mikro.c

/**
 
 * program realizujący sterownik ogrzewania akwariowego na bazie mikrokontrolera AT90S2313
 
 * kompilacja i wgranie przez ISP:
 * avr-gcc -mmcu=at90s2313 -Os -o mikro.o mikro.c
 * avr-objcopy -O ihex mikro.o mikro.hex
 * uisp -dprog=dapa -dlpt=0x378 --erase --segment=flash
 * uisp -dprog=dapa -dlpt=0x378 --upload --segment=flash if=mikro.hex
 * uisp -dprog=dapa -dlpt=0x378 --verify --segment=flash if=mikro.hex
 
**/


/** nagłówki ogólne **/

#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/eeprom.h>

#define bool unsigned char
#define sti() sei()

/*
long long czas() { asm( "rdtsc" ); }
void opoznienie( long long l ) {
 l = l * 3012 + czas(); // prędkość procesora w MHz
 while( l > czas() );
}
#define opoznienie(czas) opozniacz(czas * 0.67)
void opozniacz (long l) {
 for (; l; --l ) asm volatile( "" );
}*/

#define F_CPU 7372800UL
#include <util/delay.h>

/** nagłówki LCD **/

#define lcd_send(byte) PORTB = (PORTB | 0x3f) & (byte & 0x3f)
#include "lcd.c"


/** nagłówki OneWire **/

#define onewire_send_zero() DDRB |= 0x40; PORTB &= 0xbf
#define onewire_send_jeden() PORTB |= 0x40; DDRB &= 0xbf
#define onewire_read()    (PINB & 0x40) >> 6
#include "onewire.c"


/** zmienne globalne **/

unsigned char ustawienia[28];/*={0, 0, 22, 25, 18, 33,\
    0x28, 0x46, 0xba, 0x89, 0x0, 0x0, 0x0, 0x61,\
               0, 0, 22, 25, 18, 33,\
    0x28, 0x31, 0x8f, 0x89, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2a};*/
unsigned char temperatura_ascii[24];
unsigned char temp, temp_old, dn, t0, t1, j;
char alarm[2];


/** port szeregowy **/

char uart_buf, uart_set;
SIGNAL( SIG_UART_RECV ) {
 cli();
 
 uart_buf = UDR;
 
 if (uart_set != -1) {
  ustawienia[ uart_set ] = uart_buf;
  uart_set = -1;
  UDR = 'e'; // end set mode
  goto END;
 }
 
 uart_set = (uart_buf & 0x0f) + ((uart_buf >> 4) & 0x01) * 14;
 
 switch (uart_buf & 0xc0) {
  case 0x40:
   UDR = ustawienia[ uart_set ];
   uart_set = -1;
   break;
  case 0x80:
   UDR = 's'; // start set mode
   break;
  case 0xc0:
   for (j=0; j<28; j++) {
    eeprom_write_byte(j, ustawienia[j]);
    eeprom_busy_wait();
   }
   uart_set = -1;
   UDR = 'o'; // ok
   break;
 }
END:
 sti();
}
/*
starsze 4 bity - okreslenie funkcji (get/set/save), urzadzenia
 funkca | urzadzenie
 funkcja:
  0x4 - get
  0x8 - set
  0xc - save
 urzadzenie
  numer urzadzenia od 0x0 do 0x1 (maksymalnie 0x3)
młodze 4 bity - numer wartosci:
 0x0 - temperatura
 0x1 - granica dolna
 0x2 - granica górna
 0x3 - granica alarmu dolna
 0x4 - granica alarmu górna
 0x5 - grzanie (dwa najstarsze bity: 00 = auto, 10 = on, 01 = off)
  // poprzecinkowa czesc temperatury (4 najmlodsze bity)
 0x6 - ROM (0)
 ...
 0xd - ROM (7)
*/
/*
 UCR = 1 << TXEN | 1 << RXEN | 1 << RXCIE;
  // włączenie nadajnika, odbionika UART wraz z generowaniem przerwań
 UBRR = 47; // szybkosc transmisji 9600 bps
 uart_set = -1;
 sti(); // włączenie przerwań
*/


/** sterowanie grzalkami i alarmem **/

void grzanie(unsigned char device, bool on) {
 if (ustawienia[ 5 + 14*dn ] & 0x80) {
  on=1;
 } else if (ustawienia[ 5 + 14*device ] & 0x40) {
  on=0;
 }
 
 if (on) {
  PORTD |= 0x04 << device;
 } else {
  PORTD &= ~(0x04 << device);
 }
}
#define alarm_ON() PORTD |= 0x10
#define alarm_OFF() PORTD &= 0xef
// z jakis powodow nie chial dzialac na PB7
//#define alarm_ON() PORTB |= 0x80
//#define alarm_OFF() PORTB &= 0x7f
//#define alarm_ON() asm volatile( "sbi 0x18,7" )
//#define alarm_OFF() asm volatile( "cbi 0x18,7" )


/** funkcja główna **/

int main() {
 opoznienie (10240);
 DDRB = 0xbf;
 DDRD = 0x1c;
 PORTD = 0x0;
 alarm[0] = 0;
 alarm[1] = 0;
 
 /** odczyt konfiguracji **/
 for (j=0; j<28; j++) {
  ustawienia[j] = eeprom_read_byte(j);
  eeprom_busy_wait();
 }
 
 /** wyświetlacz - inicjalizacja **/
 opoznienie(1000000);
 lcd_send_comand2 (0x2); lcd_send_comand (0x28);
  // Function Set (2 linie 4 bit) = 0010, 0010 10**
 lcd_send_comand (0xc);
  // On-Off Control (bez pokazywania kursora) = 0000 1100
 lcd_send_comand (0x6);
  // Entry Mode Set = 0000 0110

 lcd_first_line();
 lcd_send_string ("  AKWARIUM TERRARIUM ", 24); // jeden wiersz po 24 znaki
 
 
 /** port szeregowy - inicjalizacja **/
 UCR = 1 << TXEN | 1 << RXEN | 1 << RXCIE;
  // włączenie nadajnika, odbionika UART wraz z generowaniem przerwań
 UBRR = 47; // szybkosc transmisji 9600 bps
 uart_set = -1;
 sti(); // włączenie przerwań
 
 
 /** pętla główna **/
 while(1) {
  /** termometry **/
  for (dn=0; dn<2; dn++) {
   // docelowo w glownej i=0,1 termometr + i*8 temperatura_ascii + i*5
   opoznienie(1000000);
   onewire_command(0x44, NULL);

   while ( !onewire_bit(1) );
   send_jeden(); 
   
   opoznienie(1000000);
   onewire_command(0xbe, ustawienia + 6 + 14*dn);
   t0 = onewire_reply();
   t1 = onewire_reply();
   
   temp_old = ustawienia[ 14*dn ];
   temp = ustawienia[ 14*dn ] = t1 << 4 | t0 >> 4;
   if (temp - temp_old > 10 || temp_old - temp > 10) continue;
   
   ustawienia[ 5 + 14*dn ] &= 0xf0;
    // wymazuje po przecinkowa czes temperatury (4 mlodsze bity)
   ustawienia[ 5 + 14*dn ] |= t0 & 0x0f;
    // i zapisuje ponownie
   
   /** generowanie napisu ASCII **/
   temperatura_ascii[ 4 + 10*dn ]='0'; temperatura_ascii[ 5 + 10*dn ]='0';
   itoa( temp , temperatura_ascii + 4 + 10*dn, 10);
   temperatura_ascii[ 6 + 10*dn ]='.';
   itoa( (t0 & 0x0f) * 625 , temperatura_ascii + 7 + 10*dn, 10);
   temperatura_ascii[ 8 + 10*dn ]=' ';
   
   /** podejmowanie decyzji i dzialan **/
   if ( temp < ustawienia[3 + 14*dn] ) {
    // alarm - za zimno
    temperatura_ascii[ 9 + 10*dn ]=185;
    grzanie(dn, 1);
    alarm[dn]++;
   } else if ( temp < ustawienia[1 + 14*dn] ) {
    // zaczynamy grzejemy
    temperatura_ascii[ 9 + 10*dn ]=27;
    grzanie(dn, 1);
    alarm[dn]=0;
   } else if ( temp < ustawienia[2 + 14*dn] ) {
    // temperatura dobra - nie zmieniamy stanu grzania
    temperatura_ascii[ 9 + 10*dn ]=205;
    alarm[dn]=0;
   } else if ( temp < ustawienia[4 + 14*dn] ) {
    // przestajemy grzac
    temperatura_ascii[ 9 + 10*dn ]=26;
    grzanie(dn, 0);
    alarm[dn]=0;
   } else {
    // alarm - za goraco
    temperatura_ascii[ 9 + 10*dn ]=186;
    grzanie(dn, 0);
    alarm[dn]++;
   }
  }
  
  /** obsługa alarmu **/
  if (alarm[0] == 0 && alarm[1] == 0) {
   alarm_OFF();
  } else if (alarm[0] > 0 || alarm[1] > 0) {
   alarm_ON();
  }
  
  /** obsługa LCD **/
  for (dn=0; dn<4; dn++) temperatura_ascii[dn] = ' ';
  for (dn=10; dn<14; dn++) temperatura_ascii[dn] = ' ';
  for (dn=20; dn<24; dn++) temperatura_ascii[dn] = ' ';
  lcd_second_line();
  lcd_send_string (temperatura_ascii, 24);
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from mikro.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/sterownik_ogrzewania/mikro.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).