CommonsConfig-base.sh

#!/bin/bash

# włączenie konfiguracji
. $HOME/.CommonsConfig.conf

switch_bzr() {
 if [ -L .bzr ]; then
  /bin/rm .bzr
 elif [ -e .bzr ]; then
  print_error "`pwd`/.bzr exists but is not a symbolic link"
  exit
 fi
 ln -s .CommonsConfig-BZR-$1 .bzr
}

show_maanged_files() {
 for repo in $BZR_REPO_LIST; do
  echo "BZR - $repo:"
  switch_bzr "$repo"
  bzr ls -r last:1 | while read l; do echo " $l"; done
 done
 echo "SSHFS:"
 echo "$SSHFS_LINK_LIST" | while read r l; do echo " $l (as $r)"; done
}# funkcja wypisująca komunikat o błedzie (na konsolę i poprzez kdialog
print_error() {
 echo -e "\\033[1;31mERROR: $1\\033[0m"
 kdialog --error "$1"
}

print_timeout_error() {
 print_error "$2" &
#  sleep $1
#  kill %1
}

progress_bar_run() {
 dcopserver
 progress_bar_info="$1"
 progress_bar_progress=0
 progress_bar=`kdialog --progressbar \
  "$progress_bar_info:                                " $2`
 progress_bar=`dcopclient "$progress_bar"`
}
progress_bar_update() {
 progress_bar_progress=$(( $progress_bar_progress + 1 ))
 dcop $progress_bar ProgressDialog setProgress $progress_bar_progress
 dcop $progress_bar ProgressDialog setLabel "$progress_bar_info: $1"
}
progress_bar_close() {
 dcop $progress_bar ProgressDialog close
}start_CommonsConfig() {
 progress_bar_run "starting commons config system" $(( `echo $BZR_REPO_LIST | wc -w` + 3 ))
 cd
 
 echo '*' > .bzrignore
 
 # aktualizacja danych z repozytoriów BZR
 for repo in $BZR_REPO_LIST; do
  progress_bar_update "upgrade BZR \"$repo\" repo"
  switch_bzr "$repo"
  bzr pull "sftp://$BZR_HOST/$BZR_REMOTE_DIR/$repo"
  bzr up
 done
 
 progress_bar_update "mounting SSHFS resources"
 
 # sprawdzamy czy zamontowany SSHFS
 if mount | grep .CommonsConfig-SSHFS > /dev/null; then
   echo "SSH-FS is mounted"
 else
  # montowanie SSHFS
  if [ -L .CommonsConfig-SSHFS ]; then
   /bin/rm .CommonsConfig-SSHFS
  fi
  mkdir -p .CommonsConfig-SSHFS
  sshfs -o workaround=rename "$SSHFS_HOST:$SSHFS_REMOTE_DIR" .CommonsConfig-SSHFS
  
  # jeżeli montowanie sshfs się nie udało to korzystamy z kopii lokalnej
  if [ $? != 0 ]; then
   print_error "Unable to mount $SSHFS_HOST:$SSHFS_REMOTE_DIR via sshfs. Use bzr local reposity."
   
   # zwolnienie katalogu
   if ! rmdir .CommonsConfig-SSHFS; then
    mv .CommonsConfig-SSHFS .CommonsConfig-SSHFS.error_backup_`date +"%s"`
   fi
   
   # utwotrzenie dowiązania
   ln -s .CommonsConfig-SSHFS.local_backup .CommonsConfig-SSHFS
  fi
 fi
 
 # tworzenie dowiązań do danych na SSHFS
 progress_bar_update "prepare link to SSHFS resources"
 echo "$SSHFS_LINK_LIST" | while read remote local; do
  if [ -L "$local" ]; then
   /bin/rm "$local"
  elif [ -e "$local" ]; then
   print_error "$local is not symlink"
   if [ -e ~/.CommonsConfig-SSHFS/$remote ]; then
    mv "$local" "$HOME/.CommonsConfig-SSHFS/$remote.`date +"%s"`"
    mv "$local" "$local.`date +"%s"`"
   else
    cp -r "$HOME/$local" "$HOME/.CommonsConfig-SSHFS/$remote" &&
     mv "$local" "$local.`date +"%s"`"
   fi
  fi
  ln -s "$HOME/.CommonsConfig-SSHFS/$remote" "$HOME/$local"
 done
 
 progress_bar_close
}

stop_CommonsConfig() {
 progress_bar_run "stoping commons config system" $(( `echo $BZR_REPO_LIST_AUTOPUSH | wc -w` + 2 ))
 
 progress_bar_update "updating local copy of SSHFS"
 rsync -rltu ~/.CommonsConfig-SSHFS/ ~/.CommonsConfig-SSHFS.local_backup/
 
 # aktualizacja danych z repozytoriów BZR
 for repo in $BZR_REPO_LIST_AUTOPUSH; do
  progress_bar_update "pushing BZR \"$repo\" repo"
  switch_bzr "$repo"
  bzr_auto_add "$repo"
  bzr ci -m "automatyczna auktaulizacja" > /tmp/$PPID.bzr-$repo-ci.stdout 2>/tmp/$PPID.bzr-$repo-ci.stderr
  if [ $? -ne 0 -a $? -ne 3 ]; then #FIXME sprawdzic kod powr przy prawdziwych błędach
   error=`cat /tmp/$PPID.bzr-$repo-ci.stderr`
   print_timeout_error 30 "push_bzr: $error"
  fi
  
  bzr push "sftp://$BZR_HOST/$BZR_REMOTE_DIR/$repo" > /tmp/$PPID.bzr-$repo-push.stdout 2>/tmp/$PPID.bzr-$repo-push.stderr
  if [ $? -ne 0 ]; then
   error=`cat /tmp/$PPID.bzr-$repo-push.stderr`
   print_timeout_error 30 "push_bzr: $error"
  fi
 done
 
 progress_bar_close
}

# funkcja instalująca system
install_mount_script() {
 # instalacja skryptu montującego dla KDE
 # możnaby także dopisać w ~/.bash_profile
 #  if [ "$DISPLAY" != "" ]; then MOUNT_CMD fi
 mkdir -p $HOME/.kde/env
 echo "#!/bin/bash
 
 $HOME/.CommonsConfig-base.sh start
 " > $HOME/.kde/env/commons-config-mount.sh
 chmod +x $HOME/.kde/env/commons-config-mount.sh
 
 # instalacja skryptu odmontowywującego dla KDE
 # możnaby także dopisać w ~/.bash_logout
 #  if [ "$DISPLAY" != "" ]; then UMOUNT_CMD fi
 # ale KDE nie uwzględnia tego pliku
 mkdir -p $HOME/.kde/shutdown
 echo "#!/bin/bash
 
 $HOME/.CommonsConfig-base.sh stop
 " > $HOME/.kde/shutdown/commons-config-umount.sh
 chmod +x $HOME/.kde/shutdown/commons-config-umount.sh
}

case $1 in
 "start")
  start_CommonsConfig
 ;;
 "stop")
  stop_CommonsConfig
 ;;
esac

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from CommonsConfig-base.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/commons_config_system/CommonsConfig-base.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).