conference.lua

-- dynamiczne tworzenie konferencji wieloosobowej
-- konferencja zostanie zakończona po wyjściu ostatniego uzytkownika
-- dostęp do menu konfiguracyjnego poprzez #
function conference_create(context, exten)
 for confno=10,99,1 do
  state = channel["DEVICE_STATE(confbridge:".. confno ..")"]:get()
  if state ~= "INUSE" then
   app.Verbose(verb, "Using conference number: ".. confno
    .." (in state: ".. state ..")")
   app.Answer()
   -- odczytanie numeru konferencji
   app.Playback("conf-enteringno")
   app.SayDigits(confno)
   -- zapytanie o PIN
   app.Read("CONFPIN","conf-getpin",nil,nil,3,10)
   -- zapamietanie PINu
   pin = channel["CONFPIN"]:get()
   app.Verbose(verb, "Setting PIN=".. pin)
   channel["DB(conf/".. confno .."/pin)"] = pin
   -- wejscie do konferencji
   app.Playback("conf-placeintoconf")
   app.ConfBridge(confno,"sa")
   break
  end
 end
end;

-- przyłączenie się do podanbej konferencji
-- funkcja przeznaczona do wywoływania w numerach budowanych na zasadzie
-- prefix . numer_konferencji
function conference_enter(confno)
 state = channel["DEVICE_STATE(confbridge:".. confno ..")"]:get()
 app.Verbose(verb, "Using conference number: ".. confno
  .." (in state: ".. state ..")")
 if state == "INUSE" then
  pin_db  = channel["DB(conf/".. confno .."/pin)"]:get()
  app.Answer()
  if pin_db == 0 then
   app.Playback("conf-placeintoconf")
   app.ConfBridge(confno,"s")
  else
   -- zapytanie o PIN
   app.Read("CONFPIN","conf-getpin",nil,nil,3,10)
   -- weryfikacja PINu
   pin_read = channel["CONFPIN"]:get()
   app.Verbose(verb, "Using PIN=".. pin_read
    .." (conference pin is: "..pin_db ..")")
   if pin_db == pin_read then
    app.Playback("conf-placeintoconf")
    app.ConfBridge(confno,"s")
   else
    app.Playback("conf-invalidpin")
    app.Hangup(21)
   end
  end
 else
  app.Hangup(1)
 end
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from conference.luaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/conference.lua) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).