multimonit.php

<?php


$hosts_file = file('/etc/hosts'); 
if ($hosts_file === false) {
 echo "Unable to open hosts file.\n";
 exit;
}
 
$delim = " \t";
$HOSTS = array();
 
foreach ($hosts_file as $h) { 
 if ($pos = strcspn($h, "\r\n#")) { 
  $h = trim(substr($h, 0, $pos));
  // mamy usuniete komentarze itp.

  $pos = strcspn($h, "\t ");
  $ip  = substr($h, 0, $pos);
  $name = trim(substr($h, $pos+1));

  // usuniecie dodatkowych nazw
  $pos = strcspn($name, "\t ");
  if ($pos)
   $name  = substr($name, 0, $pos);

  if (preg_match('/-mon$/', $name))
   //$HOSTS["$name"] = $ip;
   $HOSTS["$name"] = $name;
 } 
} 

// lista może być ustawiona lub uzupełniona w tym pliku wpisami do tablicy $HOSTS postaci:
// $HOSTS["localhost"] = "127.0.0.1";
// $HOSTS["server1"] = "192.168.0.13";


$REQUEST_URI = substr($_SERVER['REQUEST_URI'], 12);
$pos     = strpos($REQUEST_URI, "/");

if ($pos != "") {
 $HOST = substr($REQUEST_URI, 0, $pos);
 $CMD = substr($REQUEST_URI, $pos+1);
 $pos = strcspn($CMD, "/?");
 if ($pos != "") {
  $CMD = substr($CMD, 0, $pos);
 }
} else {
 if($REQUEST_URI == "") {
  echo "<html><head><title>Monit servers list</title></head><body><h1>Monit servers list:</h1><ul>";
  while ( list($k, $v) = each($HOSTS) ) {
   echo "<li><a href=\"$k/\">$k</a></li>";
  }
  echo "</ul></body></html>";
 } else {
  header( "Location: " . $_SERVER['SCRIPT_URI'] . "/" ) ;
  echo "Redirect to: ". $_SERVER['SCRIPT_URI'] . "/";
 }
 exit;
}

$IP = $HOSTS[$HOST]; 
if ($IP == "") {
 echo "$HOST : Nieznany host";
 exit;
}


$handle = fopen("http://$IP:2813/$CMD", "rb");
if ($handle === false) {
 echo "Unable connect to $IP\n";
 exit;
}
$contents = stream_get_contents($handle);
fclose($handle);

$contents = ereg_replace(
 "Running Monit on more than one server. Use <a[^<>]*>[^<>]*</a> to manage all your Monit instances",
 "<a href=\"../\">List All Monit Servers</a>",
 $contents
);

echo $contents;

?>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from multimonit.phpCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/operating_systems_config/servers/multimonit.php) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).