jabber_info.c

/*
 * Program przeznaczony dla systemu Nut/OS ( http://www.ethernut.de/ ), służy do komunikacji
 * mikrokontrolera z serwerem informacji o wiadomościach IM sieci Jabber;
 * liczbę oczekujących wiadomości otrzymuje jako regularnie wysyłany pakiet UDP
 * oraz umożliwia przejrzenie pełnych treści wiadomości z wykorzystaniem protokołu TCP
 *
 * FUNKCJE PRZYCISKOW:
 * SW0 - wyswietl (nastepna) wiadomosc; gdy:
 *     wyswietlany komunikat, oczekiwanie na komunikat, informacja o koncu wiadomosci
 * SW0 - wyjscie do trybu komunikatów; gdy:
 *     wyswietlane info ze nie ma wiecej wiadomosci
 * SW1 - wyjscie do trybu komunikatów; gdy:
 *     informacja o koncu wiadomosci, wyswietlane info ze nie ma wiecej wiadomosci
 * SW1 - wyjscie do "koniec wiadomosci"; gdy:
 *     wyswietlana wiadomosc
 * SW2 / SW3 - przewijanie wiadomosci w przdd / tyl; gdy
 *     wyswietlana wiadomosc
 *
 */

/* 
 */


#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <sys/timer.h>

// UART and Ethernet and LCD
#include <dev/board.h>
#include <dev/nicrtl.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/confnet.h>
#include <dev/hd44780_bus.h>
#include <dev/term.h>

#include <sys/socket.h>

#define _UDP_PORT_ 4444

// bezposredni dostep do pamieci po adresie, w oparciu o funkcje nic_inlb, nic_outlb z ethernut
#define mem_read_byte(reg) (*(volatile u_char *) (reg))
#define mem_write_byte(reg, val) (*(volatile u_char *) (reg) = (val))


// funkcja pobiera linię z UART
// jezeli podano out != NULL linia bedzie wypisana do tego pliku (np. na uart ...)
void UartGetLine(u_char *buff, int len, FILE *out) {
 int i=0;
 while (i<len) {
  while ((inb(USR) & 1<<RXC) == 0); // czekamy na znak
  buff[i] = inb(UDR);
  if (out!= NULL) fputc(buff[i], out);
  if (buff[i] == '\n')
   break;
  i++;
 }
 buff[i] = '\0';
}

// funkcja pobierajaca konfiguracje IP z UART
u_long UartGetConfig(u_char * msg, u_long val, FILE * out) {
 u_long tmp;
 char inbuff[32];
 while(1) {
  fprintf(out, "Podaj %s [%s]: ", msg, inet_ntoa(val));
  UartGetLine(inbuff, 32, out);
  if (inbuff[0]=='\0' || inbuff[1]=='\0') {
   fprintf(out, " ... bez zmian\n");
   return val;
  }
  tmp=inet_addr(inbuff);
  if (tmp != (u_long) -1) {
   fprintf(out, " ... zmieniono\n");
   return tmp;
  }
 }
}

void main(void) {
 /// konfiguracja trybu pracy kontrolera pamięci
 mem_write_byte(0xff01, 0x00);
 /// wylaczenie przetwornikow A/D
 sbi(ACSR, ACD);
 
 
 /// uruchamianie RS-232
 NutRegisterDevice(&DEV_UART, 0, 0);
 outb(UCR, 1<<RXEN | 1<<TXEN); //| 1 << RXCIE; // włączenie nadajnika, odbionika UART wraz z generowaniem przerwań
 outb(UBRR, 51); // szybkosc transmisji 9600 bps
 FILE *uart = fopen(DEV_UART_NAME, "w");
 
 /// wypisanie czegos przez RS-232
 fprintf(uart, "Hello World !!!\n");
 fprintf(uart, "connection detect ...\n");
 
 /// wykrywanie polaczenia przez RS-232
 uint32_t i;
 char uart_is_use=0;
 for (i=0; i<2000000; i++) { // ok 4 sek.
  if ((inb(USR) & 1<<RXC) != 0) {
   uart_is_use=1;
   break;
  }
 }
 
 if (!uart_is_use) {
  fprintf(uart, "UART is NOT use !\n");
 } else {
  fprintf(uart, "UART is use !\n");
  
  /// oproznienie bufora
  while ((inb(USR) & 1<<RXC) != 0) inb(UDR);
  
  fprintf(uart, "Napisz cos:\n");
  
  /// wczytanie czegos przez RS-232
  char inbuff[32];
  UartGetLine(inbuff, 32, uart);
  fprintf(uart, "Napisales: %s\n", inbuff);
 }
 
 
 /// konfigurator sieci
 fprintf(uart, "Konfigurowanie sieci\n");
 NutNetLoadConfig("eth0");
 u_long ip_add=confnet.cdn_cip_addr;
 u_long ip_mask=confnet.cdn_cip_addr;
 if (ip_add==0) {
  fprintf(uart, " uzycie konfiguracji domyslnej\n");
  ip_add=0x6418A8C0; // 192.168.0.100
  ip_mask=0x0000ffff; // 255.255.0.0
 }

 if (uart_is_use) {
  ip_add = confnet.cdn_cip_addr = UartGetConfig("IP ", ip_add, uart);
  ip_mask = confnet.cdn_ip_mask = UartGetConfig("Mask", ip_mask, uart);
  fprintf(uart, "zapisac [y/*]\n");
  char inbuff[3];
  UartGetLine(inbuff, 3, uart);
  if (inbuff[0]=='y') {
   fprintf(uart, " zapisano\n");
   NutNetSaveConfig();
  }
 }
 
 
 /// siec
 fprintf(uart, "Wczytana konfiguracja sieci:\n");
 fprintf(uart, "IP:   %s (%lx)\n", inet_ntoa(ip_add), ip_add);
 fprintf(uart, "Mask:  %s (%lx)\n", inet_ntoa(ip_mask), ip_mask);
 //jest tez: confnet.cdn_gateway oraz confnet.cdn_mac[0] ... confnet.cdn_mac[5]
 
 fprintf(uart, "Uruchamianie sieci\n");
 if (NutRegisterDevice(&DEV_ETHER, 0x8300, 5))
  fputs("Registering device failed", uart);
 
 if(NutNetIfConfig("eth0", NULL, ip_add, ip_mask))
 fprintf(uart, "Siec skonfigurowana\n");
 
 
 /// lcd
 fprintf(uart, "LCD Start\n");
 NutRegisterDevice(&devLcdBus, 0xff04, 0);
 FILE *lcd = fopen("lcdbus", "w");
 fprintf(lcd, ESC_CLR "oczekiwanie na\nkomunikat");
 
 DDRD = 0;
 PORTD = 0xff;
 
 UDPSOCKET* sock;
 sock = NutUdpCreateSocket(_UDP_PORT_);
 TCPSOCKET* sock_tcp;
 u_long addr;
 u_short port;
 u_char data[225];
 u_short size;
 u_char set_break;
 
 
 while (1) {
  while ((PIND & 0x01) != 0) {
   size = NutUdpReceiveFrom(sock,&addr,&port,data,sizeof(data),100);
   if (size > 0) {
    data[size]=0;
    fprintf(uart, "%i : %s", size, data);
    
    fprintf(lcd, ESC_CLR);
    fprintf(lcd, "%s", data);
   }
  }
  while ((PIND & 0x01) == 0);
  
  // po nacisnieciu przysisku
  
  sock_tcp = NutTcpCreateSocket();
  NutTcpConnect(sock_tcp, inet_addr("192.168.0.1"), 3333);
  set_break = 0;
  
  while (1) { // do nacisniecia guzika
   NutTcpSend(sock_tcp, "n\n", 2);
   do {
    size = NutTcpReceive(sock_tcp, data, sizeof(data)-1);
    data[size]='\0';
    fprintf(uart, "%i : %s", size, data);
    if (data[0]==0x04) {
     fprintf(lcd, ESC_CLR "Nie ma wiecej\nwiadomosci");
     set_break = 1;
    } else {
     // wyswietlanie z podzialem na linie
     i = 0;
     while(1) {
      if (i<0)
       i = 0;
      
      if (i+16<size)
       fprintf(lcd, ESC_CLR "%.16s\n%.16s", data+i, data+i+16);
      else if (i<size)
       fprintf(lcd, ESC_CLR "%.16s", data+i);
      else
       break;
      
      while ((PIND & 0x04) != 0 && (PIND & 0x08) != 0 && (PIND & 0x02) != 0);
       // czekamy na PD1, PD2 lub PD3 zwarte do masy
      if ((PIND & 0x04) == 0)
       i=i+32;
      else if ((PIND & 0x08) == 0)
       i=i-32;
      else if ((PIND & 0x02) == 0)
       break;
      
      NutSleep(100);
      while ((PIND & 0x04) == 0 || (PIND & 0x08) == 0 || (PIND & 0x02) == 0);
       // wszystkie 3 w stanie wysokim
     }
     if (size < 224)
      fprintf(lcd, ESC_CLR "koniec\nwiadomosci");
    }
   } while (size >= 224);
   
   while ((PIND & 0x01) != 0 && (PIND & 0x02) != 0);
    // czekamy na PD0 lub PD1 zwarte do masy
   if ((PIND & 0x02) == 0 || set_break == 1)
    break;
   
   NutSleep(100);
   while ((PIND & 0x01) == 0 || (PIND & 0x02) == 0);
    // oba w stanie wysokim
  }
  NutTcpCloseSocket(sock_tcp);
  fprintf(lcd, ESC_CLR "oczekiwanie na\nkomunikat");
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from jabber_info.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/NutOS_IM_notify/jabber_info.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).