CommonsConfig-addionals.sh

#!/bin/bash

# funkcja wypisująca komunikat w okienkach dialogowych KDE
# dostosowuje typ komunikatu do jego wielkości
# (czy sam komunikat z z dodatkowym info z podanych plików)
# wymaga przekierowanie wyjść do plików poptrzez
# exec 2> /tmp/log_stderr.${PPID}pid 1> /tmp/log_stdout.${PPID}pid
# lub przekierowania w komendach
print_msg() {
 if [ -s "/tmp/log_stderr.${PPID}pid" -o -s "/tmp/log_stdout.${PPID}pid" ]; then
  kdialog --textinputbox "$1:" \
   "`cat /tmp/log_stderr.${PPID}pid; echo -e "\n==============\n"; cat /tmp/log_stdout.${PPID}pid`"
 else
  kdialog --msgbox "$1"
 fi
 :> /tmp/log_stderr.${PPID}pid
 :> /tmp/log_stdout.${PPID}pid
}

# funkcja pakująca linki z katalogu wraz z pakowaniem ich celów
# gdy cel jest w $HOME to pomijamy $HOME w ścieżce
link_dir_backup() {
 pushd $HOME > /dev/null
 # pakowanie linków
 tar -cf /tmp/konfiguracja.${PPID}pid.tar `echo "$1" | grep ^$HOME | sed "s%^$HOME/*%%g"`
 # lista celów linków
 FULL_LIST=`find "$1" -type l | while read f; do readlink -f "$f"; done`
 # pakujemy cele linków - jeżeli w $HOME to bez początkowej ścieżki (musi być uruchamiane w $HOME)
 tar -rf /tmp/konfiguracja.${PPID}pid.tar \
  `echo "$FULL_LIST" | grep ^$HOME | sed "s%^$HOME/*%%g"`\
  `echo "$FULL_LIST" | grep -v ^$HOME`
 # kopiuuemy + komounikat
 move_backup /tmp/links.${PPID}pid.tar "$2" "tar"
 popd > /dev/null
}

##############################################
## FUNKCJE EKSPORTU DO PRZENOŚNEJ POSTACI ##
##############################################

# funkcja eksportująca klucze GnuPG
gpg_export() {
 gpg --list-keys | awk '
  $1=="pub" {
   split($2, tmp, "/"); ctrl=tmp[2];
  }
  $1=="uid" && ctrl!=0 {
   tmp2=""
   for(i=2; i<=NF; i++)
    tmp2=sprintf("%s %s",tmp2, $i)
   printf("%s %s\n" , tmp2, ctrl)
   ctrl=0
  }
 ' | while read key_name; do
  key_id=${key_name/*</}
  key_id=${key_id/>*/}
  key_file=${key_name// /_}
  key_file=${key_file/<*>/}
  key_file=`echo $key_file | tr '/' '_'`".asc"
  
  gpg -a --export $key_id > "/tmp/key_exp.${PPID}pid"
  move_backup "/tmp/key_exp.${PPID}pid" "$1/$key_file" "asc"
 done
}

# funkcja exportująca certyfikaty S-MIME
x509_export() {
 # zaimportowane i wymienione w trustlist.txt muszą być także CA dołączone do systemu (np. z przeglądarkami WWW)
 # musza posiadać relax (dalej nie są sprawdzane), podobnie jak nieautoryzowanych CA (np. własny)
 # dla oficjalnych CA dodałem dodatkową flagę po relax - CA
 egrep -v 'relax[\t ]+CA' ~/.gnupg/trustlist.txt |cut -f1 -d' ' | while read key_finger; do
  key_file=`gpgsm -a -k $key_finger | grep 'Subject:' | awk 'BEGIN {RS="/"; FS="="} $1=="CN" {print $2}'`
  key_file="$key_file ${key_finger//:/}.pem"
  
  gpgsm -a --export $key_finger > "/tmp/key_exp.${PPID}pid"
  move_backup "/tmp/key_exp.${PPID}pid" "$1/$key_file" "pem"
 done 
}

# funkcja tworząca linki o nazwach opartych na polu FN w katalogu zadanym przez $1 do plików v-card w katalogu zadanym przez $2
vcf_export() {
 rm -f "$1"/*
 pushd "$1" > /dev/null
 for f in "$2"/*; do
  name="`grep '^FN:' "$f" | cut -f 2- -d':' | tr ' ' '_' | tr -d '\n\r'`.vcf"
  echo "$f ->> $name"
  if [ "$name" != "" -a ! -e "$name" ]; then
   rsync "$f" "$name"
  else
   rsync "$f" .
  fi
 done
 popd > /dev/null
}

# funkcja eksportu do ludzkiej postaci (klucze szyfrujące)
prepare_userfriendly_dir() {
 rm -f $1/PrivateArchive/Cryptography/pgp/*
 gpg_export "$1/PrivateArchive/Cryptography/pgp"
 
 rm -f $1/PrivateArchive/Cryptography/x509/*
 x509_export "$1/PrivateArchive/Cryptography/x509"
 
 rsync "$HOME/.ssh/known_hosts" "$1/PrivateArchive/Cryptography/ssh/known_hosts"
 
 vcf_export "$1/PrivateArchive/AddressBook" "$SSHFS_MOUNT_DIR/configs/addressbook-dir"
 
 print_msg "Eksport OpenPGP, X509, SSH i AddressBook zakończony"
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from CommonsConfig-addionals.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/commons_config_system/CommonsConfig-addionals.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).