game_serwer_info.php

<?php 
/**
 * skrypt służy do umieszczania wpisów informacyjnych w bazie danych
 * oraz wyświetlania zaakceptowanych wpisów, obsługuje także akceptację wpisów
 *
 * zawsze wyświetlany jest minimum 1 wpis (o najbliższej dacie),
 * wyświetlane są wszystkie w pisy o dacie w przeciągu najbliższych 24 h
 * wpisy o dacie o 1 godzinie w przeszłość są automatycznie kasowane
 *
 * system opracowany dla portalu http://emergency.gry-online.pl
 *
**/
?>

<html>
<head><title>system informacji o serwerach gry</title></head>
<body>

<?php

/// protrect for sql injection
function protect_sql($sql) {
 return strtr($sql, ";'\"()", "_____");
}


/** konfiguracja bazy danych **/

$db_host = "localhost";
$db_database="";
$db_user="";
$db_pass="";

$URL_SKRYPTU="";


/** INSTALACJA BAZY DANYCH

CREATE TABLE `serwery` (
 `SID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` VARCHAR( 55 ) NOT NULL ,
 `nick` VARCHAR( 55 ) NOT NULL ,
 `mods` VARCHAR( 255 ) ,
 `time` INT NOT NULL ,
 `accept` INT(1) NOT NULL,

 PRIMARY KEY ( `DID` )
);

**/

function err_info($sql) {
  return "<p>" . mysql_error() . "<br />Błąd spowodowany poleceniem SQL:<br />" . $sql . "</p>";
}

require_once("./inc/functions.inc.php");
function is_authorised() {
 //return check_login($_SESSION['username'], $_SESSION['md5_password']);
 return check_login($_COOKIE["username"], $_COOKIE["md5_password"]);
}

///
/// dodawanie nowego wpisu
///
if ($_POST["action"]=="add") {
 mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
 mysql_select_db($db_database);
 
 $time = $_POST["date"] + $_POST["hour"] * 3600 + $_POST["minuts"] * 60;

 $sql = "INSERT INTO serwery SET name='" . protect_sql($_POST["name"]) . "' , nick='" . protect_sql($_POST["nick"]) . "' , mods='" . protect_sql($_POST["mods"]) . "' , time='" . $time . "', accept='0'";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(err_info($sql));
 echo "<p>Informacja została pomyślnie dodana do bazy. Po zatwierdzeniu jej przez zespół redakcyjny ukaże się na stronie.<br /><br /><a href=\"$URL_SKRYPTU\">powrót do strony głównej</a></p>";

///
/// formularz dodawania
///
} else if ($_GET["action"]=="add_form") {
 ?>
 <p>Wpisz informacje o stawianym serwerze:</p>
 <form method="post" action="">
  <input type="hidden" name="action" value="add" />
  <p>Nazwa serwera: <input type="text" name="name" size="25" maxlength="25" />
   <br />Nick założyciela: <input type="text" name="nick" size="25" maxlength="25" />
   
   <br />Wykorzystywane mody: <input type="text" name="mods" size="25" maxlength="250" />
   
   <br />Data: <select name="date"> <?php
   $czas = time();
   $dzien = mktime (0, 0, 0, date('m', $czas), date('d', $czas), date('Y', $czas));
   for ($i=0; $i<14; $i++) {
    $czas_new = $dzien + 86400 * $i;
    echo "    <option value=\"$czas_new\">" . date('Y-m-d', $czas_new) . "</option>\n";
   }
   ?></select>
   <br />Godzina: <select name="hour">
    <option value="0">0</option>
    <option value="1">01</option>
    <option value="2">02</option>
    <option value="3">03</option>
    <option value="4">04</option>
    <option value="5">05</option>
    <option value="6">06</option>
    <option value="7">07</option>
    <option value="8">08</option>
    <option value="9">09</option>
    <option value="10">10</option>
    <option value="11">11</option>
    <option value="12">12</option>
    <option value="13">13</option>
    <option value="14">14</option>
    <option value="15">15</option>
    <option value="16">16</option>
    <option value="17">17</option>
    <option value="18">18</option>
    <option value="19">19</option>
    <option value="20">20</option>
    <option value="21">21</option>
    <option value="22">22</option>
    <option value="23">23</option>
   </select> Minuty: <select name="minuts">
    <option value="0">00</option>
    <option value="5">05</option>
    <option value="10">10</option>
    <option value="15">15</option>
    <option value="20">20</option>
    <option value="25">25</option>
    <option value="30">30</option>
    <option value="35">35</option>
    <option value="40">40</option>
    <option value="45">45</option>
    <option value="50">50</option>
    <option value="55">55</option>
    <option value="60">60</option>
   </select>
   
   <br /><br /><input type="submit" value="Dodaj" />
  </p>
 </form>
 <?php

///
/// lista wpisów do moderacji
///
} else if ($_GET["action"]=="show_moderate" && is_authorised()) {
 mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
 mysql_select_db($db_database);
 
 echo "<h2>Wpisy czekające na zaakceptowanie</h2>";
 $sql = "SELECT * FROM serwery WHERE accept='0'";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(err_info($sql));
 while ($serwer = mysql_fetch_array($query)) {
  echo "<p>Nazwa: " . $serwer["name"] . "<br>Nick: " . $serwer["nick"];
  echo "<br>Mody: " . $serwer["mods"] . "<br>Data: " . date('Y-m-d H:i', $serwer["time"]);;
  echo "<a href=\"?action=accept&amp;SID=" . $serwer["SID"] . "\">Zaakceptuj</a>";
  echo "<a href=\"?action=delete&amp;SID=" . $serwer["SID"] . "\">Usuń</a>";
 }
 
 echo "<h2>Wpisy zaakceptowane</h2>";
 $sql = "SELECT * FROM serwery WHERE accept='1'";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(err_info($sql));
 while ($serwer = mysql_fetch_array($query)) {
  echo "<p>Nazwa: " . $serwer["name"] . "<br>Nick: " . $serwer["nick"];
  echo "<br>Mody: " . $serwer["mods"] . "<br>Data: " . date('Y-m-d H:i', $serwer["time"]);;
  echo "<a href=\"?action=delete&amp;SID=" . $serwer["SID"] . "\">Usuń</a>";
 }


///
/// akceptacja wpisu
///
} else if ($_GET["action"]=="accept" && is_authorised()) {
 mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
 mysql_select_db($db_database);
 
 $sql = "UPDATE serwery SET accept='1' WHERE SID='" . $_GET["SID"] . "'";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(err_info($sql));
 echo "<p>Zaakceptowany<br /><br /><a href=\"?action=show_moderate\">powrót do listy</a></p>";

///
/// potwierdzenie usuniecia wpisu
///
} else if ($_GET["action"]=="delete" && is_authorised()) {
 echo "<h2>Na pewno usunąć?</h2><p><a href=\"?action=delete_yes&amp;SID=" . $_GET["SID"] . "\">TAK</a><br /><br /><a href=\"?action=show_moderate\">NIE</a></p>";

///
/// usuniecie wpisu
///
} else if ($_GET["action"]=="delete_yes" && is_authorised()) {
 mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
 mysql_select_db($db_database);
 
 $sql = "DELETE FROM serwery WHERE SID='" . $_GET["SID"] . "'";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(err_info($sql));
 echo "<p>Usunięty<br /><br /><a href=\"?action=show_moderate\">powrót do listy</a></p>";


///
/// wyświetlane wpisy
///
} else {
 mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
 mysql_select_db($db_database);
 
 $czas_del = time() - 3600;
 $czas_show = time() + 86400;
 $time_show2 = time() + 1209600;
 $i=0; $ctrl=0;
 
 $sql = "SELECT * FROM serwery WHERE accept='1' ORDER BY time DESC";
 $query = mysql_db_query($db_database, $sql) or die(err_info($sql));
 while ($serwer = mysql_fetch_array($query)) {
  $i++;
  /// jeżeli założony godzinę temu usuwamy
  if ($serwer["time"] < $czas_del) {
   $sql2 = "DELETE FROM serwery WHERE SID='" . $serwer["SID"] . "'";
   $query2 = mysql_db_query($db_database, $sql2) or die(err_info($sql2));
  
  /// Pokazujemy najbliższy lub wszystkie z najbliższych 24 godzin
  } else if ( $serwer["time"] < $czas_show || ($i == 1 && $serwer["time"] < $time_show2 ) {
   echo "<p>Nazwa: " . $serwer["name"] . "<br>Nick: " . $serwer["nick"];
   echo "<br>Mody: " . $serwer["mods"] . "<br>Data: " . date('Y-m-d H:i', $serwer["time"]);
   $ctrl=1;
  }
 }
 if ($ctrl==0) {
  echo "<p>brak serwerow w przeciagu najblizszych 1209600 sekund ;-)</p>"
 }
}

?>
</body>
</html>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from game_serwer_info.phpCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/game_serwer_info.php) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).