generate-oai-pmh-dc.php

<?php

/** KONFIG **/
// łączenie się z bazą danych
define('CONNECTION_STRING', 'host=localhost port=5432 dbname=dirop user=diropusr');
// URL tego pliku - poprzedza ściezki wykozystywane w systemie
define('DIROP_SCRIPT_PATH', '/pl');
// URL serwera na którym zainstalowany jest system
define('DIROP_FULL_URL_PREFIX', 'http://dir.icm.edu.pl');if ($_SERVER["argc"] == 2 ) {
 $volume_id = $_SERVER["argv"][1];
} else {
 echo "USAGE: php " . $_SERVER["argv"][0] . " VOLUME\n";
 exit;
}

define('BOOK_INFO_SELECT', 'b.book_id, b.single_vid, v.volume_id, b.title AS "b.title", b.url AS "b.url", v.title AS "v.title", v.url AS "v.url", dc_title, dc_creator, dc_subject_and_keywords, dc_description, dc_publisher, dc_contributor, dc_date, info_category, b.extra AS "b.extra"');
define('BOOK_INFO_SELECT_FROM', 'book AS b JOIN volume AS v ON v.book_id=b.book_id');

$baza_danych = pg_connect(CONNECTION_STRING) or error('db_connect');

$SQL = 'SELECT '. BOOK_INFO_SELECT .' FROM '. BOOK_INFO_SELECT_FROM ." WHERE v.volume_id=$volume_id";
$result = pg_query($baza_danych, $SQL) or error('db_query', $SQL);

$num_rows = pg_num_rows($result);
if ($num_rows == 1) {
 $BOOK_INFO = pg_fetch_array($result, null, PGSQL_ASSOC);
 
 /// ustawienie zmiennych zależnych od wielovolumowości
 if ($BOOK_INFO['single_vid'] >= -1) {
  $name = $BOOK_INFO['v.url'] . ".xml";
  $url = DIROP_FULL_URL_PREFIX . DIROP_SCRIPT_PATH . "/" . $BOOK_INFO['v.url'];
 } else {
  $name = $BOOK_INFO['b.url'] . "-" . $BOOK_INFO['v.url'] . ".xml";
  $url = DIROP_FULL_URL_PREFIX . DIROP_SCRIPT_PATH . "/" . $BOOK_INFO['b.url'] . "/" . $BOOK_INFO['v.url'];
 }
 
 $xml = '<?xml version="1.0"?>
<oaidc:dc xmlns="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
     xmlns:oaidc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
               http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"
>
 <title xml:lang="pl">' . $BOOK_INFO['dc_title'] . '</title>
 <creator xml:lang="pl">' . $BOOK_INFO['dc_creator'] . '</creator>
 <subject xml:lang="pl">' . $BOOK_INFO['dc_subject_and_keywords'] . '</subject>
 <description xml:lang="pl">' . $BOOK_INFO['dc_description'] . '</description>
 <publisher xml:lang="pl">' . $BOOK_INFO['dc_publisher'] . '</publisher>
 <contributor xml:lang="pl">' . $BOOK_INFO['dc_contributor'] . '</contributor>
 <date xml:lang="pl">' . $BOOK_INFO['dc_date'] . '</date>
 <identifier>' . $url . '</identifier>
</oaidc:dc>
';
 $xml = str_replace ("&", "&amp;", $xml);
 $fp = fopen($name, 'w');
 fwrite($fp, $xml);
 fclose($fp);
 echo "OK: results for volume_id=$volume_id saved in $name \n";
} else {
 echo "ERROR: for volume_id=$volume_id pg_num_rows is $num_rows \n";
}

?>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from generate-oai-pmh-dc.phpCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license
"Copyright (c) 2005-2008, ICM UW (http://www.icm.edu.pl/)"

Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/icm-dirop/generate-oai-pmh-dc.php) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).