smtp2xmpp.pl

#!/usr/bin/perl -w

# uwaga dane wejściowe do programu pochodzące z maila (wydobyte np. przy pomocy formail)
# warto przepuścić przez mail2text.sh celem dokonania konwersji 7 lub 8 bitowego kodowania
# znaków narodowych do utf-8

use open ":encoding(utf8)";
use open ":std";

# konfiguracja
$SERVER = "jabber.moja.domena";
$PORT = 5222;
$TLS = 1;
$USER = "mail-system";
$PASS = "secret";

require "/etc/xmmp-mail-system-conf.pl";

my $RES = "New Mail Notify";
my $SUBJECT = "";
my $TYPE = "headline"; # "headline", "chat" or ""

# XEP-0160: Best Practices for Handling Offline Messages:
# "Messages with a 'type' attribute whose value is "headline" SHOULD NOT be stored offline,
#  since such messages are usually time-sensitive."


# deklaracje wstępne
my $message="";
use Getopt::Long;
GetOptions ("to=s" => \$to_jid, "message=s" => \$message, "type=s"  => \$TYPE, "subject=s" => \$SUBJECT);

if ($message eq "") {
  while(<STDIN>) {
    $message .= $_;
  }
}

use Net::XMPP;
my $cli = new Net::XMPP::Client();

# łączenie
my $con = $cli->Connect(hostname=>$SERVER, port=>$PORT, tls=>$TLS);
if (!(defined($con))) {
  print "Nie można połączyć się z serwerem\n";
  exit(-1);
}

# logowanie
my @aut = $cli->AuthSend(username=>$USER, password=>$PASS, resource=>$RES);
if ($aut[0] ne "ok") {
  print "Błąd autoryzacji";
  exit(-2);
}

# wysylanie
$cli->MessageSend(to=>$to_jid, subject=>$SUBJECT, body=>$message, type=>$TYPE, from=>$USER . "@" . $SERVER);

# zamkniecie polaczenia i zakonczenie
$cli->Disconnect;
exit(0);

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from smtp2xmpp.plCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/xmpp/xmpp_smtp/smtp2xmpp.pl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).