call.lua

-- pomocnicza funkcja sprawdzajaca czy istnieje podany context
-- i zapisujaca info do logu
function context_exists(name)
 if channel["DIALPLAN_EXISTS("..name..")"]:get() == "1" then
  app.Verbose(verb, "Context " ..name.. " exists")
  return true
 else
  app.Verbose(verb, "Context " ..name.. " don't exist")
  return false
 end
end

-- pomocnicza funkcja realizująca dzwonienie enum
function call_enum(exten)
 for i,net in ipairs(enum_networks) do
  app.Verbose(verb, "Trying ".. exten .." in enum network: ".. net)
  cnt = channel["ENUMLOOKUP(+".. exten ..",ALL,c,,".. net ..")"]:get()
  for j=cnt, 0, -1 do
   uri = channel["ENUMLOOKUP(+".. exten ..",ALL,,".. j ..","
    .. net ..")"]:get()
   pos = string.find(uri, ":")
   if pos ~= nil then
    proto = string.sub(uri, 0, pos-1)
    addr = string.sub(uri, pos+1)
    app.Verbose(verb, "Find proto=".. proto .." addr=".. addr)
    if proto == "sip" then
     app.Dial("SIP/" .. addr, nil, "G(after_dial^s^1)")
    elseif proto == "iax2" then
     app.Dial("IAX2/" .. addr, nil, "G(after_dial^s^1)")
    elseif proto == "h323" then
     app.Dial("H323/" .. addr, nil, "G(after_dial^s^1)")
    end
    if channel["DIALSTATUS"]:get() == "ANSWER" then
     return true
    end
   end
  end
 end
 return false
end

-- funkcja aktywująca nagrywanie (generuje nazwę pliku i wywołuje Monitor())
function call_record(user, way)
 if channel["is_recording_for_" .. user]:get() ~= "1" then
  channel["is_recording_for_" .. user] = "1"

  filename = "/home/voip/" .. way .. "/" .. user .. "/"
   .. os.date("%Y-%m-%d_%H:%M:%S_")
   .. string.gsub(channel["CHANNEL"]:get(), "/", "_")

  app.Verbose(verb, "Start recording for " .. user
   .. " as " .. way .. " dial, to filename " .. filename)

  --app.MixMonitor(filename .. ".wav");
  app.Monitor("gsm",filename);
 end
end-- funkcja realizująca dzwonienie pod lokalne adresy
-- z rozróżnieniem publiczności lub nie tych adresów
function call_local_address(context, exten, call_type, domain, channel_type)
 -- parametry nieobowiazkowe i ich wartosci domyslne
 if channel_type == nil then
  channel_type = channel["CHANNEL(channeltype)"]:get()
 end
 if domain == nil and channel_type == "SIP" then
  domain    = channel["SIPDOMAIN"]:get()
 end
 if domain == nil then
  domain    = default_domain
 end
 if call_type == nil then
  -- zakładamy że konteksty użytkownika mają postać typ/username[@domain]
  --  typ == input_for => rozmowy przychodzące do usera
  --  typ == input   => rozmowy przychodzące od usera
  --  typ == output   => rozmowy wychodzące od usera
  local pos = string.find(context, "/")
  if pos ~= nil and string.sub(context, 0, pos-1) == "output" then
   call_type = "local"
  else
   call_type = "public"
  end
 end

 app.Verbose(verb, "incoming_call type=" .. call_type ..
  " to=" .. exten .. "@" .. domain .. " via=" .. channel_type)

 -- aby działało nagrywanie (a w niektórych przypadkach samo połączenie)
 -- niestety musimy odebrać kanał który wykonuje Dail()
 --
 -- najprościejbyłoby to robić przed wykonaniem Dial(), ale:
 -- 1. przy rozmowach wychodzących od naszych klientów to nie problem
 --  (i wtedy tak robimy)
 -- 2. przy przychodzących to mało szczęścliwe rozwiązanie
 --  (powoduje niespójną sygnalizację u dzwoniącego - połączenie
 --  jest odebrane a sygnał dzwonienia jest generowany sztucznie
 --  oraz nalizczanie opłat za czas oczekiwania na połączenie)
 --
 --  w tym celu wywołujemy:
 -- app.Dial("SIP/NASZ_PEER", nil, "G(after_dial^s^1)")
 --
 --  macro after_diall zdefiniowane jest w: extensions.ael
 --  (gdyż Lua nie wspiera priorytetów)
 --  odpowiada ono za odebranie kanałów i ich bridgowanie 
 --
 --  wymaga to uprzedniego ustawienia zmiennej CALLING_CHANNEL
 --  na potrzeby after_dial jako zmiennej dziedziczonej:
 channel["_CALLING_CHANNEL"] = channel["CHANNEL"]:get()

 -- na potrzeby tranferów potrzebujemy także zachować informację o adresacie
 channel["_CALL_TO_USER"] = exten .. "@" .. domain


 if call_type == "local" then
  -- sprawdzamy istnienie niepublicznego adresu pasującego do tego wywołania
  -- a jeżeli istnieje to aktywujemy nagrywanie i przechodzimy do niego
  local address = "local_input_for/" .. exten .. "@" .. domain
  if context_exists(address) then
   call_record(exten .. "@" .. domain, "incoming")
   return app.goto(address, "s", "1")
  end
 end

 -- jeżeli istnieje żądany adres (w odpowiedniej domenie) to
 -- aktywujemy nagrywanie i przechodzimy do niego
 local address = "input_for/" .. exten .. "@" .. domain
 if context_exists(address) then
  call_record(exten .. "@" .. domain, "incoming")
  return app.goto(address, "s", "1")
 end

 -- wygodnie jest mieć też możliwość definiowania adresów jako
 -- kolejnych extentions w ramach jednego kontekstu ...
 channel["CALL_TYPE"] = call_type
 return app.goto("addresses", exten .. "@" .. domain, "1")

 -- jeżeli tam także nie będzie takiego adresu to zostanie wywołany z exten "i"
 -- hangup(1) zwracający informację "nie ma takiego numeru"
end

-- funkcja realizująca dzwonienie pod podany adres (dla zalogowanych userów)
-- bezpośrednie w przypadku pełnego adresu SIP lub rekordu ENUM
-- w pozostałych przypadkach poprzez kontekst output/username
function call_addres(context, exten, check_enum, from, domain, channel_type)
 -- parametry nieobowiazkowe i ich wartosci domyslne
 if channel_type == nil then
  channel_type = channel["CHANNEL(channeltype)"]:get()
 end
 if domain == nil and channel_type == "SIP" then
  domain    = channel["SIPDOMAIN"]:get()
 end
 if domain == nil then
  domain    = default_domain
 end
 if from == nil then
  -- zakładamy że funkcja wywoływana z kontekstu użytkownika
  -- mającego postać input/username
  from     = string.sub(context, string.find(context, "/")+1)
 end
 if check_enum == nil then
  -- domyślnie sprawdzamy enum dla numerów złożonych wyłącznie z cyfr
  -- i dłuższych niż 4 cyfry
  if string.find(exten, "^[0-9]*$") ~= nil and string.len(exten) > 4 then
   check_enum = true
  else
   check_enum = false
  end
 end

 app.Verbose(verb, "call_addres from=" .. from ..
  " to=" .. exten .. "@" .. domain .. " via=" .. channel_type)

 -- aktywacja nagrywania rozmowy wychodzącej od usera
 call_record(from, "outcoming")

 -- zapamiętanie kanału wywołującego Dial() ... patrz uwagi w call_local_address()
 channel["_CALLING_CHANNEL"] = channel["CHANNEL"]:get()

 -- na potrzeby tranferów potrzebujemy także zachować informację
 -- o tym kto wywołuje Dial()
 channel["_CALL_FROM_USER"] = from


 -- zdalny adres SIP lub gtalk/jingle
 if local_domains[domain] == nil then
  app.Verbose(verb, "remote SIP / JINGLE address")
  return app.Dial("SIP/" .. exten .. "@" .. domain .. "&" ..
          "Gtalk/" .. from .. "/" .. exten .. "@" .. domain,
   nil, "G(after_dial^s^1)")
 end

 -- ENUM
 if check_enum then
  call_enum(exten)
 end

 -- lokalny exten, zdefiniowany w kontekście połączeń wychodzących
 -- user'a podanego w from
 app.Verbose(verb, "goto exten: " .. exten .. " in: " .. "output/" .. from)
 return app.Goto("output/" .. from, exten, "1")
end

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from call.luaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/call.lua) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).