lcd.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity LCD_DRV is
 generic (
  LCD_CLK_CNT_40ns: natural := 40;
  LCD_CLK_CNT_230ns: natural := 230
 );
 port (
  data_in: in std_logic_vector (7 downto 0);
  rs_mode: in std_logic;
  lcd_run: in std_logic;
  lcd_done: out std_logic;
  clk, reset: in std_logic;
  
  data_out: out std_logic_vector (7 downto 0);
  rs_out, e_out, rw_out: out std_logic
 );
end;


architecture logic of LCD_DRV is
 type STANY is (
  IDLE,
  WAIT_TIME,
  START,
  E_UP,
  E_DOWN
 );
 
 signal LCD_CLK_CNT, LCD_CLK_DIV : integer;
 signal LCD_STATE, LCD_STATE_NEXT, LCD_STATE_AFTER_WAIT : STANY;
 signal LCD_DATA : std_logic_vector (7 downto 0);
 signal LCD_RS : std_logic;
begin
 process (clk, reset)
 begin
  if ( reset = '1' ) then
   LCD_STATE <= IDLE;
  elsif ( falling_edge(clk) ) then
   if (LCD_STATE /= IDLE) then
    LCD_STATE <= LCD_STATE_NEXT;
   else
    if ( lcd_run = '1' ) then
     -- startujemy licznik zwiekszany co LCD_CLK_DIV tak aby rosl o 1 nie czesciej niz co 15 ns
     LCD_STATE <= START;
     LCD_DATA <= data_in;
     LCD_RS <= rs_mode;
    end if;
   end if;
  end if;
 end process;
 
 process (clk) begin
  if( falling_edge(clk) ) then
   case LCD_STATE is
    when START =>
     lcd_done <= '0';
     rs_out <= LCD_RS;
     rw_out <= '0';
     
     LCD_STATE_AFTER_WAIT <= E_UP;
     LCD_CLK_DIV <= LCD_CLK_CNT_40ns;
     LCD_STATE_NEXT <= WAIT_TIME;
    
    when E_UP =>
     data_out <= LCD_DATA;
     e_out <= '1';
     
     LCD_STATE_AFTER_WAIT <= E_DOWN;
     LCD_CLK_DIV <= LCD_CLK_CNT_230ns;
     LCD_STATE_NEXT <= WAIT_TIME;
    
    when E_DOWN =>
     e_out <= '0';
     
     LCD_STATE_AFTER_WAIT <= IDLE;
     LCD_CLK_DIV <= LCD_CLK_CNT_230ns;
     LCD_STATE_NEXT <= WAIT_TIME;
    
    when IDLE =>
     e_out <= '0';
     lcd_done <= '1';
     LCD_CLK_CNT <= 0;
     
     LCD_STATE_NEXT <= START;
    
    when WAIT_TIME =>
     if (LCD_CLK_CNT = LCD_CLK_DIV) then
      LCD_CLK_CNT <= 0;
      LCD_STATE_NEXT <= LCD_STATE_AFTER_WAIT;
     else
      LCD_CLK_CNT <= LCD_CLK_CNT + 1;
     end if;
   end case;
  end if;
 end process;
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from lcd.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/uart2lcd/lcd.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).