interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
 address 192.168.0.2
 netmask 255.255.0.0
 
 # wpisy network i broadcast można pominąć - wtedy ustawiany automatycznie
 broadcast 192.168.255.255
 network 192.168.0.0
 
 # trasa domyślna routingu (gdy jest dla danego interfejsu)
 gateway 192.168.0.1
 
 # dns ...
 post-up echo "nameserver 192.168.0.1" > /etc/resolv.conf
 
 # dodatkowe adresy IP
 post-up ip address add broadcast + local 192.168.0.3/24 dev eth0
 pre-down ip address del 192.168.0.3/24 dev eth0
 
 # zezwalamy na pingi
 post-up echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
 post-up echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
 
 # blokada portu ssh przy częstych próbach logowania
 # warto w /etc/ssh/sshd_config ustawić MaxAuthTries 1
 post-up iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set
 post-up iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 1800 --hitcount 3 -j DROP
 pre-down iptables -F
 
 # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
 dns-nameservers 192.168.0.1


iface eth0 inet6 static
 address 2001:db8::2
 netmask 32
 gateway 2001:db8::1
 # konfiguracja ręczna (wyłączamy automatyczną)
 pre-up echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/autoconf
 # zmijszamy MTU 9ważne przy połączeniach tunelowanych)
 pre-up echo 1280 > /proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/mtu
 # dodajemy adres zgodnościowy z IPv4
 #post-up ip address add local ::192.168.0.1/104 dev eth0
 # nie kożystamy z tuneli typu sit
 post-up rmmod sit
 # nie kozystamy z adresów link-scope
 post-up for dev in `ip link sh | grep mtu | cut -f2 -d' ' | tr -d ':'`; do ip=`ip addr sh dev $dev | grep 'inet6 .* scope link' | awk '{print $2}'`; if [ "$ip" != "" ]; then ip addr del $ip dev $dev; fi; done;

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from interfacesCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/operating_systems_config/linux/debian/interfaces) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).