passwd.php

<?php // KONFIGURACJA:
 $LDAP_SERVER = "ldap://adres.of.ldap.serwer";
 $LDAP_PORT = "389";
 $USERNAME_FIELD = "uid";
 $USERNAME_SURFIIX = "ou=People,dc=opcode,dc=eu,dc=org";
?>
<html>
 <head>
  <title>Change LDAP password</title>
 </head>
 <body>
 <h1 style="text-align:center">Change LDAP password</h1>
<?php if ($_POST['action'] != "change_passwd") { ?>
 <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?>"><center><table>
  <tr>
   <td><label for="wpPassword">Username:</label></td>
   <td><input type="text" name="username" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><label for="wpPassword">Password:</label></td>
   <td><input type="password" name="password" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><label for="wpPassword">New password:</label></td>
   <td><input type="password" name="new_password_1" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><label for="wpPassword">Retype new password:</label></td>
   <td><input type="password" name="new_password_2" /></td>
  </tr>
  <tr><td colspan="2">
   <input type="submit" value="OK" />
   <input type="hidden" name="action" value="change_passwd" />
  </td></tr>
 </table></center></form>
<? } else {
 if ($_POST['new_password_1'] == "") {
  echo "<p style=\"color: red\">Sorry, empty passwords do not allowed ... Password unchanged</p>";
 } else if ($_POST['new_password_2'] != $_POST['new_password_1']) {
  echo "<p style=\"color: red\">Sorry, passwords do not match ... Password unchanged</p>";
 } else {
  $conn = @ldap_connect ( $LDAP_SERVER, $LDAP_PORT );
  if ($conn) {
   ldap_set_option( $conn, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3 );
   $user_rdn = "$USERNAME_FIELD=" . $_POST['username'] . ",$USERNAME_SURFIIX";
   
   $bind = @ldap_bind( $conn, $user_rdn, $_POST['password'] );
   if ($bind) {
    $password_hash = '{CRYPT}' . crypt($_POST['new_password_1'], '');
    $attrs = array('userpassword' => $password_hash);
    
    if (ldap_mod_replace($conn, $user_rdn, $attrs)) {
     echo "<p style=\"color: green\">Password changed !!!</p>";
    } else {
     echo "<p style=\"color: red\">Error changing passwords ... Password unchanged</p>";
    }
   } else {
    echo "<p style=\"color: red\">Error login to LDAP server ... Please check username or password</p>";
   }
  } else {
   echo "<p style=\"color: red\">Error connecting to LDAP server ... Please try again later</p>";
  }
 }
} ?>
 </body>
</html>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from passwd.phpCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/operating_systems_config/servers/passwd.php) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).