email2text.sh

#!/bin/bash

# możliwe jest także wywołanie z jednym parametrem stanowiącym łańcuch tekstowy
# wykonywana jest wtedy konwersja kodowania base64/qp2 na 8 bit
# oraz odpowiedniego kodowania znaków narodowych do utf8
#
# wymagane paczki: mew-bin (dla mewdecode), konwert, gawk, procmail (dla formail)

convert_charset() {
 case "$1" in
  "ISO-8859-2" | "iso-8859-2")
   echo "konwert isolatin2-utf8"
   ;;
  "UTF-8" | "utf-8")
   echo "cat"
   ;;
  *)
   echo "cat"
   ;;
 esac
}

convert_encode() {
 case "$1" in
  "Q" | "q" | "quoted-printable" | " quoted-printable")
   echo "konwert qp-8bit"
   ;;
  "B" | "b" | "base64" | " base64")
   echo "mewdecode"
   ;;
  *)
   echo "cat"
   ;;
 esac
}

base64qp2utf8() {
 sed -e 's#=?\([^=]\)#\n=?\1#g' | sed -e 's#\([^?]*\)=?\([^?]*\)?\([qQbB]\)?\([^?]*\)?=\(.*\)#\1\n\2 \3 =?@@@?= \4\n\5#g' |
  while read w1 w2 w3 w4; do
  if [ "$w3" = "=?@@@?=" ]; then
   echo "$w4" | `convert_encode "$w2"` | `convert_charset "$w1"` | sed -e 's#^ *##g' -e 's# *$##g'
  else
   echo "$w1 $w2 $w3 $w4" | sed -e 's#^ *##g' -e 's# *$##g'
  fi
 done | tr '\n' ' '
}

email2text() {
 # header
 DATE=`echo "$1" | formail -cx 'Date:'`
 FROM=`echo "$1" | formail -cx 'From:' | base64qp2utf8`
 SUBJ=`echo "$1" | formail -cx 'Subject:' | base64qp2utf8`
 echo -e "DATE: $DATE\nFROM: $FROM\nSUBJECT: $SUBJ\nBODY:"
 
 if [ "$2" != "nobody" ]; then
  # body
  CONT_ENCO=`echo "$1" | formail -cx 'Content-Transfer-Encoding:'`
  CONT_TYPE=`echo "$1" | formail -cx 'Content-Type:'`
  
  MIME_TYPE=`echo $CONT_TYPE | sed 's#\([^;]*\);.*$#\1#'`
  case "$MIME_TYPE" in
   "text/plain" | "")
    MIME_CHAR=`echo $CONT_TYPE | sed 's#[^;]*;.*charset="*\([^" ]*\)"*$#\1#'`
    echo "$1" | formail -I '' | `convert_encode "$CONT_ENCO"` | `convert_charset "$MIME_CHAR"`
    ;;
   "multipart/mixed" | "multipart/alternative")
    MIME_BOUN=`echo $CONT_TYPE | sed 's#[^;]*;.*boundary="*\([^"]*\)"*$#\1#'`
    SUBMESSAGE=`echo "$1" | formail -I '' |
     awk 'BEGIN {RS=".?.?'"$MIME_BOUN"'"} /Content-Type:.*text\/plain;/ {print $0; exit}'`
    
    CONT_ENCO=`echo "$SUBMESSAGE" | formail -cx 'Content-Transfer-Encoding:'`
    MIME_CHAR=`echo "$SUBMESSAGE" | formail -cx 'Content-Type:' | sed 's#[^;]*;.*charset="*\([^" ]*\)"*$#\1#'`
    echo "$SUBMESSAGE" | formail -I '' | `convert_encode "$CONT_ENCO"` | `convert_charset "$MIME_CHAR"`
    
    echo ""
    echo "[This is multipart message - get first text/plain section]"
    ;;
   *)
    echo "[No text/plain in this mail]"
    ;;
  esac
 fi
}

if [ "$2" = "user" ]; then
 if [ "$3" = "" ]; then
  user="$USER"
 else
  user="$3"
 fi
 if [ -f /home/$user/.email2text.files ]; then
  while read f; do
   if [ -e $f ]; then
    files="$files $f"
   fi
  done </home/$user/.email2text.files
 else
  files=/home/$user/mail/INBOX
 fi
else
 files=$2
fi

if [ "$1" = "num" ]; then
 nice -n 5 lsmbox -ot $files | awk '$1=="Summary:" {printf("%d", $3)}'
 exit
elif [ "$1" = "info" ]; then
 # wyszukaj nowe wiadomosci i kazda z nich przekaz do skryptu
 # mboxgrep czeka na zakonczenie dzialania uruchomionego skryptu
 # przed przystapieniem do przetwarzania nastepnej wiadomosci
 nice -n 5 mboxgrep --pipe=$0 -v -G -H "^Status:" $files
 exit
elif [ "$1" = "split" ]; then
 # podziel wiadomosci i przekaz do skryptu
 # formail czeka na zakonczenie dzialania uruchomionego skryptu
 # przed przystapieniem do przetwarzania nastepnej wiadomosci
 formail -c -s $0 < $2
 exit
elif [ "$1" = "header" ]; then
 echo "$2" | base64qp2utf8
 exit
elif [ "$1" = "header" ]; then
 echo "USAGE:"
 echo "$0 num|info user nazwa_uzytkownika"
 echo " wtedy gdy istnieje czytamy ~/.email2text.files celem uzyskania"
 echo " listy plików do sprawdzenia (jeden plik na linię"
 echo " domyśnie brany /home/nazwa_uzytkownika/mail/INBOX"
 echo "$0 num|info|split|header plik"
 exit
fi

script_name=`basename $0`
if [ "$script_name" = "mail2text-long" ]; then
 MESSAGE=`head -n 300`
 email2text "$MESSAGE"
 exit
else #if [ "$script_name" = "mail2text-short" ]; then
 MESSAGE=`head -n 300`
 echo -e "************************************************************"
 email2text "$MESSAGE" | head -n 8
 echo -e "************************************************************"
 exit
fi

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from email2text.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/xmpp/xmpp_smtp/email2text.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).