JID aliases (ejabberd)

Pomimo podobieństw w sposobie adresacji do poczty elektronicznej, w przypadku XMPP trudno jest wymyślić działanie aliasów analogicznych do aliasów pocztowych. Problemem jest czy i jak z aliasów ma być wysyłana widoczność - jeżeli tak samo jak z konta głównego to część zastosowań traci sens oraz to czy ma być wspólna lista kontaktów dla aliasów i konta głównego czy rozdzielne - przy wspólnej także niektóre zastosowania aliasów tracą sens. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na oddzielną prezentację i oddzielne listy kontaktów to dochodzimy do przedstawionego tutaj rozwiązania kilku kont o wspólnym haśle i opcjonalnym przekazywaniu wiadomości off-line lub ich kopii na konto główne. W przypadku nielogowania się na takie konta i korzystania z przekazania wiadomości offline, mamy analogiczne rozwiązanie jak opracowane prze zemnie metody uzyskania aliasów w jabberd i jabberd2 (szukaj w archiwum). Warto także zainteresować się stanowiącym część ejabberd'a "mod_shared_roster"

Kontami podstawowymi są konta o nazwach odpowiadających kontu shell'owemu (autoryzacja PAM), ponadto dla każdego z takich kont określona jest domena podstawowa. Aliasy tworzone są na podstawie pliku tekstowego zawierającego wpisy postaci:
aliasname aliasdomain realname realdomain aliasflag
Gdzie można używać * po lewej stronie (dowolny użytkownik/domena) i % po prawej stronie (podstawienie dopasowywanej nazwy nazwy użytkownika/domeny), natomiast aliasflag określa na które z kont mają trafiać wiadomości off-line.

Konta aliasowe umożliwiają logowanie, posiadają własny roadster, natomiast presence wysyłany jest tylko w przypadku zalogowania bezpośrednio na konto aliasowe. Dokładniejszy opis w skrypcie przetwarzającym ten plik na potrzeby ejabberda - ejabberd_alias_check.sh (w skrypcie tym należy także ustalić ścieżkę do pliku aliasów). Na system oprócz wspomnainego skryptu składają się dwa patch'e:

Polecam także mój system powiadomień XMPP/SMTP zawierający m.in. łatką "ejabberd_log_offline_message.diff" powodującą zapisywanie wiadomości trybu offline także do plików tekstowych, które wykorzystuje w moim systemie do przesyłania powiadomień o nowych IM na e-mail.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/xmpp/ejabberd_aliases) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).