stroboskop-sterownik.c

/*
 * program sterownika stroboskopu i kluczy tranzystorowych
 * z funkcją zdalnego sterowania poprzez port RS
 * dla mikrokontrolera Atmega8
 *
 *
 * kompilacja i wgranie przez ISP:
 * avr-gcc -mmcu=atmega8 -Os -o sterownik.o stroboskop.c
 * avr-objcopy -O ihex sterownik.o sterownik.hex
 * uisp -dprog=dapa -dlpt=0x378 --erase --upload --verify --segment=flash if=sterownik.hex
 * w razie problemow warto przeladowac modul odpowiedzialny za obsluge LPT
 *  rmmod lp parport_pc parport ; modprobe parport_pc
 *
 * konfiguracja układu na zewnętrzny kwarc 8MHz (lub troche mniejszy)
 * uisp -dprog=dapa -dlpt=0x378 --wr_fuse_l=0xff
 */

/** MATRYCA LED 12x3:
 R R R R Y W W Y B B B B
 R R R R W Y Y W B B B B
 R R R R Y W W Y B B B B
 
 LUB:
 
 R R R R Y W Y B B B B
 R R R R W Y W B B B B
 R R R R Y W Y B B B B
 
 R = dioda czerwona (PD.4)
 B = dioda niebieska (PD.5)
 Y = dioda zółta (PD.6)
 W = dioda biała (PD.7)
 
 podane piny portu D służą do podłączania tranzystorów sterujących diodami
 **/

// biala, niebieska 0.5k jedna w szereg, dwie rownolegle
// zolta, czerwona 0.33k dwie w szereg

#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

#define STROBOSKOP

/** nagłówki funkcji opóżniających **/
#define F_CPU 3000000UL
#include <util/delay.h>

/** nagłówki mojego formatu transmisji przez RS485 **/
#define DRIVER_CTRL_PORT PORTD
#define DRIVER_CTRL_PIN PD2
#define MY_ADDRES 22

#include "my_rs485_ascii.c"


/** struktura z polami bitowymi odpowiadajacymi kolorm ... **/
volatile struct {
 uint8_t r :1;
 uint8_t b :1;
 uint8_t y :1;
 uint8_t w :1;
} kolory;

/// maski bitowe przechowujące informację o stanie linii
#define STATUS_MAX 5
volatile uint8_t status [STATUS_MAX];
// status[0] - PORTD
// status[1] - PORTC
// status[2] - rejestr U4 (aktywowanego PB4)
// status[3] - rejestr U5 (aktywowanego PB5)
// status[STATUS_MAX-1]
//      - 4 młodsze bity - zabroń migania dla kolejnych kolorów
//      - 4 starsze bity - zabroń stroboskopu dla kolejnych kolorów
//       (ze względów technicznych powoduje to równierz wyłączenie miganie))
//      bit 0 -> R, bit 3 -> W, bit 4 ->R , bit 7 -> W
//      ustawienie na 0xff lub 0xf0 spowoduje stałe świecenie diód stroboskopu

void make_strobe(uint8_t mask){
 _delay_us(30.0);
 PORTB |= mask;
 _delay_us(60.0);
 PORTB &= 0x0f;
}

/** obsluga portu szeregowego **/
// subadres:
//  0 -> IR_LIGHT:1
//  1 -> STROB_R:1
//  2 -> STROB_B:1
//  3 -> STROB_Y:1
//  4 -> STROB_W:1
//
//  5 -> LIGHT_R:1
//  6 -> LIGHT_G:1
//  7 -> LIGHT_B:1
//  8 -> EMERGENCY_LIGHT_1:1
//  9 -> EMERGENCY_LIGHT_2:1
//
// 14 -> SWITCH_Y:1
// 15 -> SWITCH_R:1
// 16 -> SWITCH_B:1
// 17 -> SWITCH_G:1
//
// 10 -> SYGN_B:1
// 11 -> SYGN_Y:1
// 12 -> (REZERWA)
// 13 -> (REZERWA)

void execute_rs_cmd(uint8_t cmd, uint8_t addr, uint8_t param, uint8_t uart_decode_mode) {
 uint8_t addr_ind;
 if (addr > 17) {
  addr_ind = 6;
  addr = addr - 18;
 } else if (addr > 13) {
  addr_ind = 3;
  addr = addr - 14;
 } else if (addr > 9) {
  addr_ind = 2;
  addr = addr - 10;
 } else if (addr > 4) {
  addr_ind = 1;
  addr = addr - 5;
 } else {
  addr_ind = 0;
 }
 switch (cmd) {
  case 0x01: /// read
   if ( (status[addr_ind] & (1 << addr)) != 0 )
    rs_switch_and_send_char('1'); // ON
   else
    rs_switch_and_send_char('0'); // OFF
   break;
  case 0x02: /// on
   status[addr_ind] = status[addr_ind] | (1 << addr);
   break;
  case 0x03: /// off
   status[addr_ind] = status[addr_ind] & ~(1 << addr);
   break;
  case 0x04: /// switch
   status[addr_ind] = status[addr_ind] ^ (1 << addr);
   break;
  case 0x05: /// get status
   if (addr < STATUS_MAX) {
    rs_switch_and_send_8bit_num( status[addr] );
   }
   break;
  case 0x06: /// set status
   if (addr < STATUS_MAX) {
    status[addr] = param;
    addr_ind = addr;
   }
   break;
  case 0x07: /// odczytaj napięcie związane z fotorezystorem
     // odczytaną wartość należy pomnożyć przez 0.1V
     // maksymalny odczyt to 2.55V
   // pomiar ADC
   ADCSRA |= _BV(ADSC);
   // oczekiwanie na zakończenie pomiaru
   while(bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
   // wysłanie wyniku
   rs_switch_and_send_8bit_num( ADCH );
   break;
 }
 switch (addr_ind) {
  case 3:
   PORTB = status[3] & 0x0f;
   make_strobe(0x20);
   break;
  case 2:
   PORTB = status[2] & 0x0f;
   make_strobe(0x10);
   break;
  case 1:
   PORTC = status[1] << 1;
   break;
  case 0:
   PORTD &= 0x07;
   PORTD |= (status[0] << 3 )& 0xf8;
   break;
 }
}#ifdef STROBOSKOP
#define TCNT0_INIT_20ms 256 - (19 * F_CPU / 1000000UL)
uint8_t licznik_timer_20ms = 0;
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) {
 // reinicjalizujemy timer
 TCNT0 = TCNT0_INIT_20ms;
 
 licznik_timer_20ms++;
 
 if (licznik_timer_20ms%8 == 0) {
  // włączamy kolory zółty i biały pod warunkiem że akurat świecą
  PORTD |= kolory.y << 6 | kolory.w << 7;
 } else if (licznik_timer_20ms%4 == 0) {
  // wyłączamy kolory zółty i biały
  PORTD &= (0x3f | status[STATUS_MAX-1]);
 }
 
 if (licznik_timer_20ms%10 == 0) {
  // włączamy kolory czerwony i niebieski pod warunkiem że jest zezwolenie w kolory
  PORTD |= kolory.r << 4 | kolory.b << 5;
 } else if (licznik_timer_20ms%5 == 0) {
  // wyłączamy kolory czerwony i niebieski
  PORTD &= 0xcf | status[STATUS_MAX-1];
 }
 
 if (licznik_timer_20ms == 80)
  licznik_timer_20ms = 0;
}
#endif


main() {
 DDRD = 0xfe;
 status[0]=0x00; // 0x1e -> stroboskop wlaczony
 PORTD = 0;
 
 DDRC = 0xfe;
 status[1]=0x00;
 PORTC = 0;
 
 DDRB = 0xff;
 status[2]=0x00;
 PORTB = 0;
 make_strobe(0x10);
 
 status[3]=0x00;
 PORTB = 0;
 make_strobe(0x20);
 
 kolory.r=0;
 kolory.b=1;
 kolory.y=1;
 kolory.w=0;
 
 /** inicjalizacja ADC **/
 // wewnętrzne źródło odnienienia, interesuje nas 8 starszych bitów konwersja z ADC0 (PC0)
 ADMUX |= _BV(REFS0) | _BV(REFS1) | _BV(ADLAR);
 // aktywacja orazustawienie częstotliwości
 ADCSRA |= _BV(ADEN) | _BV(ADPS0) | _BV(ADPS1);
 
 /** port szeregowy - inicjalizacja **/
 rs_init();

 
#ifdef STROBOSKOP
 // aktywujemy timer dizałający co 20ms
 TIMSK = _BV(TOIE0); // timer generuje przerwania przy przepełnieniu
 TCNT0 = TCNT0_INIT_20ms; // wartość początkowa timera
 TCCR0 = _BV(CS00)|_BV(CS02); // dzielinik zegara systemowego 1024
 sei(); // właczamy globalną obsługe przerwań
#endif
 
 uint8_t licznik_timer_100ms = 0;
 while(1) {
  if (licznik_timer_100ms%19 == 0) {
   // YELOW ON
   kolory.y=(status[0] >> 3) & 0x01;
  } else if ((licznik_timer_100ms-5)%19 == 0) {
   // YELOW OFF
   kolory.y=(status[STATUS_MAX-1] >> 2) & 0x01;
  } else if ((licznik_timer_100ms-8)%19 == 0) {
   // WHITE ON
   kolory.w=(status[0] >> 4) & 0x01;
  } else if ((licznik_timer_100ms-13)%19 == 0) {
   // WHITE OFF
   kolory.w=(status[STATUS_MAX-1] >> 3) & 0x01;
  }
  
  if (licznik_timer_100ms%12 == 0) {
   // RED OFF
   kolory.r=(status[STATUS_MAX-1]) & 0x01;
   // BLUE ON
   kolory.b=(status[0] >> 2) & 0x01;
  } else if (licznik_timer_100ms%6 == 0) {
   // RED ON
   kolory.r=(status[0] >> 1) & 0x01;
   // BLUE OFF
   kolory.b=(status[STATUS_MAX-1] >> 1) & 0x01;
  }
  
  if (++licznik_timer_100ms == 180) {
   licznik_timer_100ms = 0;
  }
  
#ifndef STROBOSKOP
#warning nie zdefiniowano STROBOSKOP - program tylko dla celow testowych - moze byc zaburzone sterowanie nadajnikiem RS485
  // wyświetlenie wyjścia bez nałożenia efektu stoboskopowego
  PORTD = kolory.r << 4 | kolory.b << 5 | kolory.y << 6 | kolory.w << 7;
  // jeżeli zachowamy porządek bitów zgodny z kolory to kompilator
  // to ładnie sobie zoptymalizuje
#endif
  
  // czekamy około 100ms
  uint8_t i=0;
  for (i=0; i<5; i++) _delay_ms(20.0);
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from stroboskop-sterownik.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/stroboskop_LED/stroboskop-sterownik.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).