sterownik.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity STEROWNIK is
 generic (
  WAIT_CLK_DIV_120us: natural := 120000;
  WAIT_CLK_DIV_5ms : natural := 2880000000 -- 24000 * WAIT_CLK_DIV_120us
 );
 port (
  rxd_data: in std_logic_vector (7 downto 0);
  rxd_ready: in std_logic;
  clk, reset: in std_logic;
  
  lcd_data: out std_logic_vector (7 downto 0);
  lcd_rs: out std_logic;
  lcd_run: out std_logic
 );
end;

architecture logic of STEROWNIK is
 -- constant WAIT_CLK_DIV_5ms : natural := 24000 * WAIT_CLK_DIV_120us;
 
 type STANY is (
  IDLE,
  INIT_FS, -- Function Set
  INIT_OC, -- On-Off Control (display on, cursor off)
  INIT_MS, -- Mode Set (move right)
  WAIT_FOR_DATA, -- Wait for data from UART
  CLEAR, -- Clear LCD
  WRITE, -- Write Data to LCD
  WAIT_TIME
 );
 
 signal STAN, NEXT_STAN, STAN_AFTER_WAIT: STANY;
 signal WAIT_CLK_CNT, WAIT_CLK_DIV: integer;
 signal REC_DATA: std_logic_vector (7 downto 0);
begin
 process (clk, reset)
 begin
  if (reset='1') then
   STAN <= IDLE;
  elsif ( falling_edge(clk) ) then
   STAN <= NEXT_STAN;
  end if;
 end process;
 
 process (clk)
 begin
  if ( falling_edge(clk) ) then
   case STAN is
    when WAIT_TIME =>
     if (WAIT_CLK_CNT = WAIT_CLK_DIV) then
      -- doliczenie do wartosci dzielnika zegara powoduje:
      -- wyzerowanie licznika
      WAIT_CLK_CNT <= 0;
      
      NEXT_STAN <= STAN_AFTER_WAIT;
     else
      WAIT_CLK_CNT <= WAIT_CLK_CNT + 1;
     end if;
     lcd_run <= '0';
    when IDLE =>
     lcd_run <= '0';
     WAIT_CLK_CNT <= 0;
     NEXT_STAN <= INIT_FS;
    
    when WRITE =>
     lcd_data <= REC_DATA;
     lcd_rs <= '1';
     lcd_run <= '1';
     STAN_AFTER_WAIT <= WAIT_FOR_DATA;
     WAIT_CLK_DIV <= WAIT_CLK_DIV_120us;
     NEXT_STAN <= WAIT_TIME;
    when CLEAR =>
     lcd_data <= "00000001";
     lcd_rs <= '0';
     lcd_run <= '1';
     STAN_AFTER_WAIT <= WAIT_FOR_DATA;
     WAIT_CLK_DIV <= WAIT_CLK_DIV_5ms;
     NEXT_STAN <= WAIT_TIME;
    
    when INIT_FS =>
     lcd_data <= "001111--";
     lcd_rs <= '0';
     lcd_run <= '1';
     STAN_AFTER_WAIT <= INIT_OC;
     WAIT_CLK_DIV <= WAIT_CLK_DIV_120us;
     NEXT_STAN <= WAIT_TIME;
    when INIT_OC =>
     lcd_data <= "00001100";
     lcd_rs <= '0';
     lcd_run <= '1';
     STAN_AFTER_WAIT <= INIT_MS;
     WAIT_CLK_DIV <= WAIT_CLK_DIV_120us;
     NEXT_STAN <= WAIT_TIME;
    when INIT_MS =>
     lcd_data <= "00000110";
     lcd_rs <= '0';
     lcd_run <= '1';
     STAN_AFTER_WAIT <= WAIT_FOR_DATA;
     WAIT_CLK_DIV <= WAIT_CLK_DIV_120us;
     NEXT_STAN <= WAIT_TIME;
    
    when WAIT_FOR_DATA =>
     if ( rxd_ready = '1' ) then
      REC_DATA <= rxd_data;
      if (REC_DATA = "01111111") then
       NEXT_STAN <= CLEAR;
      else
       NEXT_STAN <= WRITE;
      end if;
     end if;
   end case;
  end if;
 end process;
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sterownik.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/uart2lcd/sterownik.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).