transfers.lua

-- pomocnicza funkcja wydobywająca rekurencyjnie DIALEDPEERNUMBER
-- z kanłu który realizuje "attended transfer"
function get_dialedpeernumber(transfer_channel)
 local tmp_channel
 local transfer_real_from

 -- pobieramy z DIALEDPEERNUMBER w wskazanym kanale
 transfer_real_from = channel["IMPORT("
  .. transfer_channel ..",DIALEDPEERNUMBER)"]:get()
 
 if transfer_real_from ~= nil and transfer_real_from ~= "" then
  -- jeżeli się udało to kończymy
  return transfer_real_from
 else
  -- w przeciwnym razie sprawdzamy czy w kanale tym:
  --   jest BRIDGEPEER ?
  tmp_channel = channel["IMPORT("
   .. transfer_channel ..",BRIDGEPEER)"]:get()
  if tmp_channel ~= nil and tmp_channel ~= "" then
   -- gdy jest to wykonujemy się rekurencyjnie na znalezionym kanale
   return get_dialedpeernumber(tmp_channel)
  end

  --   jest TRANSFERNAME ?
  local tmp_channel = channel["IMPORT("
   .. transfer_channel ..",TRANSFERNAME)"]:get()
  if tmp_channel ~= nil and tmp_channel ~= "" then
   -- gdy jest to wykonujemy się rekurencyjnie na znalezionym kanale
   return get_dialedpeernumber(tmp_channel)
  end
 end
end

extensions.input_from_transfers = {
 [any_ext] = function(context, exten)
  local current_channel  = channel["CHANNEL"]:get()
  local dial_from_channel = channel["CALLING_CHANNEL"]:get()
  local transfer_channel  = channel["TRANSFERERNAME"]:get()
  local from        = channel["CALL_FROM_USER"]:get()
  local to         = channel["CALL_TO_USER"]:get()
  local transfer_real_from = ""

  if from ~= nil and dial_from_channel ~= current_channel then
   -- dzwonicy  robi transfer <=> dial_from_channel!=current_channel
   -- dzwonicy  jest klientem <=> from!=nil
   app.Verbose(verb, "Transfer from=" .. from)
   transfer_real_from = from
  elseif to ~= nil and dial_from_channel == current_channel then
   -- odbierajcy robi transfer <=> dial_from_channel==current_channel
   -- odbierajcy jest klientem <=> to!=nil
   app.Verbose(verb, "Transfer to=" .. to)
   -- niestety w zmiennej to mamy adres
   -- a nie nazwę klienta (peer'a) robiącego transfer
   -- zatem musimy ją wyciągnąc z zmiennych kanału
   -- najlepsza do tego celu wydaje się DIALEDPEERNUMBER
   -- która zdaje się że powinna zawierać nazwę peer'a który odebrał
   -- Dial() wykonywany w wyniku połączenia z adresem
   transfer_real_from = channel["DIALEDPEERNUMBER"]:get()
  elseif transfer_channel ~= nil then
   -- transfer wywołany z kanału ${TRANSFERERNAME}
   -- jeżeli wywołujący jest naszym klientem
   -- będzie miał ustawione ${CHANNEL(peername)}
   -- i peer ten będzie miał powiązany ze sobą kontekst
   app.Verbose(verb, "Attended transfer init from channel: "
    .. transfer_channel)

   -- z kanału tego (lub dolinkowanych do niego kanałów) wydobywamy
   -- wartość zmiennej DIALEDPEERNUMBER
   transfer_real_from = get_dialedpeernumber(transfer_channel)
  end

  -- jeżeli mamy nazwę peer'a (zautoryzwoanego klienta)
  -- który wywołał transfer
  if transfer_real_from ~= nil and transfer_real_from ~= "" then
   app.Verbose(verb, "transfer_real_from=" .. transfer_real_from)

   -- znajdujemy jego kontekst wychodzący
   local transfer_context =
    channel["SIPPEER("..transfer_real_from..",context)"]:get()

   if transfer_context ~= nil and transfer_context ~= "" then
    app.Verbose(verb, "transfer_context=" .. transfer_context)

    -- i idziemy do stosownego exten w tym kontekscie
    app.GoTo(transfer_context, exten, "1")
   else
    app.Verbose(verb, "Can't find transfer_context :-(")
    app.Hangup()
   end
  else
   app.Verbose(verb, "Can't find transfer_real_from :-(")
   app.Hangup()
  end
 end;
};

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from transfers.luaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/transfers.lua) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).