polaczenie.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity PRUS1 is
 port (
  rxd: in std_logic;
  clk, reset: in std_logic;
  lcd_BUS: out std_logic_vector (10 downto 0)
 );
end;

architecture logic of PRUS1 is
 signal uart_DATA, lcd_DATA: std_logic_vector (7 downto 0);
 signal uart_REDY, lcd_RS, lcd_RUN: std_logic;
begin
 uart: entity work.UART_RXD(logic)
  generic map(RX_CLK_DIV => 52083) -- 1/9600 s
  port map(
   clk => clk,
   reset => reset,
   
   rxd => rxd,
   
   data_out => uart_DATA,
   data_ready => uart_REDY
  );
 ster: entity work.STEROWNIK(logic)
  generic map(
   WAIT_CLK_DIV_120us => 60000, -- 24
   WAIT_CLK_DIV_5ms => 2500000
  )
  port map(
   clk => clk,
   reset => reset,
   
   rxd_data => uart_DATA,
   rxd_ready => uart_REDY,
   
   lcd_data => lcd_DATA,
   lcd_rs => lcd_RS,
   lcd_run => lcd_RUN
  );
 lcd: entity work.LCD_DRV(logic)
  generic map(
   LCD_CLK_CNT_40ns => 20,
   LCD_CLK_CNT_230ns => 165
  )
  port map(
   clk => clk,
   reset => reset,
   
   data_in => lcd_DATA,
   rs_mode => lcd_RS,
   lcd_run => lcd_RUN,
   
   data_out => lcd_BUS (10 downto 3),
   rs_out => lcd_BUS (0),
   e_out => lcd_BUS (1),
   rw_out => lcd_BUS (2)
  );
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from polaczenie.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/uart2lcd/polaczenie.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).