mail-bot.pl

#!/usr/bin/perl -w

# konfiguracja
$SERVER = "jabber.moja.domena";
$PORT = 5222;
$TLS = 1;
$USER = "mail-system";
$PASS = "secret";

require "/etc/xmmp-mail-system-conf.pl";

$RES = "Mail Info System";

# deklaracje wstepne
use Net::XMPP;
use open ":encoding(utf8)";
use open ":std";
use POSIX qw(strftime);


# obsługa zakonczenia
$SIG{HUP} = \&End;
$SIG{KILL} = \&End;
$SIG{TERM} = \&End;
$SIG{INT} = \&End;


# tworzenie klienta
my $bot = new Net::XMPP::Client();
$bot->SetCallBacks(message=>\&ReciveMessage, presence=>\&RecivePresence);


# łączenie
my $con = $bot->Connect(hostname=>$SERVER, port=>$PORT, tls=>$TLS);
if (!(defined($con))) {
 print "Nie można połączyć się z serwerem\n";
 exit(-1);
}


# logowanie
my @aut = $bot->AuthSend(username=>$USER, password=>$PASS, resource=>$RES);
if ($aut[0] ne "ok") {
 print "Błąd autoryzacji";
 exit(-2);
}

# Roster i Presence
$bot->RosterGet();
$bot->PresenceSend();

# petla oczekiwania
while(defined($bot->Process())) { }

exit(0);
sub End{
 # zamkniecie polaczenia i zakonczenie
 $bot->Disconnect;
 exit(0);
}

sub ReciveMessage
{
 my $sid = shift;
 my $message = shift;
 
 if ($message->GetFrom("jid")->GetServer() ne $SERVER) {
  $bot->Send($message->Reply(body=>"Tylko dla uzytkownikow z $SERVER"));
  return;
 }
 
 my $from = $message->GetFrom("jid")->GetUserID();
 my $body = $message->GetBody();
 
 if ($body eq "num") {
  # lsmbox -ots mail/INBOX | awk '$1=="mail/INBOX" {print $2}'
  my $wynik="";
  open(DATA, "mail2text num user $from | ");
  while (<DATA>) {$wynik .= $_;}
  close(DATA);
  
  $bot->Send($message->Reply(body=>"Masz $wynik NOWYCH wiadomosci"));
 } elsif ($body eq "info") {
  $bot->Send($message->Reply(body=>"prosze czekac ..."));
  
  my $wynik="Streszczenia otrzymanych wiadomosci:\n";
  open(DATA, "mail2text info user $from | ");
  while (<DATA>) {$wynik .= $_;}
  close(DATA);
  
  $bot->Send($message->Reply(body=>"$wynik"));
 } elsif ($body eq "time") {
  my $czas = time;
  my $wynik="CZAS:\n";
  $wynik .= " time stamp: $czas\n";
  $wynik .= " utc:    " . strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S +0000 (UTC)", gmtime($czas)) . "\n";
  $wynik .= " local:   " . strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S %z (%Z), %A", localtime($czas)) . "\n";
  $bot->Send($message->Reply(body=>"$wynik"));
 } else {
  my $wynik="XMPP New Mail Info Bot:\n\n";
  $wynik .= "num = ilosc nowych wiadomosci pocztowych\n";
  $wynik .= "info = streszczenie z wiadomosci\n";
  $wynik .= "time = aktualny czas\n";
  $wynik .= "help = ten komunikat\n\n";
  $wynik .= "Sprawdzane sa tylko wiadomosci w ~/mail/INBOX\n\n";
  $wynik .= "W celu przyspieszenia pracy nalezy przenosic starsze wiadomosci";
  $wynik .= "z INBOX do innych folderow pocztowych";
  $bot->Send($message->Reply(body=>"$wynik"));
 }
}


sub RecivePresence {
 my $sid = shift;
 my $presence = shift;

 my $type = $presence->GetType();

 # pozwalamy dodawc i usuwac siebie z listy kontaktow
 if ($type eq "subscribe") {
  $bot->Send($presence->Reply(type=>'subscribed'));
 } elsif ($type eq "unsubscribe") {
  $bot->Send($presence->Reply(type=>'unsubscribed'));
 }
 
 print "OOOOO";
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from mail-bot.plCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/xmpp/xmpp_smtp/mail-bot.pl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).