jabber_info_server.c

/*
 * program stworzony w oparciu o program mojego autorstwa "jabber_view.c"
 * (pobierający i wyświetlający komunikaty IM sieci Jabber z bazy danych MySQL)
 * jest serwerem informacji dla (energooszczędnego) klijenta opartego na
 * mikrokontrolerze z interfejsem Ethernetowskim
 *
 * program wysyła okresowo komunikaty UDP z informacją o aktualnym czasie (UTC)
 * oraz liczba wiadomości przechowywanych dla danego użytkownika,
 * umożliwia on ponadto połączenie się po TCP celem pobrania treści przechowywanych wiadomości
 *
 *
 * program wywolany bez żadnych parametrów spróbuje pozyskać nazwę użytkownika
 * uruchamiającego i wykorzystać ją do pobrania danych o wiadomościach jabbera
 *
 * kompilacja: gcc jabber_info_server.c -o jabber_info_server -lmysqlclient -lpam -lpam_misc -lpthread
 *
 */

// UWAGA: wkompilowane na stale do pliku binarnego haslo jest bardzo latwo z niego wyciagnac !!!
// dlatego znacznie lepiej aby bylo ono w osobnym pliku do odczytu tylko dla uzytkownika
// na prawch ktorego chodzi ten program (z ustawionym suid - oczywiscie nie root)
// i aby bylo czytane z tego pliku konfiguracyjnego ...
//#define _haslo_do_bazy_danych_ ""
//#define _plik_z_haslem_do_bazy_danych_ "/etc/jabberd2/db_pass"

#define _SERWER_NAME_ "n17.waw.pl"
#define _PORT_ 3333
#define _PORT_UDP_ 4444
#define _IP_ "192.168.0.100"
#define BUF_SIZE 255
#define QUERY_SIZE 10

#include <security/pam_appl.h>
#include <security/pam_misc.h>
#include <mysql/mysql.h>
#include <stdio.h>

#include <pwd.h>
#include <unistd.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <errno.h>

#include <pthread.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/ip.h>

/** zmienne globalne **/
char not_send_udp;
char buf[BUF_SIZE];
char query[100];
char query_udp[100];
#ifndef _haslo_do_bazy_danych_
 char _haslo_do_bazy_danych_ [255];
#endif


/** przetwarzanie wiadomosci zapisanej w XML **/
void parse_jabber_xml(char *napis0, char **parse_res){
 char *napis1, *napis2, *napis3;
 
 // find time info
 napis2 = strstr(napis0, "stamp='");
 if (napis2 != NULL) {
  napis2 += 7;
  parse_res[3] = napis2;
  
  if ( strstr(napis1, ">") < napis2 )
   parse_res[0] = NULL;
  
  // find end from time stamp
  napis3 = strstr(napis2, "'");
 }

 // find start from JID
 napis1 = strstr(napis0, "<message ");
 if (napis1 == NULL)
  return;
 napis2 = strstr(napis1, "from='");
 if (napis2 != NULL) {
  napis2 += 6;
  parse_res[0] = napis2;
  
  if ( strstr(napis1, ">") < napis2 )
   parse_res[0] = NULL;
  
  // find end from JID
  napis1 = strstr(napis2, "'");
  napis2 = strstr(napis2, "/");
  if (napis2<napis1) {
   *napis2 = '\0';
   napis0 = napis2 +1;
  } else {
   *napis1 = '\0';
   napis0 = napis1 +1;
  }
 }

 // find start subject
 napis1 = strstr(napis0, "<subject>");
 if (napis1 != NULL) {
  napis1 += 6;
  parse_res[1] = napis1;
  
  // find end subject
  napis1 = strstr(napis1, "</subject>");
  *napis2 = '\0';
  napis0 = napis2 + 1;
 }

 // find start message
 napis1 = strstr(napis0, "<body>");
 if (napis1 != NULL) {
  napis1 += 6;
  parse_res[2] = napis1;
  
  // find end message
  napis1 = strstr(napis1, "</body>");
  *napis1 = '\0';
 }
 
 // mark end of time
 *napis3 = '\0';
}

/** wątek odpowiedzialny z wysyłanie informacji UDP **/
int send_udp_info() {
 char udp_buf[36];
 time_t timestamp;
 struct tm czas;
 
 int sh_udp = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
 if (sh_udp<0) {
  fprintf(stderr, "%s\n", strerror(errno));
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 struct sockaddr_in to;
 to.sin_family=PF_INET;
 to.sin_port=htons(_PORT_UDP_);
 inet_aton(_IP_, &to.sin_addr);
 
 /** pobieranie dancyh **/
 while (1) {
  MYSQL mysql_connection_udp;
  MYSQL_RES *result_udp;
  MYSQL_ROW row_udp;
  mysql_init(&mysql_connection_udp);
  mysql_real_connect(&mysql_connection_udp, "localhost", "jabberd2",
   _haslo_do_bazy_danych_, "jabberd2", 3306, NULL, 0);
  
  mysql_real_query(&mysql_connection_udp, query_udp, strlen(query_udp));
  result_udp = mysql_use_result(&mysql_connection_udp);
  row_udp=mysql_fetch_row(result_udp);
  
  /** czas i wysylka **/
  time(&timestamp);
  gmtime_r(&timestamp, &czas);
  
  sprintf(udp_buf, "%.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d\n%s wiadomosc%s",
   czas.tm_year+1900, czas.tm_mon+1, czas.tm_mday, czas.tm_hour, czas.tm_min,
   row_udp[0], atoi(row_udp[0])==1?"":"i");
  //puts(udp_buf);
  sendto(sh_udp, udp_buf, strlen(udp_buf), 0, (struct sockaddr *) &to, sizeof(struct sockaddr_in));
  
  mysql_close(&mysql_connection_udp);
  
  sleep(60);
  while(not_send_udp)
   sleep(60);
 }
}

int main(int argc, char *argv[]) { // pierwszy argument - uzytkownik , STDIN - haslo
 char * username;
 struct passwd *userstr;
 
 if (argc == 2) {
  /** autoryzacja użytkownika **/
  
  username = argv[1];
  
  struct pam_conv conv = {misc_conv, NULL};
  pam_handle_t *pam = NULL;
 
  int pam_connection = pam_start("jabberd", username, &conv, &pam);
  
  if (pam_authenticate(pam, 0) != PAM_SUCCESS) {
   fprintf(stderr, "Błąd autoryzacji użytkownika\n");
   return -1;
  } else fprintf(stderr, "OK\n");
  
  pam_end(pam, pam_connection);
 } else {
  /** pobieranie nazwy aktualnego uzytkownika **/
  
  userstr = getpwuid( getuid() );
  if (userstr)
   username = userstr->pw_name;
 }
 
 sprintf(query,
  "SELECT `xml` FROM `queue` WHERE `collection-owner`='%s@%s' ORDER BY `object-sequence`",
  username, _SERWER_NAME_);
 sprintf(query_udp,
  "SELECT COUNT(*) FROM `queue` WHERE `collection-owner`='%s@%s'",
  username, _SERWER_NAME_);
 
 /** polaczenie i obsluga MySQL **/

#ifndef _haslo_do_bazy_danych_
 FILE *plik;
 plik=fopen(_plik_z_haslem_do_bazy_danych_, "r");
 fgets( _haslo_do_bazy_danych_, 254, plik );
 int ostatni = strlen(_haslo_do_bazy_danych_) - 1;
 _haslo_do_bazy_danych_[ostatni]='\0';
#endif

 
 /** wątek informacji UDP **/
 pthread_t watek1;
 not_send_udp = 0;
 pthread_create( &watek1, 0, send_udp_info, NULL );
 
 
 /** nasłuchiwanie TCP **/
 int res;
 
 // gniazdo ...
 int sh = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 if (sh<0) {
  fprintf(stderr, "%s\n", strerror(errno));
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 // utworzenie struktury opisującej adres
 struct sockaddr_in serwer;
 serwer.sin_family=AF_INET;
 serwer.sin_port=htons(_PORT_);
 serwer.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;

 // przypisanie adresu ...
 if (bind(sh, (struct sockaddr *) &serwer, sizeof(struct sockaddr_in)) < 0) {
  fprintf(stderr, "%s\n", strerror(errno));
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 while(1) {
  // otwarcie portu do nasluchiwania
  if (listen(sh, QUERY_SIZE) < 0) {
   fprintf(stderr, "%s\n", strerror(errno));
   exit(EXIT_FAILURE);
  }
  
  // odebranie połączenia
  struct sockaddr_in from;
  socklen_t fromlen=sizeof(struct sockaddr_in);
  int sh2 = accept(sh, (struct sockaddr *) &from, &fromlen);
//  not_send_udp = 1;
  
  if (from.sin_addr.s_addr != inet_addr(_IP_)) {
   close(sh2);
   continue;
  }
  
  FILE * net;
  net=fdopen(sh2, "r+");
  
  fgets(buf, BUF_SIZE, net);
  if (buf[0] == 'n') {
   MYSQL mysql_connection;
   MYSQL_RES *result;
   MYSQL_ROW row;
   mysql_init(&mysql_connection);
   mysql_real_connect(&mysql_connection, "localhost", "jabberd2",
    _haslo_do_bazy_danych_, "jabberd2", 3306, NULL, 0);
   
   mysql_real_query(&mysql_connection, query, strlen(query));
   result = mysql_use_result(&mysql_connection);
   do {
    /** pobieranie, przetwarzanie i wysylanie dancyh **/
    char *parse_res[4], *czas;
    if (row=mysql_fetch_row(result)) {
     parse_res[0] = NULL; parse_res[1] = NULL; parse_res[2] = NULL; parse_res[3] = NULL;
     parse_jabber_xml(row[0], parse_res);
     czas = parse_res[3];
     czas[14] = '\0';
     if (parse_res[1] != NULL) {
      fprintf(net, "%s %s [%s] %s", czas+9, parse_res[0], parse_res[1], parse_res[2]);
     } else {
      fprintf(net, "%s %s %s", czas+9, parse_res[0], parse_res[2]);
     }
     fflush(net);
    } else {
     fputc(0x04, net); // EOT
     fflush(net);
     break;
    }
    fgets(buf, BUF_SIZE, net);
   } while (buf[0] == 'n');
   
   mysql_close(&mysql_connection);
  }
  
  fclose(net);
  not_send_udp = 0;
 }
 
 // zamkniecie gniazda
 close(sh);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from jabber_info_server.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/NutOS_IM_notify/jabber_info_server.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).