jingle.conf

; przykładowa konfiguracja jingle.conf oraz gtalk.conf dla serwera asterisk
; używającąca lokalnego serwera jabber'a

[general]
allowguest=yes
bindaddr=::
context=incoming_from_external              

; połączenia przychodzące
[guest]                  
disallow=all
allow=ulaw
context=incoming_from_external

; konfiguracja połączeń dla użytkowników (aby mogli dzwonić poprzez jingle/gtalk)
#include <jingle-outcoming.conf>
; typowe wpisy:
;  [rrp1]
;   username=rrp@voip.opcode.eu.org
;   disallow=all
;   allow=ulaw
;   ; powiązane konto w jabber-outcoming.conf
;   connection=rrp1

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from jingle.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/jingle.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).