news.php

<?php

/**
 * Prosty system news'owy wykorzystujący bazę danych MySQL
**/

$admin_pass=""; // haslo umozliwiajace edycje niezaleznie od autora

// informacje konfiguracyjne dostepu do bazy danych
$db_host = "localhost";
$db_database="www-news";
$db_user="";
$db_pass="";

/* INSTALACJA BAZY DANYCH

CREATE TABLE `news` (
 `NID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
 `UID` INT NOT NULL ,
 `time` INT NOT NULL ,
 `body` TEXT NOT NULL ,
 PRIMARY KEY ( `NID` ) 
);

CREATE TABLE `users` (
 `UID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `username` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
 `password` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
 `status` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
 `obrazek` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
 `email` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
 `jabber` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
 PRIMARY KEY ( `UID` ) 
);

*/

// nagłówek strony
echo '<html>
 <head>
  <title>Aktualności/title>
 </head>
 <body>
';

// łączenie z bazą danych
mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
mysql_select_db($db_database);

// funkcja wspierająca obsługę błędów bazy danych
function geterrdesc($sql) {
  $error = mysql_error() . "<BR>Error caused by statement: $sql";
  return $error;
}

// WYSWIETLANIE
if ($_GET['action']!="edit" && $_POST['action']!="save") {

 if ($_GET['search'] != "") {
  $warunek = "WHERE ";
  $slowa = explode(" ", $_GET['search']);
  $ile_slow = count($slowa) - 1;
  $warunek .= "( ";
  for ($i=0; $i<$ile_slow; $i++)
   $warunek .= "instr(concat(body, ' ', title), '$slowa[$i]') <> 0 AND ";
 }

 echo "<table cellpadding=\"4\" border=\"0\" cellspacing=\"1\" width=\"100%\">";
 $kolory[0]="#FFFFFF"; $kolory[1]="#CCCCCC"; $kolor=0;
 
 if ($_GET[start]=="") $start=0; else $start=$_GET[start];

 $sql = "SELECT NID,title,UID,time,body FROM news $warunek ORDER BY time DESC LIMIT $start, 10";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
 while ($news = mysql_fetch_array($query)) {
  echo " <tr bgcolor=\"#333333\">
  <td width=\"15%\">&nbsp;</td>
  <td width=\"85%\"><b><font color=\"#FFFFFF\" size=\"2\">" . $news[title] . "</font></b></td>
 </tr>";
 
  $sql2 = "SELECT UID,username,status,obrazek,email,jabber FROM users WHERE UID=$news[UID]";
  $query2 = mysql_db_query($db_database, $sql2) or die(geterrdesc($sql2));
  $user = mysql_fetch_array($query2);
 
  echo " <tr bgcolor=\"$kolory[$kolor]\">
  <td width=\"15%\" valign=\"top\">
   <font size=\"2\"><b>" . $user[username] . "</b></font><br><center><img src=\"news_img/" . $user[obrazek] . "\" /><br><br><font size=\"1\">" . $user[status] . "</font></center><br><font size=\"1\">wyślij e-mail: <a href=\"mailto:" . $user[email] . "\"><img src=\"news_img/email.gif\" /></a></font><br>&nbsp;
  </td>
  <td width=\"85%\" valign=\"top\"><font color=\"#000000\" size=\"2\">
   <table border=\"0\" width=\"100%\"><tr>
    <td><font size=\"1\">" . date('Y-m-d H:i:s O', $news[time]). "</font></td>
    <td align=\"right\"><a href=\"index.php?action=edit&NID=" . $news[NID] . "\"><img src=\"news_img/edit.gif\" /></a></td></tr></table><hr>
   " . $news[body] . "</font>
  </td>
 </tr>";
  if ($kolor==0) $kolor=1; else $kolor=0;
 }
 
 echo "</table><p align=\"center\">";
 
 if (($start-10) >= 0) echo "<a href=\"index.php?start=" . ($start-10) . "\">nowsze</a> ";
 $sql = "SELECT COUNT(*) FROM news";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
 $news = mysql_fetch_row($query);
 if ($news[0] > $start+10) echo "<a href=\"index.php?start=" . ($start+10) . "\">starsze</a>";
 
 echo "</p>";
 echo "<form name=\"search_form\" method=\"GET\" action=\"index.php\"><p align=\"center\"><input type=\"text\" name=\"search\" size=\"35\"><input type=\"submit\" value=\"Szukaj\"></p></form>";
 echo "<p align=\"center\"><a href=\"index.php?action=edit\">dodaj news'a</a></p>";

} elseif ($_GET['action']=="edit") {

 if ($_GET[NID]=="") $NID=0; else $NID=$_GET[NID];
 
 if ($NID !=0 ) {
  $sql = "SELECT NID,title,UID,body FROM news WHERE NID='$NID'";
  $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
  $news = mysql_fetch_array($query);
  
  $sql = "SELECT UID,username FROM users WHERE UID='$news[UID]'";
  $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
  $user = mysql_fetch_array($query);
 }
 
 echo "<p><b>UWAGA:</b> Możliwość dodawania news'ów posiadają wyłącznie uprawnieniu użytkownicy posiadający konto w systemie.</p>";
 echo "<form name=\"news_form\" method=\"POST\" action=\"index.php\"><table>
 <tr><td>Temat:</td><td><input type=\"text\" name=\"title\" size=\"70\" value=\"$news[title]\"></td></tr>
 <tr><td>Treść:</td><td><textarea name=\"body\" cols=\"70\" rows=\"14\">$news[body]</textarea></td></tr>";
 if ($NID==0) {
  echo " <tr><td>Autor:</td><td><input type=\"text\" name=\"autor\" size=\"35\"></td></tr>";
 } else {
  echo " <tr><td>Usuń:</td><td><input type=\"checkbox\" name=\"delete\" value=\"yes\" /></td></tr>";
  echo " <tr><td>Autor:</td><td>$user[username]</td></tr>";
 }
 echo "<tr><td>Hasło:</td><td><input type=\"password\" name=\"haslo\" size=\"35\"></td></tr>
 <tr><td colspan=\"2\" align=\"center\"><input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"save\"><input type=\"hidden\" name=\"NID\" value=\"$NID\"><input type=\"submit\" value=\"Wyślij\"></td></tr>
</table></form>";

} else {

 if ($_POST[NID]==0) {
  // wstawiamy nowy
  $sql = "SELECT UID,username,password FROM users WHERE username='$_POST[autor]'";
  $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
  $user = mysql_fetch_array($query);
  
  if ($user[password] != $_POST[haslo] || $_POST[haslo]=="") {
   echo "<h2>Błędne hasło</h2></body></html>";
   exit;
  }
  
  $sql = "INSERT INTO news VALUES (NULL, '$_POST[title]', '$user[UID]', '" . time() . "', '$_POST[body]')";
  $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
  
  echo "<h2>News został dodany</h2>";
 
 } else {
  // aktualizujemy
  $sql = "SELECT NID,UID FROM news WHERE NID='$_POST[NID]'";
  $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
  $news = mysql_fetch_array($query);
  
  $sql = "SELECT UID,password FROM users WHERE UID='$news[UID]'";
  $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
  $user = mysql_fetch_array($query);
  
  if (($user[password] != $_POST[haslo] && $admin_pass != $_POST[haslo]) || $_POST[haslo]=="") {
   echo "<h2>Błędne hasło</h2></body></html>";
   exit;
  }
  
  if ($_POST[delete]=="yes") {
   $sql = "DELETE FROM news WHERE NID='$_POST[NID]'";
   $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
  
   echo "<h2>News został usunięty</h2>";
  } else {
   $sql = "UPDATE news SET title='$_POST[title]', body='$_POST[body]' WHERE NID='$_POST[NID]'";
   $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(geterrdesc($sql));
  
   echo "<h2>News został zmieniony</h2>";
  }
 }

}

echo "</body></html>";
?> 
 

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from news.phpCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/news.php) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).