clients.lua

-- PEERNAME
extensions["input/PEERNAME"] = {
 include = {"incoming_from_auth_user"};
};
extensions["output/PEERNAME"] = {
 [any_ext] = call_local_address;

 ["_0X."] = function(context, exten)
  exten2 = string.sub(exten, 2)
  
  app.Verbose(2, "Dial via sipprovider2 to " .. exten2 )
  app.Dial("SIP/" .. exten2 .. "@sipprovider2")
  
  if channel["DIALSTATUS"]:get() == "BUSY" then
   return app.Busy()
  else
   return app.Hangup()
  end
 end;

 ["demo"] = function()
  app.Goto("demo_lua", "s", "1")
 end;
};

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from clients.luaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/clients.lua) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).