extensions.lua

---------------------------------------
--                  --
--     USTAWIENIA OGÓLNE     --
--                  --
---------------------------------------

-- każemy szukać włączanych plików (funkcje fragmenty dialplanu itd)
-- w /etc/asterisk/extensions.lua.d/ w postaci plików .lua
package.path = package.path .. ";/etc/asterisk/extensions.lua.d/?.lua"

-- definiujemy (na razie) pustą tablicę z dialplanem
extensions = {}
-- oraz pomocnicze zmienne dla dialplanu ...
any_ext = "_[0-9a-zA-Z.*#+-]."

-- poziom na którym wypisywane są komunikaty
verb=2
-- lista sprawdzanych sieci ENUM
enum_networks = { "e164.arpa", "e164.org", "e164.info", "freenum.org" }


---------------------------------------
--                  --
--  BIBLIOTEKI FUNCJI DIALPLANU  --
--                  --
---------------------------------------

-- standardowa aplikacja "demo" - kontekst "demo_lua" i odpowiednie funkcje
require("demo")

-- funcje "call_local_address", "call_address" oraz "call_record"
require("call")

-- funkcje "conference_create" i "conference_enter"
require("conference")

-- funcje "ivr_play_and_read" oraz "ivr_play_and_goto"
require("ivr")

-- obsługa transferów
require("transfers")

---------------------------------------
--                  --
--      NASZE ADRESY      --
--                  --
---------------------------------------

-- spis obsługiwanych domen
-- wpisy dodawane jako elementy tablicy postaci:
--   local_domains["DOMENA"] =1
local_domains = {}

-- połączenia przychodzące na poszczególne adresy
-- każdy adres definiowany w postaci kontekstu:
--  * dla połączeń wewnętrznych (od zautoryzwoanych klientów)
--    extensions["local_input_for/USER@DOMENA"] = { ... }
--  * dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych (jeżeli nie ma local_input_for/USER@DOMENA)
--    extensions["input_for/USER@DOMENA"] = { ... }

-- definiujemy kontekst "addresses" do którego będą trafiały rozmowy
-- przychodzące na adresy nie posiadające własnych kontekstów
extensions.addresses = {}
-- UWAGA: w ramach każdego z extentions w tym kontekscie:
-- 1. trzeba zadbać o włączenie nagrywania poprzez wywołanie:
--    call_record(exten, "incoming")
-- 2. można sprawdzać skąd przychodzi połączenie poprzez:
--    channel["CALL_TYPE"]:get()
--   zmienna CALL_TYPE jest ustawiona na:
--   * local - dla połączeń od zautoryzowanych klientów
--   * public - dla połączeńprzychodzących z zewnątrz

require("addresses")

-- ustawiamy obsługę błędnych adresów w kontekscie addresses
extensions.addresses.i = function(context, exten)
 app.Verbose(verb, "extention \"".. channel["INVALID_EXTEN"]:get()
  .."\" not found in context \"addresses\"")
 app.Hangup(1)
end


---------------------------------------
--                  --
--      NASI KLIENCI      --
--                  --
---------------------------------------


-- połączenia od klientów zewnętrznych (niezautoryzowanych)
-- mają prawo:
-- * kontaktu z naszymi użytkownikami
-- * korzystania z usług publicznych
extensions.incoming_from_external = {
 [any_ext] = call_local_address;
};

-- połaczenia od klientów zautoryzowanych
-- identyfikujemy typ adresu (lokalny, zdalny sip, zdalny ENUM, zdalny PSTN, ..)
-- wykonujemy połączenie na stosowny numer
extensions.incoming_from_auth_user = {
 [any_ext] = call_addres;
};

-- konteksty połączeń przychodzących poszczególnych klientów sip
-- (do nich prowadzą wpisy w sip.conf) postaci:
--  extensions["input/LOGIN"] = { include = {"incoming_from_auth_user"}; }
-- typowo inkludujące "incoming_from_auth_user",
-- ale mogące także definiować prefixy itp


-- konteksty połączeń wychodzących poszczególnych klientów sip postaci:
--  extensions["output/LOGIN"] = { [any_ext] = call_local_address; }
-- typowo oprócz obsługi lokalnych adresów (patrz sekcja "nasze adresy")
-- realizowanej poprzez funkcję call_local_address zawierają definicje
-- wyjść przez operatorów SIP i indywidualną listę adresową
-- gdy korzystamy z funkcji "call_addres" to
-- każdy kontekst "input/LOGIN" musi mieć odpowiedni "output/LOGIN"

require("clients")

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from extensions.luaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/extensions.lua) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).