output_uC.c

#include "output_uC.h"

#include <stdlib.h>
#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

int output_uC_init(config_t *config) {
 int tty_dev;
 struct termios term;
 
 tty_dev = open (config->output_device_name, O_RDWR);
 if (tty_dev < 0) {
  perror("Opening serial port");
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 
 tcgetattr (tty_dev, &term);
 term.c_iflag = IGNBRK | IGNPAR;
 term.c_oflag = term.c_lflag = term.c_line = 0;
 term.c_cflag = CS8 | CREAD | CLOCAL | HUPCL | tty_device_speed;
 tcsetattr (tty_dev, TCSAFLUSH, &term);
 
 return tty_dev;
}

void output_uC_write(int tty_dev, signal_t *signal) {
 if ( write(tty_dev, signal->data, 2*signal->num_of_sample) < 2*signal->num_of_sample )
  fputs("error in write to serial device", stderr);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from output_uC.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/generator/output_uC.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).