);
     RXD_CNT <= RXD_CNT + 1;
    else
     RXD <= '1'; -- bit stopu
    end if;
   else
    RXD <= '1'; -- cisza na linii
    RXD_CNT <= 0;
   end if;
   wait for 104166 ns;
 end process;
 
 calosc: entity work.PRUS1(logic)
  port map(
   clk => CLK,
   reset => RST,
   rxd => RXD
  );
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from testbench.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/uart2lcd/testbench.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).